Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 27.02.2021
Merknadsfrist: 10.04.2021

Arealplan-ID: 65080000
Åpne i planregister

Status: Planoppstart
Bydel: Laksevåg

Varsel om ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan for Johan Berentsens vei.

Bergen kommune ved Kommuneadvokaten varsler om ekspropriasjon av grunn og rettigheter for gjennomføring av reguleringsplan for Johan Berentsens vei, Laksevåg i Bergen kommune, planID: 65080000. Varselet gjelder også tillatelse til å søke Statsforvalteren i Vestland om forhåndstiltredelse.

Varsel om ekspropriasjon er sendt til samtlige grunneiere og rettighetshavere med kjent adresse som blir berørt av tiltaket, jf. oreigningsloven § 12 annet ledd.

For å sikre at også eventuelle ukjente grunneiere og rettighetshavere skal få anledning til å uttale seg, legges forhåndsvarsel om ekspropriasjon samt søknad om forhåndstiltredelse i sin helhet ut for gjennomsyn på denne kunngjøringssiden.

Frist for uttalelser er 10.04.2021, jf. oreigningsloven § 12 annet ledd.

Uttalelser knyttet til forhåndsvarselet merkes med saksnummer 2019/67384 og kan rettes til:

Bergen kommune
Bymiljøetaten

Postboks 7700
5020 Bergen

eller e-post:
bymiljoetaten@bergen.kommune.no

Saksdokumenter