Gå tilbake til:
Du er her:

Hordnestunet

Hordnestunet er i tilfredsstillende stand, men det er behov for større vedlikeholdstiltak, viser tilstandsrapporten. Bygget, som gir tilbud til 60 brukere, ble oppført i 1981.

Institusjonen ved Korsfjorden har vært gjennom flere ombygninger. Den siste var i 1995 da bygget ble gjort om til dagens bruk som sykehjem. Det er også blitt gjort flere oppgraderinger de siste årene.

Tilstandsrapporten viser at Hordnestunet fremstår i tilfredsstillende stand, men med behov for oppgradering. Blant annet er det nødvendig å kontrollere omfanget av korrosjon i armeringen i fasaden. Deler av det tekniske anlegget til bygget bærer preg av slitasje.

De ansatte har ikke rapportert om helseplager eller inneklimaproblemer utover høy temperatur som følge av manglende solavskjerming i den ene stuen.

I rapporten heter det at institusjonen de neste ti årene må regne med å skifte ut vinduer, tekke om tak og bytte ut luftbehandlingsanlegget. I tillegg vil det være behov for å skifte ut en del tekniske anlegg.

I rapporten foreslås det langsiktige tiltak som for de neste ti årene summeres til 14 millioner kroner. Det foreslås strakstiltak til en anslått kostnad på en million kroner.