Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 20.12.2009
Saksnummer: 200917146
Arealplan-ID: 9930000
Åpne i planregister

Status: Igangsetting - avtale
Bydel: Åsane

I henhold til plan- og bygningsloven § 64 c kunngjøres med dette oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler innenfor området for Kommunedelplan Åsane Sentrale deler. 

Bakgrunn for oppstart av forhandlinger er pågående arbeid med en offentlig og flere private reguleringsplaner, der det vil bli stilt rekkefølgekrav om opparbeiding av infrastrukturtiltak som utvidelser/utbedringer av eksisterende rundkjøringer og vegnett, gangforbindelser og offentlig torg ved Åsane senter.

Formålet med utbyggingsavtalene er å sikre gjennomføring av reguleringsplanene ved å fastsette ansvar for finansiering og opparbeiding av felles infrastruktur.

Forhandlingsoppstart vil skje medio februar 2010. Aktuelle grunneiere/utbyggere vil få tilsendt invitasjon til oppstartsmøte.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn og inngått avtale vil bli kunngjort,
jfr plan- og bygningsloven § 64 c.

Det vises for øvrig til bystyrets prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler i kommunen, bystyresak 63/07 vedtatt 26.03.07.

Spørsmål eller innspill til avtalene kan rettes til
Bergen kommune, Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima,
postboks 7700, 5020 Bergen,
ved rådgiver Elisabeth Totland 55 56 62 76.