Gå tilbake til:
Du er her:
Pressemelding

Nr. 61/18
Bergen, 19. september 2018

Hovedtallene i 2019-budsjettet

Her finner du i korte trekk innholdet i byrådets forslag til bybudsjett for 2019 og handlings- og økonomiplan 2019-2022.

- Byrådets budsjettforslag understreker at vi nå er i ferd med å gjenvinne det økonomiske handlingsrommet i Bergen kommune. Pilene peker riktig vei, og det gir oss muligheten til å prioritere de som trenger fellesskapet aller mest. Dette er et budsjett for en rettferdig og fremtidsrettet by, sier finansbyråd Dag Inge Ulstein.

LENKER TIL BUDSJETTDOKUMENTASJONEN

Nye tiltak og omdisponeringer for 1,4 milliarder

Byrådet foreslår et brutto driftsbudsjett på 22 milliarder kroner med et netto driftsresultat på 407,7 millioner kroner.

I budsjettet er det nye tiltak og omdisponeringer for om lag 1,4 milliarder kroner sammenlignet med 2018. Økte inntekter fra skatt og rammetilskudd fra staten utgjør 504 millioner kroner, og er det som bidrar mest i hva kommunen får til rådighet. Det er budsjettert med økte inntekter fra eiendomsskatt på 208 millioner kroner. Resten av veksten blir finansiert av utbytte, engangstiltak som faller bort og andre inntektsøkninger.

De disponible midlene går i hovedsak til å dekke inn lønns- og prisvekst. Det utgjør 498 millioner kroner. 477 millioner kroner er satt av til nye faste tiltak i budsjett og 117 millioner kroner til ulike engangstiltak.

Byrådet foreslår å investere for 13,7 milliarder kroner de neste fire årene. Investeringsprosjektene er omtalt i det digitale budsjettdokumentet under hvert tjenesteområde.

Oversikten nedenfor viser foreslåtte endringer i driftsbudsjettet for de ulike tjenesteområdene. Investeringer er ikke omtalt her.

Eiendomsskatt

Byrådet foreslår å øke bunnfradraget for eiendomsskatt fra 850.000 til én million kroner. Dette vil innebære tilnærmet uforandret eiendomsskatt for boligeiendommer omfattet av Skatteetatens verdifastsetting. Promillesatsen holdes på 2,6 promille for boliger og 5 promille for næringseiendommer.

Kemneren jobber med å utføre ny alminnelig taksering i 2018 for næringseiendommer og boligeiendommer som ikke er omfattet av Skatteetatens verdifastsetting. Retakseringsarbeidet er ikke ferdigstilt. De kommunale takstene har stått uforandret i 10 år, mens Skatteetatens formuesgrunnlag er blitt justert for Statistisk Sentralbyrås beregnede prisendring hvert år

Barnehage

Nye barnehageplasser: Byrådet foreslår å sette av 27,7 millioner kroner som tilskudd til nye barnehageplasser i 2019. I hovedsak dreier det seg om nye plasser i bydelene Arna, Bergenhus og Årstad. Disse tre bydelene har ikke oppnådd full bydelsvis dekning i 2018.

Ny pedagog- og bemanningsnorm: Byrådet foreslår å sette av 23,5 millioner kroner til arbeidet med å innføre ny pedagognorm og bemanningsnorm i barnehagene. Pedagognormen med øvre grense på syv små eller 14 store barn per pedagog ble vedtatt fra august 2018. Bemanningsnormen med maksimalt tre små eller seks store barn per voksen trådte i kraft 1. august 2018 med ett års frist på å innfri normen. Byrådet har vedtatt at alle kommunale barnehager skal innfri normen allerede i barnehageåret 2018/19.

Feil formulering om antall store barn er rettet siden opprinnelig publisering. Det stod maksimalt tre små eller tre store barn. Det rette er tre små eller seks store barn.

Opprusting av lekeplasser i barnehager: Byrådet foreslår å bevilge fire millioner kroner i 2019 og 2020 til å ruste opp lekeplasser i barnehagene.

Prosjektkoordinator bydelsvis barnehagedekning: Byrådet foreslår å ansette en prosjektkoordinator som skal jobbe med å utvikle systemer og rutiner for å utnytte ledig kapasitet i barnehagene. Dette skal være med på å sikre full bydelsvis dekning.

Reduksjon i tilskuddsbehov: Byrådet foreslår å redusere den generelle tilskuddspotten til barnehageplasser med 38,7 millioner kroner. Bakgrunnen er at prognoser for barnetallene viser færre barn.

Skole

Smart oppvekst: Byrådet foreslår å bevilge femten millioner kroner årlig de neste to årene og fem millioner hvert år de andre årene i økonomiplanperioden til programmet Smart Oppvekst. I første omgang foreslår byrådet at midlene blir prioritert til å gjennomføre et digitalt utstyrsløft på ungdomstrinnet.

Driftstilskudd til internasjonal skole: Byrådet foreslår et driftstilskudd til International School of Bergen på 6,2 millioner kroner årlig.

Norm for lærertetthet: Byrådet foreslår å sette av 35 millioner kroner til normen for lærertetthet i grunnskolen. Normkravene innføres over 2 år, der kravet i 2018 er gruppestørrelser på 16 og 21 elever for henholdsvis småtrinnet og mellom- og ungdomstrinnet. I 2019 skjerpes kravene til 15 og 20 elever.

Tidlig innsats 1. og 2. trinn: Byrådet foreslår å bevilge 4,5 millioner kroner ekstra til Bergens egen satsing for å øke lærertettheten på de to laveste trinnene i grunnskolen. Bevilgningen utgjør helårseffekten for et tiltak som ble faset inn høsten 2018.

Dekker egenbetaling for elever med spesielle behov: Byrådet foreslår å utvide ordningen med å dekke egenbetalingen for elever med spesielle behov til å gjelde 8.-10. trinn. I 2018-budsjettet ble det vedtatt å dekke egenbetalingen i SFO for elever på 5.-7. trinn. Bevilgningen på én million kroner gjelder frivillig tilsynsordning som elevene kan delta i utover skoletiden.

Erstatningslokaler i Arna: Byrådet foreslår å bevilge 53,4 millioner kroner til erstatningslokaler for skoler i Arna som er under rehabilitering. Kommunen skal leie tidligere Garnes videregående skole og flytte paviljonger fra Sædalen til denne skoletomten. Bevilgningen er flyttet fra investeringsbudsjettet til drift.

Lekeplasser: Byrådet foreslår å bevilge 4 millioner kroner i 2019 og 2020 til å ruste opp lekeplasser og uteområder på skoler.

Spesialpedagogiske tjenester

Trygt og godt oppvekstmiljø: Byrådet foreslår å bevilge tre millioner kroner som skal brukes til tiltak for å sikre et trygt og godt oppvekstmiljø. I løpet av 2019 kommer byrådet til å legge frem en handlingsplan mot mobbing.

Barnevern

Styrking av barnevernet: Styrking av barnevernet: Byrådet foreslår å styrke barnevernet med en å øke bevilgningen med 25 millioner kroner. Midlene går til å finansiere barnevernsløftet som ble vedtatt i forbindelsen med tertialrapport nr. 1/2018. Styrkingen skal gi 22 nye kontaktpersoner og fire nye psykologer i barnevernet.

Færre enslige mindreårige flyktninger: Fordi tallet er på enslige mindreårige flyktninger som skal bosettes i Bergen er langt lavere enn forutsatt, foreslår byrådet å justere ned budsjettet til dette formålet med 14,1 millioner kroner i 2019.

Tjenester til eldre

Nye Siljuslåtten sykehjem: Til å finansiere driften av de 90 plassene på nye Siljuslåtten sykehjem foreslår byrådet en bevilgning på 53,6 millioner kroner i 2019 og 64,3 millioner kroner de neste årene i perioden. Driften starter opp 1. april 2019. Etter konkurranse skal sykehjemmet drives av Haraldsplass diakonale stiftelse.

Ombygging av private institusjoner: Aldershjemsplassene ved Slettebakken Menighets Eldresenter og Landås Menighets Eldresenter skal bygges om til sykehjemsplasser. Bergens Indremisjons aldershjem skal bygges om til omsorgssenter. Det er inngått utbyggingsavtale med alle tre institusjonene. Byrådet foreslår å bevilge 16,7 millioner kroner til dette i 2019 og 17,9 millioner de neste årene i økonomiplanperioden.

Økte hjemmetjenester: Byrådet foreslår å øke bevilgningen til hjemmetjenestene med 13,6 millioner kroner i 2019. Bevilgningen foreslås trappet opp i perioden med en bevilgning på 75,3 millioner kroner i 2022. Økningen skal legge til rette for at flere kan få hjemmesykepleie og praktisk bistand hjemme.

Sykehjem på Haraldsplass: Byrådet skal etablere 24 nye sykehjemsplasser i leide lokaler på Haraldsplass diakonale sykehus fra våren 2019. Det blir foreslått å bevilge 9,1 millioner kroner i 2019 og 17,7 millioner kroner årlig i perioden.

Tjenester til utviklingshemmede

Boligløft: Byrådet har et mål om å avvikle boligkøen for utviklingshemmede og starter opp prosjektet «Boligløftet Bergen». I 2019 er det foreslått bevilget 21,4 millioner kroner med årlig opptrapping til 120,9 millioner kroner i slutten av økonomiplanperioden.

Garantert fritidstilbud: Byrådet foreslår å bevilge 10,5 millioner kroner til å innføre en ordning med garantert fritidstilbud til dem som bor i bofellesskap. Hver beboer skal være sikret minst tre timer garantert fritid hver uke. Dette skal gi økt livskvalitet, mer fysisk aktivitet og mer selvbestemmelse over egen hverdag.

Dag- og aktivitetstilbud: Byrådet foreslår å bevilge 4,5 millioner kroner ekstra til dag- og aktivitetstilbud for utviklingshemmede. Bevilgningen er helårsvirkning av et nytt dagsenter i Bergen sør.

Psykisk helse

Program for digitalisering, innovasjon og effektivisering: Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering skal gjennomføre et program for innovasjon, digitalisering og effektivisering av tjenestene. For psykisk helse foreslår byrådet å bevilge fire millioner kroner til programmet og 1,4 millioner kroner til stillinger knyttet til programmet.

Hjelp til psykisk syke kveld og helg: Byrådet foreslår å bevilge 1,5 millioner kroner i 2019 og 6,8 millioner kroner hvert år i perioden til å etablere ambulante tjenester til psykisk syke på kveldstid og i helgene. Tjenesten skal jobbe i nært samarbeid med lignende tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Feil opplysning om boteam er fjernet etter opprinnelig publisering.

Tjenester til rusavhengige og bostedsløse

Mottaks- og oppfølgingssenter i Eidsvåg: Byrådet foreslår å bevilge 5,9 millioner kroner som skal sikre full drift av Mottaks- og oppfølgingssenteret i Eidsvåg.

I budsjettet blir det også foreslått å styrke bevilgningene til booppfølgingstjenester, arbeids- og arbeidsrettet rehabilitering av rusavhengige og arbeidet med å redusere bruken av midlertidige botilbud i hospits.

Sosialhjelp og andre sosiale tjenester

Program for digitalisering, innovasjon og effektivisering: Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering skal gjennomføre et program for innovasjon, digitalisering og effektivisering av tjenestene. For sosial hjelp og andre sosiale tjenester foreslår byrådet å bevilge fire millioner kroner til programmet og 1,2 millioner kroner til stillinger knyttet til programmet.

Arbeidstiltak for innvandrere: Byrådet foreslår en bevilgning på tre millioner kroner i 2019 og 6,5 millioner kroner hvert år i perioden. Bevilgningen går til tiltaket norsk i arbeid (NorA), hvor deltakerne lærer norsk og får kunnskap om norsk arbeidstilsyn. Tilbudet vil kunne gis til 90 personer de første årene og 180 personer ved full drift.

Forebyggende helsearbeid

Barne- og familiehjelpen: Byrådet foreslår å bevilge 4,8 millioner i 2019 og ti millioner hvert år i perioden til å utvide Barne- og familiehjelpen til å dekke hele byen. Barne- og familiehjelpen er tverrfaglige ressurssentre som tilbyr ulike former for lavterskel hjelp for barn og unge og deres foreldre, i forlengelsen av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Folkehelse og forebygging: Til å følge opp tiltakene i folkehelseplanen foreslår byrådet å bevilge 1,5 millioner kroner. Midlene skal gå til å et etablere åpne møteplasser for ungdom, økt innsats for å forebygge fall blant eldre, økt informasjonsaktivitet og etablering av frokost- og lekseklubber. Det vil også bli utarbeidet en ny levekårsrapport.

Kurs for førstegangsforeldre: Byrådet foreslår å bevilge 500.000 kroner i 2019 og 3,5 millioner kroner de neste årene i perioden til kurs for førstegangsforeldre. Tilbudet skal styrke parforholdet og gi de nybakte foreldrene støtte og inspirasjon i hverdagen. De starter opp høsten 2019.

Behandling og rehabilitering

«En dør inn»: Byrådet foreslår å bevilge 3,5 millioner kroner i 2019 og 2,5 millioner kroner de neste årene i perioden til å etablere tiltaket «En dør inn». Det skal gjøre det enklere for brukere og pårørende med behov for sammensatte og koordinerte tjenester å forholde seg til kommunen.

Brannvesen

Byrådet foreslår å styrke det brannforebyggende arbeidet med en bevilgning på 1,7 millioner kroner. Det vil gjøre det mulig for brannvesenet å øke Gjennom en styrking på kr 1,7 mill. vil Bergen brannvesen kunne øke bemanningen slik at den er nærmere i overensstemmelse med forskriftskravet.

Samferdsel

Bevilgningen til vedlikehold av kommunale veier er foreslått styrket med fem millioner kroner årlig. Dette er en oppfølging av vedlikeholdsmeldingen for kommunale veier som har avdekket stort etterslep.

Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern

Mer plankapasitet: Byrådet foreslår å styrke byrådsavdelingens kapasitet til å behandle plansaker med 1,1 millioner kroner. Det blir også foreslått å styrke det offentlige planleggingsarbeidet med tanke på boligpolitikk, kommuneplanens arealdel og fortetting på én million kroner.

Områdesatsing i Olsvik og Loddefjord: Byrådet foreslår å bevilge én million kroner i 2019, to millioner kroner i 2020 og tre millioner kroner de neste to årene til områdesatsing i Olsvik og Loddefjord. Arbeidet i Olsvik og Loddefjord er i en planleggings- og oppstartsfase. I perioden er det behov for midler til å styrke lag og organisasjoner, og gjennomføre enkle fornyings- og opprustningstiltak i nærmiljøet.

Byreparasjon: Byrådet foreslår å bevilge en million kroner i 2019 til et tverrfaglig prosjekt, hvor det skal etableres et bylaboratorium (BYLAB). Laboratoriet skal invitere studenter og forskere, fagfolk fra forvaltning og politikere til tverrfaglige samarbeidsprosjekter. BYLABs første oppdrag vil være Vågsbunnen og Åsane, hvor kulturminnevern, byliv og byreparasjon vil være sentrale elementer.

Klima og miljø

Ladeløsning: Byrådet foreslår å sette av 2,5 mill. til å støtte etablering av ladeløsninger i borettslag og sameier som et engangstiltak i 2019.

Arbeidsmarkedstiltak

«Orntli’ arbeid» blir fast: Byrådet foreslår å bevilge tre millioner kroner årlig til å gjøre prosjektet «Orntli’ arbeid» permanent. Det ble startet opp i 2016 som et resultat av en økende ungdomsledighet i Bergen kommune. Prosjektet er et samarbeid mellom Bergen kommune, NAV, NHO og LO. Byrådet foreslår å videreføre prosjektet som et varig tiltak, men i en ny form.

Foreslår læreplassgaranti: Byrådet foreslår å bevilge 4,5 millioner til innføring av et prøveprosjekt med en lokal læreplassgaranti for kjernefag i forbindelse med utlysning av lærekontrakter for høsten 2019. Byrådet vil arbeide for å oppfylle KS sitt mål om en lærling per tusen innbygger per år.

Kultur

Kunstplan: Byrådet foreslår å sette av fire millioner kroner i 2019 til tiltak i kunstplanen for det profesjonelle kunstfeltet. Avsetningene skal øke i økonomiplanperioden.

Vedlikehold av museer: Byrådet foreslår å sette av fire millioner kroner årlig til vedlikehold av museumsbygninger i privat eie. Dette er en ny egen tilskuddsordning.

Tall Ships Races: Byrådet foreslår en engangsbevilgning på 2,7 millioner kroner til Tall Ships Races 2019.

Byjubileum: Bergen fyller 950 år i 2020. Byrådet foreslår å bevilge 3,1 millioner kroner i økonomiplanperioden til gjennomføring av jubileet.

Bibliotek

Filialer på Sletten og Indre Laksevåg: Filialer på Sletten og Indre Laksevåg: Byrådet foreslår å bevilge fire millioner kroner til å etablere en ny filial i Indre Laksevåg, og 3 millioner til å flytte Landås bibliotek til Sletten-området.

Bystyrets organer

Til å gjennomføre kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 foreslår byrådet å bevilge 13,9 millioner kroner.

Fellestjenester

Bergen kommune har få offentlige toaletter. Det er stort behov for flere offentlig tilgjengelige toaletter i sentrum. En midlertidig løsning for 2018 ble etablert. Byrådet ønsker å få på plass en varig ordning fra 2019 og foreslår en bevilgning på 2,5 millioner kroner til formålet.

Finansbyråd Dag Inge Ulstein, ved politisk rådgiver Håkon Pettersen, mobil 415 16 395