Gå tilbake til:
Du er her:

Klimatilpasning

Mindemyren skal bli til “Mindebyen”, og Bergen kommune tar nå i bruk et helt nytt verktøy i planleggingen.

Mindemyren strekker seg fra Solheimsvannet i nord til Kristianborgvannet i sør. Her er det vedtatt en områdeplan som legger til rette for 550.000 kvadratmeter med ny bebyggelse.

Bybanen vil gå her, kanalen som i dag renner under bakken skal graves frem i dagslys, og det er satt av 35.000 kvadratmeter til nye torg og parker. Alt dette gjør at Mindemyren vil fremstå som en helt ny bydel.

Nå har Byarkitekten fått laget en modell over Mindemyren. Modeller er langt fra noe nytt verktøy i byplanleggingen, men det spesielle med denne, er at den er laget som et byggesett.

Bygninger kan skiftes ut underveis

Mindemyren er ikke ferdig planlagt, og derfor er heller ikke modellen ferdig bygget. Den er satt sammen av 25 utbyggingsområder. For hvert område kan utbyggere lage sine egne små modeller av bygninger og gater, ta dem med til Byarkitekten og sette dem på plass i hovedmodellen omtrent som legoklosser. Det er en leken måte å drive byplanlegging på, men modellen er ikke noe leketøy:

– Modellen vil gjøre det lettere å se enkeltprosjekter i sammenheng, sier Celine Blanc, seniorarkitekt ved Byarkitekten.

Meningen er at modellen skal være et planleggingsverktøy både for utbyggere og for kommunens ulike etater og saksbehandlere. Bergen kommunes ambisjon er å lage et grønt byområde som er godt å bo i, samtidig som en legger til rette for et næringsliv med kanskje så mye som 20.000 arbeidsplasser. Modellen skal være et utgangspunkt for å diskutere strøkets karakter, bokvalitet og arkitektur, forteller Blanc.

– Alle aktører må være bevisst på at de er en del av en større helhet, og alle må være med hvis vi skal realisere ambisjonene for området, sier hun.

NY BYDEL: Utsnintt av modellen. Illustrasjon: Byarkitekten

Skal brukes i flere år framover

Byarkitekten håper modellen skal være engasjerende for både designere, utviklere, politikere og andre interesserte. Da den ble vist frem under Byutviklingskonferansen nylig, var sju av de 25 utbyggingsområdene bebygget med nye bygninger laget av papp og kryssfiner.

Ingen av disse forslagene er godkjente reguleringsplaner, men modellbygningene viser forslagsstillernes foreløpige konsepter. Nye forslag kan tas inn og ut av modellen, og slik kan ulike alternativer testes på en visuell og intuitiv måte. Modellen står nå i Byarkitektens kontor i Domkirkegaten. Meningen er at den skal brukes i årene fremover helt til Mindemyren er ferdig utbygd.

Klimatilpasning og sjøørret

Mindemyren er Bergen kommunes case i EU-prosjektet BEGIN: “Blågrønn infrastruktur gjennom sosial innovasjon”, og modellen er finansiert gjennom dette prosjektet. Hovedmålet med å bruke blågrønn infrastruktur, altså åpne vannveier og beplantede områder, er å gjøre byer mer motstandsdyktige mot klimaendringer.

På Mindemyren er åpning av kanalen det viktigste virkemidlet. Ved å erstatte underjordiske rør med en kanal som ligger oppe i dagen, blir det enklere å håndtere flomvann. I tillegg er det meningen å lage en vakker kanal, som øker kvaliteten på området. Håpet er at det en dag skal gå sjøørret i kanalen på Mindemyren.

I DAG: Mindemyren er i dag preget av biltrafikk og lite helhetlig arkitektur. I årene fremover skal området oppgraderes betydelig. Bilde: Håvard Prestegården