Gå tilbake til:
Du er her:

Møtebøker fra Haus kommunestyre og formannskap

Byarkivet har publisert møtebøker fra Haus kommunestyre og formannskap fra 1838 til 1919 på Digitalarkivet.

Du finner lenker til de publiserte protokollene nederst i artikkelen.

Haus kommune/herred

Haus var egen kommune fra 1838 i samsvar med formannskapslovene av 1837. Haus kommune lå på nord- og sørsiden av Sørfjorden, med grenser mot Hamre, Årstad, Fana, Os, Voss og Hosanger.

1.1.1870 ble Bruvik skilt ut fra Haus som egen kommune, med områder både på Osterøy og på fastlandet. I 1964 ble Haus kommune delt i to: den delen som lå på Osterøy gikk inn i nyopprettede Osterøy kommune, mens fastlandsdelen ble til Arna kommune. Arna ble innlemmet i Bergen kommune fra 1972.

Arkivet etter tidligere Haus kommune har derfor felles arkivtilfang for nåværende Osterøy og Bergen kommuner. Arkivet er oppbevart ved Bergen byarkiv, i henhold til avtale mellom Osterøy og Bergen kommuner av 27.05.1980. Deler av arkivet fortsatte som Arna kommune. Arkivene er derfor i hovedsak regnet som én enhet, med navnet Haus/Arna kommune, og strekker seg fra 1838 til 1963/1971 og omfatter ca. 55 kommunale enheter. Se Arkivportalen.

Haus formannskap og herredsstyre på Digitalarkivet

I arkivet etter Haus formannskap og kommunestyre finnes møtebøker (forhandlingsprotokoller), kopibøker, brevjournaler, korrespondanse, saksdokument og regnskap. Se Arkivportalen.

Forhandlingene til formannskap og representantskap skulle etter formannskapslovene refereres i formannskapet sin forhandlingsprotokoll/møtebok og autoriseres av amtmannen (fylkesmannen). Det var vanlig, også i Haus, at formannskapets og kommunestyrets/ herredsstyret forhandlinger ble ført i samme protokoll.

Møtebøkene er en unik, men relativt lite brukt kilde til lokalhistorie og til hvilke saker som var viktige i et lokalmiljø. Bøkene er en unik kilde til utviklingen av lokaldemokrati og politiske prosesser, og til viktige saker og dagligliv ellers i et lokalsamfunn.

Formannskapslovene av 1837 trådte i kraft 1. mai 1837 i byene og 1. januar 1838 på landet. Den første møteboken for Haus herredsstyre og formannskap starter derfor først i februar 1838. Bergen byarkiv har publisert møtebøker for Haus herredsstyre og formannskap fra 1838 til 1918 på Digitalarkivet. Møtebøkene går imidlertid frem til Haus ble innlemmet i Arna kommune, altså ut 1963, men er publisert kun frem til 1918 pga. 100-årsklausul.

Formannskap og kommunestyre på landet

Formannskapslovene av 14.01.1837 fastslo at det i hvert prestegjeld skulle opprettes en kommune, som skulle styres av et formannskap og et representantskap. Slik ble kommunens oppgaver sentralisert til valgte kommunale styringsorganer, en helt ny instans på landet.

I starten skulle formannskapet velge ordfører og varaordfører. Representantskapet hadde ingen funksjon alene, men møtte sammen med formennene for å behandle saker om tillatelser til nye tiltak, kjøp og salg av eiendommer og andre viktige økonomiske saker. Dette fellesorganet ble senere kalt herredsstyre eller kommunestyre.

Medlemmene av fattigkommisjonen og skolekommisjonen skulle tiltre formannskapet når fattigsaker og skolesaker ble behandlet. De såkalte kombinerte formannskap varte til 1845 (fattigstell) og 1860 (skolestell). Gjennom lovgivning på 1860-tallet fikk kommunestyrene ansvaret for disse sakene, og det skjedde en endring av maktfordelingen mellom formannskapet og kommunestyret i kommunestyrets favør: Ved lovendring av 14.06.1879 ble retten til å velge ordfører og varaordfører og til å gjennomføre revisjon og desisjon av kommuneregnskapene overført fra formannskapet til kommunestyret. Ved lov av 27.07.1896 skulle kommunestyret velge 1/4 av medlemmene som formannskap, ordfører og varaordfører.

Generelt skulle formannskap forberede saker for kommunestyret, gjøre vedtak i mindre saker og se til at de ansatte i administrasjonen fulgte opp politiske vedtak. Kommunestyret skulle vedta kommunens budsjett og behandle planer og forslag til større tiltak.

På Digitalarkivet:

Bilde av protokoller fra arkivet etter Haus kommune.
Bilde av protokoller fra arkivet etter Haus kommune.