Gå tilbake til:
Du er her:

Vil du bli skjønnsmedlem? Da hører vi gjerne fra deg

Bergen kommune har behov for skjønnsmedlemmer til Bergen tingrett.

Skjønnsmedlemmene kan karakteriseres som en slags sakkyndige meddommere som deltar i tingretten i rettslige skjønn og overskjønn. Slike skjønn er en form for rettergang hvor formålet som regel er å fastslå verdien av eller rettigheter i fast eiendom.

Det er særlig behov for skjønnsmedlemmer som har:

  • kompetanse knyttet til ulike sider av verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom (takstmenn, eiendomsmeglere).
  • kompetanse på plan- og reguleringsprosesser og kunnskap om bygg- og anleggsvirksomhet.
  • særlig kyndighet innen økonomi, revisjon, og regnskap.

Det er en fordel om skjønnsmedlemmene også kan oppnevnes som meddommere i jordskifterettene.

Hvem kan bli skjønnsmedlem?

Du må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven. I tillegg må du:

  • være over 21 år ved valgperiodens start
  • ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender
  • ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene
  • stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen
  • være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.

Det er ingen øvre aldersgrense for vervet. Skjønnsmedlemmer har krav på godtgjørelse pr dag eller tapt arbeidsfortjeneste. Det er ønskelig med jevn fordeling mellom kjønnene.

Interessert?


Ta kontakt med oss innen 15. august.  Send oss en e-post til bystyrets.kontor@bergen.kommune.no.

Du må oppgi fullt navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, yrke og stilling, samt informasjon om hva du er særlig kyndig i.