Gå tilbake til:
Du er her:

Pressemelding

Nr. 16/17
Bergen, 30. mai 2017

Har evaluert normtidene i hjemmetjenestene

Byrådet varsler endring i hjemmetjenestene etter evaluering av de nye normtidene i Bergen kommune.

  • Normtid er tidfesting av den tiden en normalt vurderer som tilstrekkelig for å utføre et tjenesteoppdrag hos en bruker.
  • Normtidene er et redskap for likebehandling og kostnadskontroll, men hver bruker vurderes individuelt.

1.desember 2015 innførte Bergen kommune endringer i normtider for hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Etter forslag fra forrige byråd vedtok bystyret i juni 2015 endrede normtider. I forbindelse med bystyrets behandling av budsjett og økonomiplan for 2016 vedtok bystyret at endringene skulle evalueres. Senter for omsorgsforskning ved Høgskulen på Vestlandet har nå gjennomført evalueringen og hvilke konsekvenser de endrede normtidene har hatt i kommunens hjemmetjenester.

- Denne rapporten er tydelig på at innføringen av nye normtider har hatt flere negative konsekvenser. Jeg vil allerede nå varsle at byrådet kommer til å gjennomføre endringer i hjemmetjenestene, og vi vil komme tilbake til bystyret med egen sak om både rapporten og tiltak vi vil gjennomføre, sier byrådsleder Harald Schjelderup.

-Jeg er glad for at vi nå har fått en så grundig evaluering, og jeg vil bruke tid på å sette meg godt inn i den. Vi tar på alvor at et flertall av de ansatte mener endringen har medført negative konsekvenser for brukerne, og en mer hektisk hverdag for ansatte. Byrådet vil derfor gjøre endringer i dagens modell, og intensivere tiltak som er satt i verk for å forbedre arbeidsdagen til ansatte, sier byråd for helse og omsorg, Vigdis Anita Gåskjenn.

Politisk behandling

Byrådet vil presentere sin oppfølging av rapporten i en egen sak til bystyret over sommeren, men helsebyråd Vigdis Anita Gåskjenn vil allerede nå slå fast at systemet må gjøres mer fleksibelt og vektlegge hjemmesykepleiernes faglige vurderinger i større grad.

Hun ønsker med det første å sette seg ned med tillitsvalgte, ansatte og ledere fra hjemmetjenestene for å diskutere rapporten, og etablere et godt samarbeid om tiltak som vil forbedre ansattes hverdag

– De ansatte vet hvor skoen trykker. Rapporten gir oss et godt grunnlag for å samarbeide om forbedringer til beste både for de ansatte og for brukerne, sier Gåskjenn.

Rapporten påpeker at en mindre detaljert oppgave- og tidsstyring vil kunne gi positive ringvirkninger for brukerne og større faglige og interessante oppgaver for ansatte i hjemmetjenestene.

Viktige funn i rapporten

  • 86 % av de ansatte i hjemmetjenestene mente at endringene har medført negative konsekvenser for brukerne. Yngre funksjonshemmede har i liten grad merket endringene, mens noen eldre brukere oppgir at de er påvirket av endringene.
  • Ansatte mener at arbeidsdagen er blitt mer hektisk etter endringene. 89 % av ansatte i hjemmesykepleien, og 73 % i hjemmehjelpen opplever at arbeidshverdagen er blitt verre. Sykefraværet i Etat for hjemmebaserte tjenester har imidlertid ikke blitt påvirket vesentlig etter endringen av normtidene.
  • I hjemmesykepleien mener flest at det er de pleierettede oppgavene (stell, dusj og lignende) som har for knappe normtider, mens de mer avgrensede medisinske oppgavene i større grad vurderes til å ha tilstrekkelige tidsrammer.
  • I hjemmehjelpen er det de tyngste og mest omfattende oppgavene som de ansatte mener det er avsatt for liten tid til, som rengjøring av bad og gulv. Samtidig viser rapporten at en del hjem ser like fine og rene ut, trolig fordi pårørende bidrar mer eller at brukeren har brukt private løsninger.
  • Rapporten påviser ikke at det er gitt uforsvarlige tjenester, men en stor del av ansatte i hjemmetjenestene mener at endringene kan ha økt risiko for uforsvarlige tjenester.
  • Reduksjonen av normtider i Bergen kommune har bidratt til en betydelig reduksjon i antall timer med hjemmesykepleie fra 2015 til 2016 (8,5 prosent). Mottakerne av hjemmehjelp har også fått redusert sine tjenester da tjenestene gis mindre hyppig enn tidligere.

Håkon Pettersen, politisk rådgiver for Vigdis Anita Gåskjenn, telefon 415 16 395