Gå tilbake til:
Du er her:

Møteprotokoll fra fattigvesenet i Årstad, 1870-1892

Vi har nå skannet møteprotokollen for fattigkommisjonen i Årstad kommune, og publisert denne på digitalarkivet.

Om møteprotokollen

Møteprotokollen starter den 8. juli 1870 og avsluttes den 19. august 1892. Protokollen er ført kronologisk og det er 4-9 møter årlig. Etter hvert møte ble protokollen signert av kommisjonens medlemmer.

Utdrag fra møteboken fra fattigkommisjonen i Årstad. Arkiv: Årstad kommune. Fattigvesen. A-0254 Aa1
Utdrag fra møteboken fra fattigkommisjonen i Årstad. Arkiv: Årstad kommune. Fattigvesen. A-0254 Aa1
 

På ett av møtene hvert år (som regel på høsten) ble det ført liste over alle de faste understøttede i kommunen, inndelt i kategorier. Kategoriene endret seg noe, men fra 1874 ble de understøttede i hovedsak delt inn i fem grupper, under bokstavene A til E: 

  • A: Enker og enkemenn
  • B: Enslige personer
  • C: Husarme familier
  • D: Forlatte, forsømte og foreldreløse barn
  • E: Sinnssyke

De summene som er oppgitt bak hvert navn er budsjetterte utgifter for hver enkelt person (eller familie) for det påfølgende år, og tallene forteller dermed omtrentlig hvor mye den enkelte var tilkjent i understøttelse. Variasjonene i utbetalingssummene beror på forskjellige ting, men for enkenes del ble det f. eks. gitt tillegg pr barn (under konfirmasjonsalder). Videre hadde noen enker deltidsjobber (f. eks. i et spinneri e.l.), og understøttelsen kunne bli justert i forhold til det. Enkene i protokollen blir bare unntaksvis omtalt med sine egne navn, som regel omtales de bare som «enken etter (mannens navn)».

Befolkningen i Årstad var i sterk vekst i perioden 1870 til 1892. Under folketellingen i 1875 var det omkring 2300 personer bosatt i kommunen, mens det under folketellingen i 1891 var blitt over 4000. Økningen i folkemengde førte også til en økning i antallet understøttede. I 1870 mottok 34 personer/familier fast understøttelse, mens det tilsvarende tallet for 1892 var 134. Den til enhver tid største gruppen understøttede var enker. Økningen i antall understøttelser førte videre til at fattigkommisjonen hadde hyppigere møter, og flere saker på dagsorden. Sakene som ble behandlet gjaldt i all hovedsak søknader om understøttelse.

Annet innhold i arkivet

Utover møteprotokollen finnes det regnskapsbøker i arkivet etter Årstad fattigvesen som også inneholder opplysninger om de understøttede i perioden 1845-1902 (disse er ikke skannet). Her vil man kunne finne utfyllende opplysninger om hvor mye den enkelte mottok i ytelser. Dessuten finnes det (for enkelte år) kvitteringer for utbetalt understøttelse i arkivet etter Årstad Herredskasse. En kvittering fra året 1873 forteller om en enke som fikk utbetalt 60 shilling hver mandag, men at det ukentlige beløpet ble justert til 48 shilling i løpet av året. Noen eksempler fra regnskapsbøkene fra arkivet etter Årstad kommune kan sees i lenken under (Historier fra en bydel – Fattigvesen og fattighjelp).

Årstad kommune ble innlemmet i Bergen 1. juli 1915.

Lenke til møteprotokollen fra Årstad fattigvesen på digitalarkivet:

https://www.digitalarkivet.no/source/117385

Videre på internett:

https://www.bergenbyarkiv.no/aarstad/archives/fattigvesen-og-fattighjelp/4333