Gå tilbake til:
Du er her:
HR-direktør Henning Hauso
FØLGER OPP: HR-direktør Henning Hauso slår fast at de overordnede resultatene i medarbeiderundersøkelsen er gode, og at de negative utslagene blir fulgt opp ute i avdelingene.
Bilde: Andrew Buller

Gode resultater på medarbeiderundersøkelse

På tross av pandemien skårer kommunen overordnet godt på årets store medarbeiderundersøkelse, men i enkelte avdelinger har belastningen vært så stor at det er utfordringer som må tas tak i.

Bergen kommune bruker i likhet med store deler av kommunenorge 10-faktor-medarbeiderundersøkelse. Den er utviklet av KS i samarbeid med Linda Lai, professor på Institutt for ledelse og organisasjon, BI.

Undersøkelsen ble sendt ut til alle ansatte i Bergen kommune, også helgevakter og andre med lav stillingsgrad. Totalt kom det inn 12.609 svar, noe som ga en svarprosent på 69,3.

Resultatene på samtlige faktorer er omtrent helt like sammenlignet med forrige gjennomføring i 2018. På faktorene "mestringsorientert ledelse" og "rolleklarhet" skåres det litt bedre i 2020 enn i 2018.

Faktor 1: Oppgavemotivasjon

Bergen kommune 2020: 4,2
Bergen kommune 2018: 4,2
Norge (totalt): 4,3

Faktor 2: Mestringstro

Bergen 2020: 4,3
Bergen 2018: 4,3
Norge: 4,3

Faktor 3: Selvstendighet

Bergen 2020: 4,2
Bergen 2018: 4,2
Norge: 4,2

Faktor 4: Bruk av kompetanse

Bergen 2020: 4,2
Bergen 2018: 4,2
Norge: 4,2

Faktor 5: Mestringsorientert ledelse

Bergen 2020: 4,0
Bergen 2018 3,9
Norge: 4,0

Faktor 6: Rolleklarhet

Bergen 2020: 4,3
Bergen 2018: 4,2
Norge: 4,3

Faktor 7: Relevant kompetanseutvikling

Bergen 2020: 3,6
Bergen 2018: 3,6
Norge: 3,7

Faktor 8: Fleksibilitetsvilje

Bergen 2020: 4,5
Bergen 2018: 4,5
Norge: 4,5

Faktor 9: Mestringsklima

Bergen 2020: 4,1
Bergen 2018: 4,1
Norge: 4,1

Faktor 10: Nytteorientert motivasjon

Bergen 2020: 4,7
Bergen 2018: 4,7
Norge: 4,7

- Siden mars har Bergen kommune vært preget av en svært krevende situasjon i helsesektoren, omfattende tilpasninger til smittevernrutiner i barnehage/skole, svært mye bruk av hjemmekontor og utfordringer knyttet til levering av alle andre tjenester. Med tanke på dette er disse resultatene en positiv overraskelse, sier HR-direktør Henning Hauso.

- Resultatene gir grunn til ettertanke og refleksjon, og en årsak til at resultatene i dette spesielle året er så gode er nok at mange har opplevd å få brukt sin kompetanse og opplevd at innsatsen var viktig. Mange har også opplevd å få nye arbeidsoppgaver og det er gledelig å se den utrolige fleksibiliteten som ansatte har vist sier Hauso.

- Men selv om de overordnede resultatene er svært gode er det viktig å påpeke at det på enkelte enheter/avdelinger har vært så stor arbeidsbelastning at det har gitt utslag. Dette følges nå opp ute i enhetene, sier HR-direktøren.

Undersøke opplevelsen av hjemmekontor

I april gjennomførte Bergen kommune en undersøkelse blant ansatte på midlertidig hjemmekontor. Resultatene der viste at hjemmekontor gikk ganske bra og at ansatte lærte mye nytt, men også at det fantes et forbedringspotensial.

Kontrollutvalget har også bedt om en forvaltningsrevisjon som blir gjennomført av Deloitte. Den er delt i tre og den ene delen omhandler ansatte og arbeidssituasjonen. Dette prosjektet skal kartlegge og vurdere hvordan Covid-19 tiltakene har påvirket de ansatte i Bergen kommune sin arbeidssituasjon. Det har i denne sammenheng vært ute en spørreundersøkelse blant et representativt utvalg ansatte i Bergen kommune.

I tillegg deltar Bergen kommune ved en studie ved UiB vedrørende hjemmekontor. Dette er en kvalitativ undersøkelse med bruk av dagbokføring. Denne studien går frem til våren 2021.

Oppfølging videre

For å få godt utbytte av 10-faktor-undersøkelsen må den følges opp lokalt i den enkelte avdeling. På denne måten kan avdelingene bli bevisst på hva som fungerer godt og finne tiltak for utvikling på områder man ønsker å forbedre.

 - 10-faktor og kartlegginger av hjemmekontorsituasjonen gir også viktige føringer for HMS-arbeidet i kommunen. Den første hjemmekontorundersøkelsen har allerede dannet grunnlag for nye rutiner for oppfølging av ansatte på hjemmekontor. Disse undersøkelsene bidrar til å bygge kunnskap om et relativt nytt område for oss, sier Hauso.

 - Størstedelen av de ansatte i Bergen kommune jobber direkte ute i tjenester der de ikke kan sitte på hjemmekontor. Disse ansatte har hatt store påvirkninger på arbeidssituasjon sin og dette blir en sentral del av HMS-fokuset fremover, sier Hauso.