Gå tilbake til:
Du er her:
Boligprogrammet for vanskeligstilte
Boligprogrammet for vanskeligstilte

Hva er Boligprogrammet?

Gjennom Boligprogrammet skal kommunen etablere 250 boliger for vanskeligstilte. 125 i egen regi og 125 gjennom tilvisningsavtaler.

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Det er til enhver tid mennesker som har behov for kommunens hjelp til å fremskaffe bolig. I kommunens siste interne bostedsløsetelling, i uke 48 2020, var det registrert 383 bostedsløse i Bergen. 

Etter mange år med nedgang i  boligkøen i Bergen kommune har trenden snudd. Det er enpersonshusholdninger som venter lengst på å få tildelt egnet bolig og det er flest personer med rus- og/eller psykiske helseutfordringer i kø. De med behov for bolig med tilpassede tjenester må vente lengst. 

Politisk vedtak i 2017

Den 22. februar 2017 vedtok bystyret Handlingsplan for 250 flere kommunale utleieboliger 2017-2021 (sak 44-17). I forkant av saken laget kommunen et oppdatert kunnskapsgrunnlag  som beskriver målgrupper og boligbehov. Basert på dette ble det i bystyresaken vedtatt at 125 av boligene skulle utvikles med mål om å bosette personer med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse med mer. Disse vil ha større utfordringer ved å mestre et ordinært bomiljø,  og noen vil ha nytte av å kunne bo i boliger med stedlig bemanning og oppfølging. De resterende 125 boligene skal anskaffes i samarbeid med private boligaktører gjennom avtaler om tilvisningsboliger. 

Realisering av Boligprogrammet

Da Boligprogrammet var vedtatt ble det satt i gang tomtesøk for å finne eiendommer som kunne utvikles.  Kommunens egen eiendomsportefølje ble gjennomgått og arbeidet med mulighetsstudier startet. Det ble utarbeidet beskrivelser av tjenestebehov, foreløpige virksomhetsplaner og utforming av personalbaser tilknyttet noen av boligprosjektene. 

I september 2018 ble det avholdt et informasjons- og forankringsmøte med kommunale, statlige og fylkeskommunale aktører. På møtet ble mulighetsstudiene på en rekke tomter gjennomgått, og det ble gitt innspill og råd til konkret bruk av de aktuelle tomtene. Deltakerne i møtet var blant andre Husbanken, Statsforvalteren, Vestland fylkeskommune, Statens vegvesen, samt interne aktører som byrådsavdelinger, Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten. Basert på mulighetsstudiene og innspillene som kom i møtet, ble det besluttet å starte reguleringsarbeid for en rekke eiendommer. 

Det arbeides nå med ulike prosjekter og det pågår nye tomtesøk. Det er behov for et differensiert tilbud med ulike boformer. Krevende reguleringsprosesser, omfattende medvirkning og politiske diskusjoner om hva som er en god bolig, hvor og for hvem gjør at det tar lang tid å realisere Boligprogrammet.