Gå tilbake til:
Du er her:

Pressemelding

Nr. 73/16
Bergen, 15. november 2016

Legger frem barnehagebruksplanen

Høringsuttalelsene er gjennomgått og byrådet legger frem sitt forslag til barnehagebruksplan 2016-2030 med tittelen "Rett bygg på rett sted til rett tid".

Barnehagebruksplanen skal gi føringer for utforming av barnehager, som gir gode rom for lek og læring i trygge og gode arealer. Planlegging av barnehagestruktur skal sikre tilstrekkelig antall barnehageplasser på kort og lang sikt.

44 høringsinnspill er kommet inn til byrådets høringsutkast.

- Jeg er takknemlig for høringsinnspillene de har gitt oss bedre forutsetninger for å utarbeide en god plan. Innspillene viser at det er stort engasjement rundt bergensbarnehagen, sier byråd for barnehage, skole og idrett Pål Hafstad Thorsen.

Torsdag 17. november skal byrådet behandle saken som du finner til høyre. Deretter skal den til behandling i komite, og i bystyret i desember.

Vil opprettholde dagens behovsprosent

For byrådet er det et mål at flest mulig skal få barnehageplass i nærheten av der de bor eller arbeider.
- Det er viktig at familiene har reell valgfrihet. Det er god familiepolitikk og det er med på å skape gode nabolag og nærmiljø, samtidig som det bidrar til mindre transportbehov og en grønnere by, sier barnehagebyråden.

I planen foreslår byrådet tiltak for perioden 2016-2020 med sikte på å opprettholde dagens behovsprosent som er 93 prosent.

Vil etablere flere nye kommunale barnehageplasser

- Vi ønsker et mangfold av barnehager, med både privat og kommunal drift. Samtidig har vi et mål å etablere flere kommunale barnehageplasser, spesielt i pressområder, sier barnehagebyråden.

I dag er andelen barnehageplasser fordelt på rundt 30/70 kommunale og private. I barnehagebruksplanen er det foreslått tiltak som øker andelen til fordelingen 31/69 kommunale og private i 2020. Dette må sees i sammenheng med avvikling av midlertidige barnehageplasser i perioden. Byrådet vil avvikle midlertidige barnehager eller barnehager med midlertidig godkjenning. Disse skal erstattes av nye og permanente barnehager.

Totalt 1262 nye barnehageplasser skal realiseres på kort sikt samtidig som det avvikles 889 plasser. På kort sikt vil det frem mot 2020 være en netto økning på 373 nye kommunale barnehageplasser.

Det er store forskjeller mellom byområdene. I Bergenhus og Årstad vil andelen kommunale barnehageplasser i 2020 bli henholdsvis 42,6 % og 47,6 % med de foreslåtte tiltakene.

Justerte barnetallsprognoser

Bergen er en by i vekst, og etter barnehagebruksplanen ble sendt på høring i juni er barnetallsprognosene justert. Det er forventet 300 flere barn i aldersgruppen 1-5 år innen 2020. Derfor er det forslag om uspesifiserte tiltak på 270 kommunale plasser i tillegg til de øvrige tiltakene i perioden frem til 2020. I løpet av våren 2017 vil byrådet analysere og kartlegge hvor plassene skal etableres.

Ønsker gjennomsyn og oversikt

For at bergensbarnehagen skal være et godt sted å være og å lære for både barn og voksne, må barnehagene utformes og innredes på bakgrunn av ny kunnskap og erfaringer. Byrådet foreslår å utforme barnehager med flere og mindre hjemmeområder, for å organisere mindre barnegrupper og muligheten til å skjerme små barn. Transparens skal inngå som en gjennomgående kvalitet i barnehagen, mellom rom inne i barnehagen og barnehagens uteareal.

Tilskudd til private barnehager

Byrådet mener offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna til gode, og foreslår et nytt punkt i forslaget til justerte retningslinjene for tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Bergen kommune vil prioritere å gi tilsagn om tilskudd til barnehager som (gjennom barnehagens vedtekter) støtter opp om kommunens satsningsområder på barnehagefeltet og deltar i kommunens foreldreundersøkelse.

Forslagene fra byrådet

Her er noen av byrådets forslag til strukturtiltak. Se saken for alle forslag.

Arna byområde

 • Gi kommunalt tilskudd for 365 m² til Trygge barnehage / Oppetveiten barnehage (anslagsvis 80 plasser) fra august 2018.
 • Avvikle Arna familiebarnehage med 40 plasser fra august 2018.
 • Etablere avlastningslokaler med 80 plasser ved Lone skule i 2020 i utbyggingsfasen til Indre Arna barnehage.

Åsane byområde

 • Avvikle Flaktveit barnehage, avdeling Ulvedalen, med 36 storbarnsplasser fra 2018.
 • Vurdere om Flaktveit barnehage kan utvides.

Bergenhus byområde

 • Opprettholde driften i Nygårdsparken midlertidige barnehage som egen enhet i ytterligere to år, til flere tiltak er på plass i byområdet. Avvikle Nygårdsparken barnehage (78 plasser) fra 2019.
 • Avvikle Marken barnehage, avdeling Birkebeiner (midlertidig barnehage) med 23 plasser fra august 2017.
 • Avvikle Hellemyren barnehage med 22 plasser fra 2019.
 • Gi kommunalt tilskudd til en utvidelse på 190 m², anslagsvis 42 plasser, i Jekteviken SiB barnehage fra august 2017, vurdert etter bybarnehagestandarden.
 • Gi kommunalt tilskudd til en utvidelse på 20 m², anslagsvis 4 plasser, i Akasia Nykirken barnehage fra 2017.
 • Gi kommunalt tilskudd til 390 m², anslagsvis 85 plasser, vurdert etter bybarnehagestandarden, i Akasia Nyhavn barnehage fra august 2019.
 • Etablere oppveksttun på Nordnes med 40 barnehageplasser, vurdert etter bybarnehagestandarden. Forventet ferdigstillelse i 2020.
 • Avslå søknad om kommunalt tilskudd til en utvidelse i Akasia Domkirken barnehage.

Årstad byområde

 • Etablere oppveksttun ved Kronstad som kan gi 80 barnehageplasser i 2020 vurdert etter bybarnehagestandarden.
 • Etablere kommunal barnehage i Leaparken med inntil 75 plasser vurdert etter bybarnehagestandarden med ferdigstillelse utgangen av 2017.
 • Gi kommunalt tilskudd til barnehage med 383 m² leke- og oppholdsareal, anslagsvis 80 plasser, i SiB Fantoft barnehage, antatt ferdigstillelse august 2017.
 • Gi kommunalt tilskudd til privat barnehage i Damsgårdssundet med 368 m² leke- og oppholdsareal, anslagsvis 80 plasser, vurdert etter bybarnehagestandard. Anslått ferdigstillelse i 2018.
 • Gi kommunalt tilskudd til Espira Grønnestølen barnehage med 10 m² ekstra leke- og oppholdsareal, anslagsvis to plasser, fra 1.1.2017. Driftstilskudd gis da for et leke- og oppholdsareal på 344,5 m².

Fyllingsdalen byområde

 • Avslå søknad fra Stiftelsen Montessori om kommunalt tilskudd ved nyetablering av barnehage.
 • Avslå søknad om kommunalt tilskudd til en utvidelse i Spiren barnehage.

Laksevåg byområde

 • Opprettholde Sæterdal barnehage.
 • Avslå søknaden fra Gnist Fæsteråsdalen om kommunalt tilskudd til en utvidelse med 20 plasser.
 • Utvide Vadmyra barnehage med 33 plasser når nytt barnehagebygg ferdigstilles i 2018.
 • Realisere flere barnehageplasser i Indre Laksevåg gjennom strategisk eiendomsoppkjøp.

Fana byområde

 • Gi kommunalt tilskudd til 360 m² leke- og oppholdsareal i Birk barnehage, anslagsvis 80 plasser, fra august 2017, jf. vedtak i B-sak 1256/14.
 • Avslå søknad om kommunalt tilskudd til en utvidelse med 50 plasser i Eventus Eventyrdalen barnehage.
 • Gi kommunalt tilskudd til en utvidelse med sju plasser i Akasia Ramstad barnehage fra 2017.

Ytrebygda byområde

 • Avslå søknad om kommunalt tilskudd til en utvidelse med fem plasser i Capella barnehage.
 • Avslå søknad om kommunalt tilskudd til en utvidelse med fem plasser i Helgatun barnehage.
 • Avvikle en avdeling med 18 plasser i Eldsbakkane barnehage fra 2017. Avdelingen holder til i leide lokaler i et grendehus ved barnehagen.
 • Avvikle Iristunet barnehage med 50 plasser fra 2017.

På temasiden om barnehagebruksplanen finner du alle høringsuttalelsene og byrådets høringsutkast til barnehagebruksplanen.

Byråd Pål Hafstad Thorsen ved politisk rådgiver Line Berggreen Jacobsen, mobil 920 45 389