Gå tilbake til:
Du er her:

Pressemelding

Nr. 69/16
Bergen, 13. oktober 2016

Nye ferieregler for utviklingshemmede

Bergen kommune innfører nå nye retningslinjer for ferie- og overnattingsreiser for beboere i kommunale bofellesskap.

  • Personer med utviklingshemming kan dra på ferie dersom de kan organisere og betale for dette selv eller har en verge som ivaretar dette.
  • Kommunen tilrettelegger også for at beboere i bofellesskap kan dra på feriereise med ansatte som ledsagere.
  • Kommunen oppretter nå en støtteordning som sikrer at beboere som ikke har mulighet til å benytte seg av de ovennevnte tilbudene, får dekket kostnader til aktiviteter, turer og kortere overnattingsreiser.

De siste årene har det vært etterspurt tydeligere retningslinjer for ferie- og overnattingsreiser for beboere i kommunale bofellesskap. En grundig prosess er nå gjennomført der interesseorganisasjoner, arbeidstagerorganisasjonene og kommunalt råd for funksjonshemmede har kommet med innspill til utforming av de nye retningslinjene.

- Vi vil sikre at beboere fortsatt kan dra på feriereiser, at reisene er faglig forsvarlige og at kostnadene ikke blir så høye at de går utover andre kommunale tjenester for personer med utviklingshemming. Samtidig legger vi bedre til rette for ferieaktiviteter og kortere overnattingsturer for voksne utviklingshemmede som ikke har et ferietilbud i dag, sier byråd for helse og omsorg, Rebekka Ljosland.

Et fleksibelt alternativ

De nye retningslinjene åpner for at personalet i bofellesskap får anledning til å dra på ferie med overnatting sammen med bruker, under forutsetning av at merkostnadene fullt ut dekkes av beboeren selv, samt at ansatte selv ønsker å delta på slike reiser. Kommunen vil også stille krav om at tjenestene skal være i tråd med lover og forskrifter. Dette medfører at det må være faglig forsvarlig bemanning og at arbeidsvilkårene skal være innenfor arbeidsmiljølovens rammer, noe som blant annet skal sikre tilstrekkelig hviletid for ansatte som er med på turen.

- Dette er i tråd med retningslinjer flere andre kommuner har, deriblant Trondheim. Denne løsningen gir mulighet for at personale kan være med på feriereiser med overnatting og er et fleksibelt alternativ for beboere i bofellesskap som ønsker å reise på ferie, sier Ljosland.

Mer rettferdig ferietilbud

For å sikre at alle personer med utviklingshemming får mulighet til å dra på turer som skaper variasjon og livsglede i hverdagen, vil byrådet sette av penger til aktiviteter, turer og kortere overnattingsreiser for dem som i dag ikke har noe ferietilbud. Dette er særlig en utfordring for en del personer med utviklingshemming som bor hjemme istedenfor i kommunalt bofellesskap. Kostnadene dekkes ved å omdisponere midler som tidligere har vært gitt som mindre tilskudd for beboere i bofellesskap som reiser på ferieturer.

- Dette blir en mer rettferdig ordning som sikrer at alle kan få gode ferieopplevelser. Slike reiser er også lettere å gjennomføre i henhold til turnus og arbeidsmiljølov. For meg har det også vært viktig å unngå at kostnadene til feriereiser går utover andre tjenester til utviklingshemmede, som bolig, dagaktiviteter, jobb og avlastning, sier Ljosland.

Byrådet ser særlig behov for å utvide dagtilbudet for personer med utviklingshemming slik at flest mulig får en meningsfull hverdag. I byrådets budsjettforslag har vi lagt inn nærmere 100 millioner ekstra til boliger til utviklingshemmede, og vi utvider tilbudet med flere plasser på dagsenter og tilrettelagte arbeidsplasser, samt over 9 millioner til å gi flere foreldre helt nødvendig avlastning, sier Ljosland.

- Ferietilbudet Bergen blir av mange omtalt som best i landet, og dette er noe vi er stolte av. Med endringene som nå gjøres, sikrer vi at ferietilbud til utviklingshemmede fortsatt er veldig godt. Spesielt bra er det sentralt organiserte ferietilbudet der vi arrangerer ferieturer til ulike reisemål i både inn- og utland. Det vil fortsette også etter at man har fått på plass nye retningslinjer.

Byrådet behandler saken 20. oktober. Saken skal så videre til behandling i komité og bystyre.

Byråd for helse og omsorg Rebekka Ljosland ved politisk rådgiver Reid Ivar B. Dahl, mobil 936 69 785