Gå tilbake til:
Du er her:

Styrende planer i Bergen kommune.

Kommunens overordnede plan er kommuneplanen og består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanen detaljeres gjennom blant annet kommunedelplaner, sektorplaner, og område- og detaljreguleringsplaner, mens handlings- og økonomiplanen fordeler de økonomiske ressursene.

Kommunens planer er viktige som utgangspunkt for samspill med andre forvaltningsnivåer.

Kommuneplan
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument, og består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunen, og være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom samfunnsdelen og plan for bruk og vern av arealer i kommunen.

Handlings- og økonomiplan
Handlings- og økonomiplanen gir anslag på inntekter og fordeler de økonomiske ressursene for de nærmeste fire årene, samt spesifiser mål og tiltak som planlegges gjennomført for å følge opp kommuneplanen. Planen inneholder også budsjett for det første året i perioden.

Sektorplaner
Sektorplaner/fagplaner/temaplaner utdyper kommuneplanens samfunnsdel innenfor mer avgrensede områder og tema. Planoversikten er en lenkeoversikt til gjeldende sektorplaner i Bergen kommune.

NB: Planoversikten inneholder ikke arealplaner.

Planstrategi
Planstrategien vedtas i løpet av det første året av hver valgperiode, og skal gi en prioritering av planinnsatsen i valgperioden.