Gå tilbake til:
Du er her:

Ny plan for frivillighet

Byrådet har vedtatt oppstart av planarbeidet til ny plan for frivillighet. Frivillighetsplanen skal være tversektoriell og legger rammene for en helhetlig frivillighetspolitikk i Bergen kommune.

Hva vil vi med planen

Formålet med ny plan for frivillighet er å styrke samarbeidet mellom kommunen og frivilligheten, og fortsette arbeidet med å legge til rette for at frivillig sektor kan vokse og utvikle seg som en sterk og uavhengig sektor. Den nye planen skal være et verktøy for å sikre systematisk, langsiktig og en helhetlig retning innen frivillighetsarbeidet.

Den nye planen tar utgangspunkt i nasjonale mål for frivillighetspolitikken:

  • Bred deltakelse
  • En sterk og uavhengig sektor
  • Forenklingsreform: Det skal være enkelt for frivilligheten å søke, ta imot og rapportere på offentlig støtte.
  • En samordnet frivillighetspolitikk: Et godt samspill med offentlige myndigheter skal bygge opp under frivillig aktivitet.

Medvirkning

Vi ønsker høy grad av medvirkning fra målgruppen i utformingen av planen. Derfor har vi satt ned en egen referansegruppe bestående av representanter fra Bergen kommunes frivillighetsutvalgAmatørkulturrådet og Idrettsrådet i Bergen. Medvirkningsarbeidet vil også bli ivaretatt gjennom ulike metoder som gjestebud, spørreundersøkelser og ekstern  høringsprosess.

Den forrige planen for frivillighet finner du her: Plan for frivillighet