Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune mottok i dag Samfunnssikkerhetsprisen 2017. Begrunnelsen for prisen var kommunens initiativ til, etablering og drift av Samvirkesenteret under sykkel-VM.

Tidligere vinnere

2017: Odda Røde kors (for 2016)
2016: Eigersund kommune (for 2015)
2015: 330-skvadronen (for 2014)
2014: Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (for 2013)
2013: 22. juli-kommisjonen (for 2012)

Om DSB

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. DSB skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Beredskapssjef Ivar Konrad Lunde mottok tirsdag prisen på vegne av Bergen kommune under Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sitt årlige samfunnssikkerhetskonferanse. Samfunnssikkerhetsprisen går til den, eller de, som bidrar til å sette samfunnssikkerhet på dagsorden og som er et godt eksempel for andre aktører.

- Ved hendelser og øvelser er det alltid tre ting som er spesielt krevende: felles situasjonsforståelse, informasjonsdeling og koordinering. Samarbeid er vanskelig, men samtidig helt nødvendig for å være best mulig forberedt. Bergen kommune får prisen fordi Samvirkesenteret forenklet samarbeidet mellom alle aktørene som bidro til at arrangementet skulle gå trygt for seg, forteller Cecilie Daae, direktør i DSB.

Stolt byrådsleder

Byrådsleder Harald Schjelderup er stolt over prisen.

- Det er veldig stas at Bergen kommune mottar en slik pris og jeg må samtidig berømme alle som jobbet sammen for at Samvirkesenteret ble en realitet, sier Schjelderup.

- Vi har lært hvor viktig det er at vi sitter sammen og samarbeider for at byen vår skal være tryggest mulig. På bakgrunn av erfaringene fra sykkel-VM har vi nå tatt initiativ til å etablere en nasjonal beredskapsklynge i Bergens regionen, forteller han videre.

Om Samvirkesenteret

Samvirkesenteret ble etablert for å sikre en effektiv og koordinert håndtering av situasjoner under sykkel-VM. Senteret både overvåket og samlet informasjon fra viktige samfunnsområder for å raskt kunne håndtere situasjoner som oppstod.

Totalt 127 personer fra 31 ulike aktører, blant annet brannvesenet, vegvesenet, Skyss, politiet, Forsvaret, Sivilforsvaret, helsevesenet, teleoperatører, arrangøren og kommunen hadde sitt arbeidssted her fra tidlig morgen til sen kveld under idrettsarrangementet.

SE VIDEO OM SAMVIRKESENTERET OG BEREDSKAPEN UNDER SYKKEL-VM:

Juryens begrunnelse

Juryens begrunnelse for å tildele samfunnssikkerhetsprisen 2017 til Bergen kommune:

- Samvirkesenteret var både en suksess og en nyvinning i beredskapssammenheng. Senteret var en nyvinning ved at sentrale beredskapsaktører ble satt i stand til å samhandle før, under og etter (beredskapsrelaterte) hendelser. Bergen kommunes etablering av Samvirkesenteret endret ikke på de sentrale prinsippene om ansvar, nærhet og likhet, men bidro gjennom nytenkning til å understøtte selve samvirkeprinsippet. Ved å samlokalisere de aktuelle beredskapsaktørene og infrastruktureiere kunne man umiddelbart dele informasjon, etablere helhetlig oversikt og sørge for at alle fikk et felles situasjonsbilde.