Gå tilbake til:
Du er her:

Pressemelding

Nr. 39/07
Bergen, 21. mars 2007

Bergen Parkering utsetter nye soneregler

Bergen Parkering KF utsetter innføringen av nye regler for soneparkering. De nye reglene vil bli utsatt i påvente av en grundig gjennomgang av hele problematikken knyttet til boligsoneparkering.

Bergen Parkering KF sendte 5. mars 2007 ut et brev til innehaverne av sonekort om regelendringer vedtatt av styret. Endringene ville innebære at beboere med lånt bil ikke ville få tildelt nytt parkeringskort.

Bakgrunnen for vedtaket var at parkeringsselskapet har fått mange henvendelser fra beboere som har problemer med å finne parkeringsplasser i sin sone.

- Vi mener det er behov for å stramme inn praksisen med å tildele sonekort, blant annet fordi mange opplever det som om vi selger en vare som de ikke kan benytte seg av, sier direktør Bjørg Hatlem i Bergen Parkering.

Det har de siste dagene vært oppslag i pressen, der beboere som benytter seg av biler som de har lånt av familie og venner, har reagert på endringene. Bergen Parkering KF har nå bestemt seg for å utsette endringene som skulle være gjeldende fra 1. april 2007. Dermed vil de nye reglene når det gjelder tildeling av parkeringskort på lånt bil ikke tre i kraft nå.

Bergen Parkering KF vil nøye vurdere dokumentasjon på at søker virkelig disponerer kjøretøyet.

- Vi ser at det er mange beboere i sonene som benytter seg av lånt bil, og at regelendringene påvirker hverdagen deres på en måte som de oppfatter som uheldig. Derfor avventer vi denne bestemmelsen til vi har foretatt en fullstendig gjennomgang av problematikken knyttet til parkering i sonene, sier Hatlem.

Dagens ordning med inndeling av de sentrale delene av Bergen i åtte soner stammer fra 1984. Bergen Parkering ser et stort behov for å tilpasse regelverket til den nye virkeligheten.

- Antall biler som ønsker å parkere i boligsonene og tilgangen på plasser går ikke i hop. I løpet av disse årene har vi fått flere boliger i sentrum og flere biler. Samtidig har utviklingen gått i retning av at det har blitt en reduksjon i tallet på tilgjengelige parkeringsplasser, sier Bjørg Hatlem.


Kontaktperson:
Direktør Bjørg Hatlem, Bergen Parkering KF, telefon 913 15 862.