Gå tilbake til:
Du er her:

Les pressemelding fra byrådet om forslag til budsjett for 2021

Her finner du byrådets forslag til budsjett for Bergen kommune i 2021 og handlings- og økonomiplan 2021-2024.

Byrådet legger i 2021 opp til et nullvekstbudsjett på 22,99 mrd. kr. I et stramt budsjett prioriterer byrådet barn og unge, opprettholder gode velferdstjenester og styrker kampen mot klimaendringer.

Bybudsjettet for 2021 er på 22,99 milliarder kroner og øker med 2,6 prosent sammenlignet med budsjett for 2020. Samtidig er den forventede lønns- og prisveksten for 2021 på 2,7 prosent. Noe som i praksis betyr et tilnærmet nullvekstbudsjett. Byrådets budsjettforslag for 2021 handler først og fremst om å sikre Bergen kommunes eksisterende velferdstilbud. Det er et svært begrenset handlingsrom, som gir lite rom for nye satsinger.

- Budsjettet for 2021 er et nullvekstbudsjett. Vi har måttet gjøre kutt for å sikre økonomisk ansvarlighet og få handlingsrom til å dekke opp for statens manglende finansiering av nye normer og krav. Vi har også lagt inn de økonomiske konsekvensene av det som i utgangspunktet er positivt, nemlig at flere lever lenger, sier byrådsleder Roger Valhammer.

- Bergen kommunes velferdstjenester har de siste årene økt, både i kvalitet og omfang. Årets budsjett prioriterer først og fremst å opprettholde nivået på velferdstjenestene til innbyggerne, sier byrådsleder Roger Valhammer.

Koronapandemi, lav strømpris og underfinansierte statlige normer gjør at utgiftene i utgangspunktet er større enn inntektene. For å holde et ansvarlig budsjett har byrådet derfor gjort tøffe prioriteringer.

- Trygg økonomistyring har vært et viktig grunnlag for dette og det foregående byrådet. God kontroll på økonomien ga oss muligheten til å gi 400 millioner kroner i en lokal krisepakke nå i vår når den økonomiske situasjonen for mange bedrifter i byen vår endret seg over natten. Krisepakken vi ga ut var helt riktig, samtidig så har Bergen kommune brukt en del av det handlingsrommet vi har opparbeidet oss i løpet av de siste fem årene, sier byråd for finans, næring og eiendom, Erlend Horn.

- Samtidig som kommunebudsjettet øker, har kvaliteten og utgiftene på eksisterende tjenester økt utover inntektene. Vi foreslår å bruke 260 millioner kroner for å holde viktige tjenester for innbyggerne våre som skole, helsetilbud og tjenester til utviklingshemmende på dagens velferdsnivå for å nevne noe, sier byråd for finans, næring og eiendom, Erlend Horn.

Videre trekker finansbyråden frem usikkerhet og koronapandemi som en viktig faktor for det i år er et stramt budsjett.

- For Bergen sin del er det for tidlig å si hvordan pandemien slår ut for økonomien neste år. Men det vi vet er at en ansvarlig og trygg økonomistyring er den beste sikkerheten vi kan ha mot dramatiske utslag. Vi må gjøre økonomien vår klar til å håndtere en uforutsigbar fremtid, sier byråd Horn videre. 

God oppvekst i en grønn by


I et stramt budsjett har byrådet prioritert barn og unge, gode velferdstjenester og å styrke kommunes kamp mot klimaendringer. En god skolegang, gode fritidsordninger og en grønn by der klima og miljøhensyn legges til grunn for samfunnsutviklingen, danner grunnlaget for en god oppvekst og et godt liv.

- Barn og unge vil alltid være høyt prioritert av dette byrådet. Det gjelder spesielt i en tid med ekstra usikkerhet, og selv i et stramt budsjett. En god oppvekst varer livet ut. Derfor legger vi inn 138 millioner av egen bykasse for å oppfylle bemannings- og lærenormene, vi er garantist for gratisprinsippet i idretten og vi styrker byens kamp mot klimakrisen, sier byrådsleder Roger Valhammer.

Hovedmålene for budsjettet


Budsjettet for Bergen kommune er ikke bare en økonomisk oversikt og liste med tiltak for neste år. Det er også et veikart for de neste fire årene for hva byrådet mener er viktigst å prioritere.

Derfor foreslår byrådet i dag også fire nye hovedmål for budsjettet og handlings- og økonomiplanperioden:

 1. Bergen skal være en rettferdig og inkluderende by for alle, med små forskjeller og like muligheter
 2. Bergen skal være Norges grønneste by der klima og miljøhensyn legges til grunn for kommunens virksomhet
 3. Bergen skal være en attraktiv og levende by som folk har lyst å bo i og besøke.
 4. Bergen skal være en ansvarlig by der trygg økonomistyring sees på som en forutsetning for å kunne levere gode tjenester av høy kvalitet, også i et generasjonsperspektiv.

I budsjettet for 2021 gjør byrådet gjør blant annet følgende prioriteringer som bygger opp under byrådets hovedmål.

Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig:

 • Tilskudd til TV BRA: 850 000 kr
 • Økt ramme tjenester til utviklingshemmede 21 millioner
 • Heltidsprosjekt i tjenester til utviklingshemmede 10 millioner
 • Styrker budsjettet til Brukerstyrt personlig assistanse med 5,8 millioner 

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett:

 • Ivareta barn og unges individuelle rettigheter i skolene med 10 millioner
 • Styrker budsjettet til pedagogiske fagsentre med 5 millioner
 • Miljøarbeider i skolen og på fritidsarenaer 4,25 millioner 
 • Investerer i nærmiljøanlegg, kunstgressbaner og opprettholder gratisprinsippet i idretten

Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet:

 • Satsing på fastleger gjennom en tiltakspakke på 5 millioner
 • Styrker budsjettet til brukerstyrt personlig assistanse med 5 millioner 
 • Styrker budsjettet for hjemmetjenesten 6 millioner 

Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom:

 • Nytt tilskudd Bergen Lights 900.000 kr 
 • Nytt tilskudd Dataspillsenteret 250.000 kr 
 • Økt tilskudd NCE Finance Innovation 250.000 kr 
 • Midler til å sikre stordyrveterinærer 600.000 kr

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling:

 • Klima- og miljøområdet styrkes med varige midler 6 millioner
 • Midler til sykkelsatsing på det kommunale vegnettet 48,5 millioner
 • Bilfri bydels-prosjekt Nedre Nygård/Nygårdshøyden 65 millioner 
 • Bilfri bydels-prosjekt Bøhmergaten/Løvstakksiden 20 millioner
 • Nye bydelsparker og sentrumslekeplass: 5,6 millioner 

Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling:

 • Tiltak i plan for økt mangfold og deltakelse i kunst og kulturlivet 1,023 millioner
 • Søkbar miljøordning for kunst- og kulturfeltet 1 million
 • Ny søkbar grønn festivalordning 500 000 kr
 • Øremerkede midler til studentkulturen 200 000 kr
 • Møhlenpris Idrettslag 450 000 kr

Byrådsleders avdeling:

 • Økte midler til brannforebyggende arbeid 1,7 millioner 

Her finner dere hele forslaget til budsjettet for 2021 og handlings- og økonomiplan 2021-2024