Gå tilbake til:
Du er her:

Lokal retningslinje - Unge voksne med rusmiddelproblemer

Skal brukes i anbefalinger som er lov- eller regelfestet.

Bør brukes i anbefalinger som har sterk kunnskapsbasert forankring

Kan eller foreslås benyttes i anbefalinger som har svakere evidens, men som likevel vurderes hensiktsmessig å følge

Den lokale retningslinjen skal være et virkemiddel for å styrke helhetlige og sømløse forløp for unge voksne med rusproblemer.

Anbefalingene i retningslinjen skal bidra til å styrke samhandlingen på tvers av tjenestene og fremme brukerperspektivet.

Retningslinjen er utarbeidet i et samarbeid mellom Bergensklinikken og Bergen kommune, Etat for sosiale tjenester. For å sikre faglig- og organisatorisk forankring har Helse Bergen HF Avdeling for rusmedisin (AFR), og CRUX Kalfaret Behandlingssenter deltatt i arbeidet.

Den lokale retningslinjen bygger på nasjonale føringer og generell god praksis rundt målgruppen. Det er spesifikt satt som mål for retningslinjen at den skal omfatte god lokal praksis fra fagfeltet i Bergensregionen.

Arbeidet har vært organisert i flere ulike grupper som har jobbet med strukturelle og faglige spørsmål. Oversikt over grupper og deltakere finnes her.

Retningslinjen kan brukes av både fagpersoner, bruker/pasient og pårørende.

Arbeidsprosess
Arbeidet med den lokale retningslinjen har vært en del av SFU prosjektet (Sømløst Forløp Unge) siden høsten 2015. To samhandlingskoordinatorer har hatt hovedansvaret for arbeidet. Det er gjennomført utstrakt kartlegging av tjenester, tilbud og praksis. Tverrfaglige arbeidsgrupper har arbeidet med tema og områder til retningslinjen, og diskusjoner i gruppene har ledet frem til konkrete anbefalinger. Brukerrepresentanter har vært involvert i både arbeidsgruppene og i det øvrige arbeidet med retningslinjen.

I forbindelse med utarbeidelsen av retningslinjen har det vært arrangert to seminar for fagpersoner fra rusfeltet i Bergensregionen.