Gå tilbake til:
Du er her:

Pressemelding

Nr. 167/10
Bergen, 20. september 2010

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN 2011-2014:

Prioriterer for fremtidens Bergen

2011-budsjettet innebærer stramme prioriteringer slik at kommunen også kan levere gode tjenester i fremtiden. - Byrådet kutter i politikk og administrasjon og stiller ytterligere krav til effektivisering. Samtidig prioriterer vi barn, unge og pleietrengende eldre, sier finansbyråd Liv Røssland.

Byrådet konstaterer at Kommune-Norge går mot strammere økonomiske tider. Endringene i inntektssystemet gir mindre statlige overføringer. Nye oppgaver er pålagt kommunen uten at de er fullfinansiert. Befolkningsprognosene, som ligger til grunn for budsjettet, viser et økende investerings- og driftsbehov.

- Den økonomiske situasjonen krever en stram budsjettdisiplin. Vi viser en politisk retning som forteller hvordan byen skal møte de mange skolebarn, barnehagebarn, pleietrengende og andre som blir en del av vårt bysamfunn i fremtiden, sier byrådsleder Monica Mæland.

Gjennom omprioriteringer, effektivisering og kapitalfrigjøring, legger byrådet opp til å frigjøre 287 millioner kroner til drift og investeringer i kommunens kjerneoppgaver. I økonomiplanperioden vil byrådet bruke 2,3 milliarder kroner på å bygge nye skoler og få på plass flere sykehjemsplasser. I perioden 2011 til 2014 foreslår byrådet å ruste opp, fornye og bygge ut byrom, idrettsanlegg og turstier for 878 millioner kroner.

Hovedprioriteringer
SKOLE: De store investeringene på skolesektoren forsetter i 2011. Det skal gi flere nybygg og bedre inneklima. Byrådets forslag til budsjett for 2011 gir 55 millioner i budsjettøkning for Bergensskolen. Innholdet i skolen styrkes blant annet ved en 6,4 millioners økning til spesialundervisning og styrket norskundervisning til minoritetsspråklige.

BARNEHAGER: Bergen kommune har nådd målet om full barnehagedekning. Budsjettforslaget vil sørge for fortsatt full dekning, med mål om bydelsvis dekning. Blant annet arbeides det med etablering av Nordnes oppveksttun, permanent barnehage i Nygårdsparken, og barnehage i Sollien og Solheimslien.

BARNEVERN: Byrådet opprettholder den tydelige satsingen på barnevernet i 2011. Budsjettet er økt med totalt 70 millioner siden 2007, en økning på 23 prosent. Dette skjer samtidig som regjeringen kutter det statlige barnevernet på Vestlandet med 134 millioner i 2010.

ELDRE: Det nye sykehjemmet og kompetansesenter for demens i Fyllingsdalen bygges. 129 plasser og eldresenter vil kunne tas i bruk i 2012. I økonomiplanperioden foreslås det 380 millioner til dette formålet, i tillegg er det foreslått byggestart for ett «Omsorg+»-anlegg i 2012.

BYUTVIKLING: Byrådet vil etablere 400 nye kommunale boliger for vanskeligstilte innen 2013. Arbeidet med gang- og sykkelbroen over Damsgårdssundet vil starte i 2011. Byrådet vil prioritere videre utredning og regulering av bybanetraseer og en samordnet- areal og transportpolitikk.

KULTUR OG IDRETT: Byrådet viderefører i hovedsak gjeldende kultur- og idrettspolitikk. Antallet friplasser økes i Kulturskolen, ”Kjapt Svar” videreføres i Signatur II. Egne tiltak settes i gang i levekårsutsatte områder for å engasjere flere barn og unge. Byrådet går inn for finansiering av kommunens andel til USF Verftet, Litteraturhuset og Cornerteateret.

NÆRING: Byrådet starter arbeidet med en konkret handlingsplan for næring, som en oppfølging av strategisk næringsplan. Denne skal legge til rette for fremtidens arbeidsplasser. I tillegg satser byrådet sterkt på samarbeid med omegnskommunene, slik at regionen som helhet skal kunne stille sterkt og tiltrekke attraktive arbeidsplasser.

Vil drive kommunen rimeligere
Byrådet har aldri satset så mye på barn, ungdom og eldre som nå, på tross av de økonomiske utfordringene Kommune-Norge står overfor. For å sikre at denne utviklingen vedvarer, må kommunen fortsette effektivisering og strukturelle grep, slik at bergenserne får en enda bedre skole og en tryggere eldreomsorg.

- Til tross for at vi har effektivisert tidligere, ser vi at det fortsatt er rom for å løse kommunens oppgaver bedre og rimeligere. Det nyter innbyggerne godt av i form av lærere i skolen og flere hender i eldreomsorgen, sier Liv Røssland.

Byrådsleder Monica Mæland understreker at det er en forutsetning at Bergen har en god økonomi som sikrer innbyggerne et godt tjenestetilbud, ikke bare i dag, men også i fremtiden.

- Gjør vi ikke noen grep nå, må andre ta regningen om få år. Vi vet at tjenestetilbudet til en kommune alltid er viktigst for de innbyggerne som trenger det mest. Det er også denne gruppen som lider dersom vi ikke tar ansvar for en god økonomisk styring, sier Mæland.

En anstrengt kommuneøkonomi gjør det nødvendig å gjennomgå hvordan de politiske organer i Bergen kommune er organisert og fungerer. Byrådet foreslår derfor å avvikle bydelsstyreordningen med virkning fra 1. januar 2011.

- Byrådet opplever at effekten av bydelsstyrordningen ikke har blitt som forventet. Behandling av viktige saker i bystyret blir ytterligere forsinket og kostnadene til styringssystemet er høye. Når kommunen går strammere tider i møte, må vi også gjøre prioriteringer i de politiske organer, sier Monica Mæland.

Holder løftet om eiendomsskatt
Byrådet ønsker ikke å redusere innbyggernes handlefrihet for å øke kommunens egen.

- Særlig i en situasjon hvor regjeringens varslede nye boligskatt vil medføre en økning for mange, ønsker ikke byrådet i Bergen å bidra til at det blir dyrere å bo i Bergen, sier Mæland.

I dag utgjør eiendomsskatten knappe en prosent av kommunens inntekter. Betydningen eiendomsskatten har for kommunens økonomiske situasjon er slik sett begrenset, og en økning av denne vil ikke løse de langsiktige utfordringene i kommunen.

- Byrådets prinsipielle oppfatning er at eiendomsskatt er en usosial dobbeltbeskatning, og på lang sikt er det fortsatt byrådets mål at Bergen kommune skal klare seg uten eiendomsskatt, avslutter Liv Røssland.

I tråd med byrådets løfter er eiendomsskatten mer enn halvert i denne perioden.

Byrådsleder Monica Mæland ved politisk rådgiver Morten Storebø mobil 94504076

Finansbyråd Liv Røssland ved politisk rådgiver Petter Kvinge Tvedt, mobil 99553007