Gå tilbake til:
Du er her:

Sykehjem

Det er planlagt bygging av tre nye sykehjem i Bergen i årene fremover.

Tomter for sykehjemmene er valgt ut, og alle tre tomtene må reguleres til formålet. Fremdriften i prosjektene kan påvirkes av reguleringsprosessene.

Her er status for de tre sykehjemmene som til sammen vil inneholde 310 sykehjemsplasser og 30 omsorg pluss boliger.

Sykehjem på Råstølen

Sykehjemmet skal ha 90 plasser og er planlagt bygget i 2017 og 2018 med innflytting første kvartal i 2019. Planer for sykehjemsprosjektet er omarbeidet etter at volleyballhall er besluttet flyttet ut av tomten.

Sykehjem på Sandsli

Sykehjemmet skal ha 120 plasser og er planlagt bygget i perioden 2016-2018 med innflytting andre kvartal 2019. Det er besluttet at det skal bygges 30 Omsorg Pluss-boliger i tilknytning til sykehjemmet samt et dagaktivitetssenter for hjemmeboende eldre.

Sykehjem i Åsane

Det er utarbeidet en mulighetsstudie som synliggjør at det på tomten bak Midtbygda sjukeheim kan bygges nytt sykehjem med 100 plasser. Prosjekteringsarbeid er ikke startet, byggestart og ferdigstillelse vil blant annet være avhengig av reguleringsmessig avklaring. Anslagsvis kan plassene ferdigstilles i slutten av 2021.

Utbyggingen av nye sykehjem vil gi noe økt kapasitet, men plassene skal også erstatte tosengsrom og aldershjemsplasser. Drift av nye sykehjem vil delvis bli finansiert ved avvikling av tiltak som ikke er framtidsrettet, for eksempel avvikling av aldershjem.