Gå tilbake til:
Du er her:

Kartlegger alle helsebygg

Alle helsebygg i kommunen skal gjennomgås innen første halvår 2015.

Frem mot sommeren 2015 skal alle 42 helsebygg i Bergen kommune undersøkes. Det omfatter en bygningsmasse på 170.000 kvadratmeter.

Vurderingen av byggene

Kartleggingen gjøres som en del av gjennomføringen av vedlikeholdsplanen for Bergen kommune. Planen inneholder blant annet en tidfestet fremdriftsplan for kartleggingen av tilstanden til samtlige kommunale bygg etter kategori.

Etat for bygg og eiendom har det formelle eieransvaret for alle kommunale helsebygg i Bergen kommune, og etaten bruker eksterne rådgivere til å gjennomføre kartleggingen og utarbeide rapporter for byggene. Tilstandskartleggingene vurderer blant annet etterslep på vedlikehold og behov for vedlikeholds- og moderniseringstiltak.

Rapportene fra tilstandskartleggingene offentliggjøres på disse sidene etter hvert som de er sluttført.

Behandles politisk

Når rapportene er gjennomgått og evaluert, skal hva som konkret skal gjøres med hver enkelt institusjon legges frem til politisk behandling. Kostnadene ved handlingsplanene må også innarbeides i budsjett og økonomiplan.

Byrådet har tidligere også varslet at byrådet vil legge frem en plan for institusjonene innen eldreomsorgen, og kartleggingen av byggene vil kunne være et viktig grunnlag for byrådets fremtidige prioriteringer innen denne sektoren.

Har grovkartlagt byggene

Tilstandsrapporteringen er en del av oppfølgingen av pålegg som Arbeidstilsynet kom med i 2011. Kommunen er bedt om å kartlegge helsefarer forbundet med inneklima, vurdere risikoen ved dette og utarbeide tiltaksplaner.

Institusjonene har deltatt i kartleggingsprosessen og har hatt anledning til å kommentere innholdet i rapportene.

For øvrig er det allerede foretatt en grov vurdering av tilstand på helsebyggene som viser at 45 prosent av bygningsmassen vurderes til å ha god standard, 25 prosent har middels/bra standard og 30 prosent har lite god standard. Arbeidet med mer detaljerte kartlegginger av helsebyggene pågår nå.