Gå tilbake til:
Du er her:

Pressemelding

Nr. 72/16
Bergen, 28. oktober 2016

Trygg økonomistyring og ekstraordinære skatteinntekter i 2016

Byrådet legger frem budsjettrapport for 2. tertial, samt forslag til budsjettjusteringer for 2016.

I forbindelse med fremleggingen av forslag til statsbudsjett for 2017, økte regjeringen anslaget for årets skattevekst, fra 6,4 til 8,7 prosent. Dermed forventes også Bergen kommunes skatteinntekter i 2016 å bli høyere enn budsjettert.

I Bergen ligger skatteveksten nå på om lag ett prosentpoeng under landsgjennomsnittet. I budsjettrapport for 2. tertial 2016 foreslår derfor byrådet å øke veksten i skatteanslaget fra 5,4 til 7,7 prosent. Dette vil gi Bergen kommune om lag 169 millioner kroner i ekstra inntekter sammenlignet med gjeldende budsjett for frie inntekter. Fordi skatteveksten fortsatt er usikker og i stor grad knyttet til ekstraordinære utbytter som ikke vil bli videreført i 2017, foreslår byrådet at merinntektene settes av på disposisjonsfond.

- De økte anslagene for skatteinntekter i innværende år er gledelig for kommunen. Samtidig vet vi at store deler av disse merinntektene er engangspenger. Det er derfor avgjørende at vi i størst mulig grad setter av pengene til å møte usikre tider og bygger opp de reservene som Bergen kommune vil trenge i tiden fremover, sier byrådsleder Harald Schjelderup

Kritisk til statsbudsjettet

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2017 en innstramming i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende brukere. Innstrammingen skjer gjennom en økning av innslagspunktet i den statlige refusjonsordningen med 50.000 utover forventet lønnsvekst.

- Dersom forslaget blir vedtatt, gir dette uforutsette utgifter for kommunen på om lag 15 millioner kroner for inneværende års budsjett. Vi vil selvsagt arbeide opp mot Stortinget for å få reversert dette forslaget, som vi mener kan føre til dårligere tjenester for en gruppe som trenger det aller mest, sier finansbyråd Dag Inge Ulstein.

De kommunale tjenestene ligger an til et samlet negativt avvik på 47 millioner når konsekvensene av forslaget til statsbudsjett er tatt hensyn til. Avviket utgjør 0,2 prosent av den totale driftsrammen på 20 milliarder, og bekrefter at tjenestene i all hovedsak har god økonomistyring. Uten endringene som fremkommer på bakgrunn av forslaget til statsbudsjett, ville avviket vært på 32,1 millioner kroner.

- Bergen kommune er en stor organisasjon med en rekke ulike tjenesteområder. Tertialrapporten viser at vi har god kontroll på kostnadene. Dyktige ledere og medarbeidere i kommunen gjør at vi kan levere gode og forutsigbare tjenester til innbyggere og næringsliv, sier finansbyråden.

Detaljer om foreslåtte justeringer kan du lese i saksutredningen.

Les alle dokumentene i sakene:

Budsjettjusteringer etter 2. tertial 2016
2. tertialrapport 2016

Politisk rådgiver for finansbyråd Dag Inge Ulstein, Kristian Kopperud, mobil 951 52 355