Gå tilbake til:
Du er her:
Helsefremmende miljø på sosiale medier bilde
Illustrasjon: Netlife

Helsefremmende miljø på sosiale medier

Bergen kommune leder et innovativt prosjekt om ungdom og sosiale medier! Prosjektet er en del av det nasjonale programmet for folkehelsearbeid i kommunene.

«Sosiale medier er en plattform som veldig mange barn og unge ferdes på. Det er dessverre mange negative sider med sosiale medier, dette kan påvirke den psykiske helsen til mange. Jeg tror at et mer positivt fokus på sosiale medier kan endre innstillingen folk har til sosiale medier, og også da et mer positivt miljø på de sosiale mediene. Om vi bruker ressurser på å forbedre miljøet på sosiale medier vil forhåpentligvis flere ha det bedre» (Ungdom 17 år)

Helsefremmende miljø på sosiale medier er et utviklingsprosjekt med mål om å øke samfunnets kunnskap om ungdom og sosiale medier. Prosjektet er en del av kommunens arbeid i Program for folkehelsearbeid i kommunen og skal gjennomføres i samarbeid med blant annet Hordaland fylkeskommune, Folkehelseinstituttet og Høgskolen på Vestlandet.

I tillegg til finansieringen gjennom program for folkehelsearbeid, er prosjektet tildelt 0,5 mil. fra Regionale forskningsfond Vestlandet (RFF Vest).

Sosiale medier som en ny arena for helsefremmende arbeid

Utgangspunktet for prosjektet er ubalansen mellom den utstrakte bruken av sosiale medier blant ungdom og mangelen på kunnskap om hvordan denne bruken påvirker deres helse, trivsel og livsverden. Vi skal samarbeide med ungdom for å bedre forstå hvordan de har det på sosiale medier, hvordan bruken påvirker deres hverdag, og om det er noe vi kan gjøre for at denne hverdagen skal bli enda bedre. Prosjektet skal også undersøke hvilken rolle sosiale medier spiller i skolens arbeid for et bedre læringsmiljø. Dette fordi skolen og sosiale medier er arenaer som kan tenkes å ha stor påvirkning på hverandre.

Prosjektet tar utgangspunkt i sosiale medier som en arena for helsefremmende arbeid som i liten grad er benyttet tidligere. Målet er å utvikle nye tiltak som inkluderer sosiale medier i det helsefremmende og forebyggende arbeidet i videregående skole. Med utgangspunkt i sosiale medier som ungdommenes nærmiljø, skal prosjektet utvikle nærmiljøtiltak i samarbeid med elever og lærere. Slik blir sosiale medier hverken en utfordring som skal løses, eller et verktøy for kommunenes helsetjenester, men en felles arena der både ungdom, skolene og kommunen skal skape et mest mulig helsefremmende miljø.

Prosessen fra situasjonsanalyse til utprøving av tiltak skjer i tett samarbeid med ungdom selv, og skal ta utgangspunkt i sosiale medier for å fremme god psykisk helse blant barn og unge. Så vidt vi vet har dette ikke tidligere vært utprøvd verken nasjonalt eller internasjonalt. Arbeidet tar utgangspunkt i det nyeste vi har av kunnskap på feltet, og tilnærmingen vil følge de nyeste anbefalinger for tiltaksutvikling. Tiltakene vil slik utvikles i brytningen mellom etablert kunnskap om forebyggende tiltak og forskningsfronten.

Prosjektet skal gi svar på følgende:

  • Hvordan kan sosiale medier være en arena der ungdom, skolene og kommunen sammen skaper et mest mulig helsefremmende miljø?
  • Hvordan kan skolene jobbe aktivt med sosiale medier som en del av læringsmiljøet?
  • Hvordan engasjere ungdom til å påvirke sitt eget nærmiljø på sosiale medier?

Prosjektets hovedmål er å utvikle nye tiltak for helsefremmende miljø på sosiale medier blant ungdom i videregående skole

Delmål 1: Mer kunnskap om forholdene mellom sosiale medier, psykisk helse og læringsmiljø
Delmål 2: Sikre brukermedvirkning i planlegging av tiltaksutvikling
Delmål 3: Sikre brukermedvirkning i utviklingen av nye tiltak
Delmål 4: Prosessevaluering av tiltaksutvikling og implementering
Delmål 5: Effektevaluering av nye tiltak
Delmål 6: Deling av kunnskap og erfaringer med andre kommuner
Delmål 7: Vurdere mulig overføring av de nyutviklede tiltakene til ungdomsskole

Bredt samarbeid

Prosjektet er organisert under Hordaland fylkeskommune sin forvaltning av program for folkehelsearbeid i kommunene. Bergen kommune, ved byrådsavdeling for helse og omsorg, er prosjekteier og leder prosjektet. Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett, Opplæringsavdelingen i Hordaland fylkeskommune, Folkehelseinstituttet og Høgskolen på Vestlandet er med som samarbeidspartnere.

Prosjektet organiseres i en styringsgruppe med ansvar for toppforankring av prosjektet, en prosjektgruppe som har et overordnet ansvar for fremdrift i prosjektet, samt en arbeidsgruppe som har ansvar for gjennomføringen av aktivitetene.

Treårig prosjekt

Prosjektet er innvilget finansiering for tre år og planlegges derfor å gjennomføres i perioden 2019-2021. 2019 vil i hovedsak bestå av en kartleggingsfase for å få mer kunnskap om temaet og målgruppen. Prosjektet samarbeider med to prosjektskoler; Amalie Skram vgs og Arna vgs. Ved disse skolene skal prosjektet gjennomføre fokusgruppeintervju. Folkehelseinstituttet vil utarbeide en spørreundersøkelse som vil bli gjennomført ved alle byens videregående skoler våren 2020. Resultatene fra disse to undersøkelsene vil være utgangspunkt for work shops der ungdom og tilsette i skolen sammen skal utvikle tiltak. Tiltakene skal prøves ut og evalueres i samarbeid med forskningsmiljøene.

Ressursgruppe

Ungdommene selv er en stor ressursgruppe inn i prosjektet. Dette er engasjerte og inspirerende ungdom fra Ungdommens bystyre i Bergen som er opptatt av medvirkning og at ungdom selv skal bidra i utforming av disse tiltakene som prosjektet skal munne ut i.

«Sosiale medier er i større eller mindre grad veldig viktig for unge. Det blir en slags «andre verden» vi lever i; hvor vi blir kjent med nye, holder kontakten, blir inspirert, skal prestere og «overleve» i. Derfor er det viktig at vi vet mer om det! Og det er viktig at også ungdom, på en god måte, får innsikt i dette.» (Ungdom 16 år)

Helsefremmende miljø på sosiale medier bilde
Ungdom fra ungdommens bystyre er ressursgruppe i program for folkehelsearbeid
null

 

Videre på internett

 

 

Kontaktinformasjon

Randi Træland Hella
Prosjektkoordinator
Randi.Hella@bergen.kommune.no
408 19 634

Annette K. Servan
Prosjektleder
annette.servan@bergen.kommune.no
476 50 993