Gå tilbake til:
Du er her:
Kvinne foran en låst pc-skjerm
HØRING: Byrådet legger temaplan for informasjonssikkerhet og personvern, samt digitaliseringsstrategi ut på høring.
Bilde: PEXELS.COM

Høring om plan for informasjonssikkerhet og personvern og strategi for digitalisering

Byrådet sender temaplan for informasjonssikkerhet og personvern og strategi for digitalisering på høring. Alle kan komme med innspill. Høringsfristen var 22. oktober 2020.

Temaplan for personvern og informasjonssikkerhet og digitaliseringsstrategien skal sette overordnete rammer for arbeidet med IKT og digitalisering i kommunen i årene 2021-25.

Byrådet vedtok i byrådsmøtet 24. september å sende temaplanen og strategien ut på ekstern høring med en frist på fire uker.  Etter høringen legger byrådet frem sakene til behandling og vedtak i Bergen bystyre. Noen samarbeidspartnere får høringsutkastene tilsendt direkte, men alle som ønsker det kan komme med innspill.

- Innbyggerne skal være trygge på at kommunen tar godt vare på personvernet deres og alle som behandler slike opplysninger skal være trygge på hvordan de gjør det på en sikker måte. Informasjonssikkerhet og personvern skal ligge i bunn for alt vi gjør på dette området. Derfor ønsker jeg alle gode innspill som kan bidra til at vi lykkes med dette arbeidet, sier byråd for finans, næring og eiendom, Erlend Horn.

Temaplan: Informasjonssikkerhet og personvern

Temaplanen inneholder visjon, mål, strategi og tiltak for kommunens videre arbeid med fagområdene informasjonssikkerhet og personvern. Temaplanen foreslår fem hovedmål og fem strategiske satsingsområder.

Visjonen i planutkastet er at Bergen kommunes informasjonsforvaltning alltid skal være trygg og tillitsskapende.

Planutkastet inneholder fem mål:

  1. Bergen kommune skal i tett samarbeid med nasjonale og regionale partnere styrke informasjonssikkerheten og personvernet, for å ta vare på den enkeltes rettigheter og også sikre samfunnets interesser.
  2. Bergen kommune skal gi helhetlige og samordnede føringer for arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern, som etterleves i hele organisasjonen.
  3. Ansatte og innleide skal ha kompetanse til å håndtere personopplysninger, slik at hensynet til informasjonssikkerhet og personvern ivaretas i tråd med gjeldende regler.
  4. All digitalisering og bruk av teknologi i Bergen kommune skal legge til grunn informasjonssikkerhet og personvern i tråd med kommunens arkitekturprinsipper i anskaffelse, innføring, bruk, endring og utfasing.
  5. Fundamentet for digitalisering gjennom infrastruktur og systemer skal til enhver tid være oppdatert i henhold til beste praksis for å understøtte informasjonssikkerhet i alle løsninger og tjenester.

Digitaliseringsstrategi for Bergen kommune 2021-25

Digitaliseringsstrategien definerer de viktigste innsatsområdene for digitaliseringsarbeidet i kommunen i den neste femårsperioden. Bergen kommune skal de neste fem årene sikte mot en digital transformasjon av virksomheten.

Ved å utnytte potensialet som ligger i digitalisering, skal kommunen omstille seg for å sikre en bærekraftig tjenesteproduksjon for fremtiden. Teknologi og digitale verktøy skal tas i bruk på nye måter og ansatte får nye måter å bruke sin kompetanse på når en del arbeidsoppgaver digitaliseres eller automatiseres. Denne utviklingen skal skje på en trygg måte som ivaretar ansatte og innbyggeres personvern.

Strategien inngår som en del av samfunnsplanleggingen i Bergen kommune. Digitaliseringsstrategien er delt inn i fire strategiske satsingsområder med tilhørende mål og virkemidler.

De fire satsingsområdene er:

  • Én digital offentlig sektor: nasjonal og regional samhandling
  • Bærekraftig tjenesteproduksjon
  • Virksomhetsutvikling
  • Innovasjon og datadrevet forvaltning

Høringsfristen har gått ut 

Høringsfrist er gått ut. Den var satt til 22. oktober 2020.

Lenke til byrådets behandling:

Høring av temaplan for informasjonssikkerhet og personvern

Høring av digitaliseringsstrategi