Gå tilbake til:
Du er her:

Resultater brukerundersøkelsen 2018

For tredje året på rad har foreldre til alle barn i de private og kommunale barnehagene, SFO og skolene, blitt invitert til å bli med på en brukerundersøkelse.

Foreldrene har sagt sin mening om forskjellige forhold ved barnehage-, skole- og SFO-tilbudet.

- Takk til alle foreldre som har tatt seg tid til å svare på undersøkelsen. Tilbakemeldingene gir oss viktig informasjon om hva foreldrene opplever som bra og hva de mener kan bli bedre. Brukerundersøkelsen skal brukes av den enkelte barnehage, barnehageeier, skole og skoleeier. Den er et nyttig bidrag i arbeidet med å gi barnehagebarna og elevene en best mulig barnehage- og skolehverdag, sier byråd for barnehage, skole og idrett Pål Hafstad Thorsen.

Rapporter for barnehage, skole/SFO

Resultatene for din barnehage og skole/SFO og rapporter for eier/bydel og byen, finner du under menypunktene til venstre.

Resultatene er presentert i rapporter på tre nivå.

Barnehage: den enkelte barnehage, eier (private) og bydel (kommunale) og for hele byen.

Skole/SFO: den enkelte skole/SFO, bydel og for hele byen.

 

Over 25.000 har svart

Foreldre/foresatte til omkring 45.000 barn har hatt anledning til å svare på web-undersøkelsen som ble gjennomført i februar. På barnehageundersøkelsen har 10.964 foreldre deltatt, som gir en svarprosent på 73. I fjor var svarprosenten 66.

På undersøkelsen om skole har 14.597 foreldre deltatt, som gir en svarprosent på 51. I fjor svarte 48 prosent.

Det er et ønske om en svarprosent på 50 prosent på denne type undersøkelser.

Undersøkelsen skal gjennomføres årlig frem til 2020, som gjør det mulig å følge foreldrenes tilbakemelding over tid.

Overordnete tendenser

Du finner informasjon om overordnete tendenser i hovedrapporten og totalrapporten for barnehage og for skole/SFO i menypunktene til venstre. I svarene fra foreldrene vil det være variasjoner mellom barnehagene og mellom skolene.

Her er noen utdrag fra hovedrapportene og totalrapportene, som omhandler resultater fra hele byen:

Barnehage

Foreldrene i barnehagene i Bergen er samlet sett godt fornøyde med tilbudet fra barnehagene. 84 prosent av foreldrene er godt fornøyde med barnehagens tilbud. Det er særlig utsagn som relaterer seg til trygghet og tilknytning til barnet som oppnår høye vurderinger. Det er noe lavere vurdering på utsagn som handler om informasjon fra barnehagen.

Skole

Foreldre i skolen er stort sett fornøyde med tilbudet fra skolene. 65 prosent av foreldrene er fornøyde med tilbudet. Det er særlig utsagn som relaterer seg til trivsel og skolens arbeid for at elevene skal behandle hverandre med respekt som oppnår høye vurderinger. Det er noe lavere vurderinger på utsagn som omhandler digital kompetanse og skolens stimulering av lese- og skrivearbeid.

SFO

Det er stor variasjon i foreldrenes tilfredshet med SFO-tilbudet. 57 prosent av foreldrene er fornøyde med SFO-tilbudet. Omtrent en av tre foreldre er verken direkte fornøyde eller misfornøyde med SFO. 8 prosent av foreldrene uttrykker misnøye med SFO.

Resultater for 2015 og 2016

2016: Resultatene for undersøkelsen i 2016 finner du under "Arkiv" i menypunktene til venstre.

2015: Resultatene fra undersøkelsen i barnehagene i 2015 er her.

2015: Resultatene fra undersøkelsen i skolene/SFO i 2015 er her.

 

Vedlegg

 

 

Spørsmål i undersøkelsen

Barnehage
Spørsmål om personalet, lek og læring, språk, relasjon, barnets og foreldres medvirkning, danning og inkluderende fellesskap.

Skole
Spørsmål om lesing, skriving, regning og realfag, digital kompetanse, sosial kompetanse, læringsmiljø og mobbing, fysisk aktivitet, kunst og kulturfag, foreldrenes kommunikasjon og medvirkning.

SFO
Spørsmål om innhold, trivsel og rammene for SFO.