Gå tilbake til:
Du er her:

Åpenhet skal sikre barn mot seksuelle overgrep

I byens barnehager pågår det en rekke tiltak for å forebygge seksuelle overgrep. Mange av tiltakene handler om åpenhet. Og om å gi de ansatte mot til å se, og trygghet til å handle.

Det lukter fortsatt av nytt treverk i Skansemyren barnehage, et par måneder etter åpningen. Mens noen av de minste barna sover, er det full aktivitet i et av de store lekerommene, som både har panoramavinduer mot Byfjorden og mindre vinduer med innsyn til stellerommet.

Les også: - Snakk med barna om kropp og seksualitet

Utsikt og innsyn

Over alt der de opp mot 60 barna beveger seg, er det vinduer som gir både utsikt og innsyn.

- Vinduene gir bygget et lyst og luftig preg, samtidig som det er mulig å titte inn i alle rom. Bygget er transparent, men uten at det føles påtrengende. Det gir tvert imot en harmonisk atmosfære, sier styrer Line Texe.

I denne barnehagen gjør bygget det fysisk umulig for voksne å være alene med barna over tid.

I likhet med mange andre barnehager, følger de en tiltaksplan på 11 punkter som skal motvirke overgrep. Blant annet skal det alltid være minst to ansatte med på tur, nye ansatte må ha politiattest, private mobiler skal ikke brukes til å ta bilder av barna, og vikarer fra byråer skal aldri skifte på barna eller hjelpe til på toalettet.

- Dette, samt utformingen av bygget, er en ekstra trygghet for barna og foreldrene, men også for de ansatte, sier styreren i Bergen kommunes nyeste barnehage.

Kurses i forebygging og avdekking

Alle barnehager i Bergen bygges nå etter prinsippet om transparens. I tillegg er det bevilget over syv millioner kroner til å gjøre eksisterende bygg mer gjennomsiktige.

- Ingen barn skal oppleve seksuelle overgrep. Transparente bygg er et viktig ledd i forebyggingsarbeidet, sier Trine Samuelsberg, kommunaldirektør for barnehage og skole.

Men bygg med godt innsyn er ikke nok. Seksuelle overgrep mot barn er et tema som vekker sterke følelser. Og fordi det er lett å styres av følelser i slike saker, trengs gode verktøy for å håndtere vanskelige situasjoner. Å gjøre barnehageansatte bedre rustet til å kunne forebygge og avdekke overgrep, er en omfattende satsing i Bergen kommune.

Nye kurs til våren

Fra oktober 2016 til mai 2017 arrangerte Fagavdeling for barnehage og skole kurs for over 500 ansatte i 137 private og kommunale barnehager. Til våren starter en ny kursrekke.

Fagavdelingen samarbeider med politiet og flere andre kompetanseteam på området, blant annet har SMISO (Senter mot incest og seksuelle overgrep) Hordaland vært en viktig foredragsholder.

- De barnehagene som har laget beredskapsplaner for overgrep, står mye bedre rustet til å håndtere slike saker, enn de som ikke har det på agendaen. Utenfor hjemmet er barnehagen den viktigste arenaen for barna, og personalet er viktige voksenpersoner for dem. Når det gjelder seksuelle overgrep mot barn, handler mye om å tørre å se, vite hva du skal se etter – og våge å handle, sier seksjonsleder i Fagavdeling for barnehage og skole, Marianne Boge.

- En tung byrde

At overgrep mot barn skjer, er en mørk realitet. Marianne Boge konstaterer at kommunens fagavdeling har fått gjentatte bekreftelser på at innsatsen som gjøres for å ruste personalet til å se og handle, dessverre er helt nødvendig.

De fleste sakene hun har hatt befatning med, har ikke nådd avisene. Og de fleste overgrep skjer utenfor barnehagen. Men en sak skiller seg ut: Saken der en barnehageansatt i høst ble dømt for å ha begått overgrep mot syv gutter mens han var på jobb.

Hvordan kunne det skje?

- Vil stiller det samme spørsmålet, erkjenner kommunaldirektør Trine Samuelsberg.

- Denne saken påvirker oss ekstremt sterkt. Det er en tung byrde å bære. Å ta vare på barna er det grunnleggende mandatet til alle barnehager, og når en barnehagen ikke lykkes med det, er det et stort tillitsbrudd. Det hjelper selvfølgelig ikke de familiene som har vært utsatt for det, men vi skal fortsette å ha dette høyt på dagsordenen: Jobbe videre med å styrke kompetansen blant ansatte og ledere i barnehager, ha gode rutiner for rekruttering og referansesjekk, utforme gode bygg og jobbe for en kultur i barnehagene der åpenhet, trygghet og tillit er sentrale begreper, sier hun, og fortsetter:

- Vi må ta innover oss at ikke alle voksne vil barn vel. Det krever klokskap og handling blant oss som jobber med barn, sier Samuelsberg.

Menn er en viktig ressurs

Kommunaldirektøren er opptatt av at overgrep ikke gjøres til et mannsproblem, og understreker at menn er en viktig og ønsket ressurs i kommunens barnehager.

Marianne Boge forteller at i kjølvannet av den nevnte overgrepssaken, der mannlige barnehageansatte ga uttrykk for at de følte seg mistenkeliggjort, har fagavdelingen arrangert seminar kun for mannlige ansatte. Det skal de fortsette med.

- Vi er opptatt av å ha gode systemer som trygger våre mannlige ansatte. Vi ønsker å rekruttere menn, de er viktige rollemodeller for barna, sier hun.

Skal holde trykket oppe

Boge bekrefter også kommunaldirektørens lovnad om å holde oppe trykket i det videre arbeidet.

- Vi jobber med saken fra ulike innfallsvinkler. Målet vårt er å gi de ansatte mot til å se, og trygghet til å handle, sier Marianne Boge.

Denne artikkelen står også på trykk i Bergenseren 4 - 2017