Gå tilbake til:
Du er her:
Klimatilpasning bilde
Gaten kan være en naturlig og hensiktsmessig flomvei.
Bilde: Ivar Kalland

Klimatilpasning

Grønn strategi omhandler også Klimatilpasning. Variasjoner i klimaet har alltid påvirket natur og samfunn. Kommunene har lang erfaring med i å tilpasse seg klimaet.

Omfanget av klimaendringene i dag og hastigheten endringene skjer med, er likevel vesentlig større enn tidligere.

Må tilpasse byen klimaendringene

Klimaendringene vil gi høyere havnivå, mer nedbør og vind, og større fare for flom og skred. Alt dette må tas hensyn til når byen vokser og endres. Hvordan fremtidens klima vil bli er vanskelig å fastslå, det avhenger blant annet av hvor mye klimagasser vi slipper ut i tiden fremover.

Vi må forberede oss

Med dagens kunnskap om klimaendringene kan vi konkludere at vi alle må forberede oss. Et endret klima vil påvirke hver og en av oss og hele samfunnet vi lever i. Klimatilpasning er derfor et gjennomgående tema i kommunens virksomhet og ivaretas gjennom følgende fire strategier:

  1. Tilegne seg best mulig kunnskap om klimaendringene og effektene av endringene
  2. Bruke kunnskapen til å endre lokalsamfunnet for å tilpasse seg klimaendringene
  3. Integrere arbeidet med klimatilpasning i all byplanlegging og områdeutvikling
  4. Forankre arbeidet med tilpasning til klimaendringer i kommunens arbeid med risiko og sårbarhet og i kommunens øvrige planer»

Les mer om klimaendringene og hvordan kommunen tilpasser seg

Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse

Risikokartlegging – Skred

Risikokartlegging – Flom

Risikokartlegging – Nedbør

Informasjon – vann

Risikokartlegging –vannstand

Risikokartlegging – Vind

Retningslinjer for overvannshåndtering

Rapporten ”Regional Havstigning”

Rapporten ”Endringer i fortidens, dagens og framtidens havnivå med spesielt fokus på vestlandskysten”

Retningslinjer og bestemmelser i KPA 2010

Grønne tak

Klima i Norge 2100. NCCS report 2/2015

Miljødirektoratet om klimatilpasning