Gå tilbake til:
Du er her:

Pressemelding

Nr. 03/17
Bergen, 19. januar 2017

Legger frem idrettsplanen

Høringsuttalelsene er gjennomgått og byrådet legger frem sitt forslag til idrettsplan for 2017 – 2027, Idrettsbyen Bergen - aktiv og attraktiv for alle.

Det har kommet inn over 100 innspill til byrådets høringsutkast. I tillegg har Komite for barnehage, skole og idrett gjennomført innspillsmøter, og byrådet har hatt drøftingsmøter med idretten.

- Takk for alle innspill og stort engasjement. Det har vært uvurderlig i arbeidet med å utarbeide en best mulig idrettsplan for Bergen kommune, sier byråd for barnehage, skole og idrett Pål Hafstad Thorsen.

Torsdag 26. januar skal byrådet behandle idrettsplanen som du finner under. Deretter skal den til behandling i komite. Planlagt behandling i bystyret er i februar.

Aktivitets- og anleggsutvikling

Idrettsplanen er Bergen kommune sin sektorplan for aktivitets- og anleggsutvikling innen feltene idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Den overordnede målsettingen med idrettsplanen er at den skal støtte opp under kommuneplanens samfunnsdel/Bergen 2030 som er overordnet plandokument for sektorplaner.

Utjevne sosiale forskjeller

Hovedmålet med planen er en idrettspolitikk som skal være verdibasert og fremtidsrettet for en by i vekst.

- Tilretteleggingen skal sikre at flest mulig skal få et variert aktivitetstilbud i sitt nærmiljø, både for egenorganisert og organisert idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Vi vil løfte frem områder med levekårsutfordringer, og sammen med idretts- og friluftsorganisasjoner skal kommunen arbeide for å utjevne sosiale forskjeller, sier idrettsbyråden.

Aktiv og attraktiv idrettsby

- Vi håper idrettsplanen kan være et fremtidsrettet bidrag i arbeidet med å forsterke byens posisjon som en aktiv og attraktiv idrettsby. Vi skal satse på breddeidretten, utvikle talenter og legge til rette for toppidretten, sier idrettsbyråd Pål Hafstad Thorsen.

Forslagene fra byrådet

Her er noen av byrådets forslag. Se idrettsplanen for alle, og utfyllende, forslag nederst i saken.

 • Det skal være gratis bruk av byens idrettsanlegg og gode tilskuddsordninger og tilskudd på idrettsfeltet for å sikre idretten forutsigbare økonomiske rammevilkår.
 • I vedtatt budsjett 2017 er det lagt inn en avsetning på 10 millioner kroner for etablering av fire nye nærmiljøanlegg som er nærmere beskrevet i idrettsplanen.
 • Byrådet er positiv til innbyggerinitiativet om å utrede en større utendørs skatepark. Dette skal ses i sammenheng med kartlegging av ulike typer urbane restareal, parker/grøntområder og videreutvikling av byens idrettsparker samtidig som blant annet Møhlenpris skatepark skal oppgraderes.

Anleggsutvikling i bydelene:

ARNA BYDEL

 • Ved Arna idrettspark i Indre Arna er det behov for videreutvikling fra gress til kunstgress for å imøtekomme behovet for økt aktivitet i bydelen. Det vil innebære at det parallelt må finnes en løsning for kastøvelser på annet areal i tilknytning til Arna idrettspark. Dette må ses i sammenheng med avlastningsskole som planlegges etablert for Garnes ungdomsskole og Ytre Arna skole på Seimsmyrane.

BERGENHUS BYDEL

 • Gjennomgå bruks- og driftsopplegget ved Nordnes sjøbad med sikte på å få til utvidet sesong/åpningstider og økt bruk til opplæring og publikum.
 • Når reguleringsplanen for idrettshall i Mulen er vedtatt, skal utbyggingsmodell for hele prosjektet vurderes.

FANA BYDEL

 • Når ny reguleringsplan for vannsportanlegget i Nordåsvannet er godkjent skal den vannbaserte delen gjennomføres. Finansierings- og utbyggingsmodell og eierskap for det landbaserte vannsportanlegget skal utredes.
 • Sædalen IL får overta og utvide dagens fotballbane ved Sædalen skole til en 11-er bane og etablere klubbhus i området, dersom dette kan realiseres. Inngå vederlagsfri festeavtale med Sædalen IL for kommunalt areal.
 • Kringlebotn IL får realisere klubbhus i området tilknyttet fotballbane på Kringlebotn dersom dette kan løses på kommunalt areal. Inngå vederlagsfri festeavtale med Kringlebotn IL.
 • Utrede nytt svømmebasseng tilknyttet en av idrettsparkene i Fana eller Ytrebygda bydel med nærhet til Bybanen.
 • Planlagt oppstart av arbeid med liten idrettshall på Storetveit skole høst 2017. Bassenget holdes åpent inntil en går i gang med byggeprosjektet. Delfanas behov skal ivaretas slik at svømmeklubben kan opprettholde sitt aktivitetsnivå i annet basseng.
 • Utrede planer for lyssetting av sti mellom Nattland/Sædalen og Kringlebotn/Sandalen.

FYLLINGSDALEN BYDEL

 • Opplæringsbassenget på 12,5 meter i Løvås skole avvikles når nytt basseng i Laksevåg bydel er realisert. Ortun svømmehall oppgraderes.
 • Bedre tilrettelegging for skole og idrett i Lynghaugparken. Løv-Ham IL vil oppgradere fotballbane i området (Texacobanen). Hvis prosjektet er realiserbart skal det inngås vederlagsfri festeavtale med Løv-Ham IL.

LAKSEVÅG BYDEL

 • Sette i gang en prosjekterings- og reguleringsprosess for Laksevåghallen med muligheter for idrettshall, svømmehall, turnhall, møteplassfunksjoner og ishall.
 • Opplæringsbassenget på 16,5 meter i Kjøkkelvik skole avvikles når nytt basseng i Laksevåg bydel er realisert. Arealet bygges om til annet idrettsformål.
 • Tomtesøk i samarbeid med Lyderhorn karateklubb i Laksevåg bydel for å finne og eventuelt regulere areal til bygging av en kampsporthall i klubbens regi. Inngå vederlagsfri festeavtale med idrettslaget hvis det kan realiseres på kommunalt areal.

YTREBYGDA BYDEL

 • Fana stadion i Ytrebygda bydel utvikles som byens hovedarena for nasjonale og internasjonale stevner i friidrett.
 • Søreide IL får mulighet til å etablere en midlertidig 11-er kunstgressbane på skoletomten til gamle Søreide skole, i påvente av utredning og kostnad for en ny ungdomsskole, forutsatt godkjenninger. Inngå vederlagsfri leieavtale med Søreide IL dersom tiltaket lar seg gjennomføre.
 • Sikre arealer for idrettsformål på Kokstad vest/øst i pågående og fremtidige planer for bydelen.
 • Grusbane på Søråshøgda skole legges om til kunstgress i samarbeid med idrettslag og skole. Inngå vederlagsfri festeavtale med IL Bjarg som vil stå for fremtidig bruk og drift av banen. Skolen skal disponere banen.

ÅRSTAD BYDEL

 • Landåshallen avvikles til idrettsformål. Bygget anbefales drevet videre for idrettsformål i en tre- til fireårsperiode til gamle lærerhøgskolen rehabilitering og klar for ny bruk, og frem til planer for eventuell erstatningshall i bydelen er avklart og kan tas i bruk.
 • Byrådet vurderer alternativ 1 i saksutredningen som foretrukket, men ønsker en videre dialog med brukerne av Haukelandshallen samt utendørsidrettene generelt og Sportsklubben Brann spesielt for å sikre en best mulig utnyttelse av Nymarksområdets begrensete areal. Det er derfor nødvendig å se vedlikeholdsetterslepet på Haukelandshallen i sammenheng med planer for en ny storhall for håndball og ny innendørs fotballhall.
 • Videreutvikling av Slettebakken oppvekst- og idrettspark ses i sammenheng med mulighetsstudie for Sletten/Slettebakken og utredning om byarena.
 • Bergenshallen avvikles til idrettsformål og byrådet vil etablere ny dobbel ishall som treningsanlegg på annen tomt.

ÅSANE BYDEL

 • Motorsportklubben på Eikås sikres videreføring av eksisterende leieavtale inntil ny reguleringsplan for Eikås motorsportsenter blir vedtatt.
 • Inngå vederlagsfri festeavtale med Hordvik IL for ombygging til kunstgress på grusbanen nedenfor Hordvik skole.
 • Leikvang stadion og friidrettshall i Åsane bydel videreutvikles som utendørs- og innendørs arena for friidrettsstevner av regional og nasjonal karakter.
 • Inngår en vederlagsfri festeavtale med FK Bergen Nord på tomten ved Salhusbanen der det i dag står garderobebygg. Det forutsettes at garderobene kan benyttes av andre som tildeles trenings- og kamptid i anlegget.
 • Når reguleringsplan er godkjent legges det frem sak til bystyret som vil inneholde avtalemessige forhold med prinsipielle avklaringer mellom Bergen kommune og Arena Nord AS for Myrdal idrettspark.
 • I dialog med idretten, vurdere mulighetene for å regulere inn (evt. planendring) en idrettshall i tilknytning til Leikvang friidrettshall etter offentlig frivillig samarbeid - prinsippet. Inngå vederlagsfri festeavtale med Hovding IL dersom prosjektet lar seg realisere.
 • Opplæringsbassenget på 17,8 meter i Rolland skole avvikles når nytt basseng i Åsane bydel er realisert.

På temasiden om idrettsplanen finner du alle høringsuttalelsene og byrådets høringsutkast til barnehagebruksplanen.

Byråd for barnehage, skole og idrett Pål Hafstad Thorsen 917 22 284 og / eller byrådsleders rådgiver Linn Kristin Engø 450 61 026