Gå tilbake til:
Du er her:

Søreide sykehjem

Søreide sykehjem ble bygget i 2004 og består av sykehjem og dagsenter. Gassanlegget er utbedret, nødbelysning og branndører er skiftet ut, og sykehjemmet har fått en brannoppgradering.

Tilstandsrapporten viser at bygget fremstår i tilfredsstillende stand. De tekniske anleggene fungerer tilfredsstillende, men det er noen branntekniske mangler. Bygget har et solid ENØK-potensial og har god tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne,.

Tilstandsrapporten vurderer senterets vedlikeholdsbehov som «bygg som har behov for ordinært vedlikehold» og foreslår tiltak på i alt 19,3 millioner kroner over de neste ti årene, fordelt på 90,3 prosent vedlikeholdskostnader og 9,7 prosent utviklingskostnader. Restlevetiden for bygget er satt til minst 2054 med normalt vedlikehold og oppgradering av tekniske anlegg.

Tilstandsrapporten foreslår strakstiltak for Søreide sykehjem på i alt 2,6 millioner kroner i løpet av det første året.