Gå tilbake til:
Du er her:

Slik jobber Bergen kommune med ny klimastrategi

I mars 2021 vedtok byrådet at det skal lages en oppdatert versjon av Bergen kommunes klima- og energihandlingsplan, Grønn strategi.

Her finner du dokumentene i byrådssaken.

Byrådets hovedmål er at Bergen skal være tilnærmet utslippsfri i 2030. Dette innebærer et økt ambisjonsnivå i møte med klimakrisen, og en erkjennelse av at utslippene går ned i Bergen – men ikke fort nok. 

Dagens Grønn strategi ble vedtatt av bystyret i 2016. De fleste tiltakene i denne planen er enten gjennomført, eller er i ferd med å bli gjennomført. Her kan du lese sluttrapporten for Grønn strategi. Samtidig har vi fått mer kunnskap, og det er nå tydelig behov for langt sterkere tiltak om en skal klare å nå de svært ambisiøse målsettingene som bystyret har satt seg. 

Den nye Grønn strategi blir en rendyrket klimastrategi, som skal følges opp med årlige handlingsplaner innenfor de ulike sektorene der klimagassutslippene skal kuttes.

Under beskrives prosessen. I tillegg kommer en rekke muligheter for medvirkning.

Tidsplan:

  • Oktober 2020: Klimaetaten skriver fagnotatet  som er grunnlaget for byrådssaken i mars 2021.
  • Oktober 2020 - november 2021: Klimaetaten samler kunnskap og skriver kunnskapsgrunnlaget for strategien.
  • Fra januar 2021: Arbeid i ulike grupper. Mer informasjon om gruppene finner du nederst på siden.
  • Mars 2021: Oppstarssak til Byrådet
  • Høst 2021: Forslaget til klimastrategi utarbeides.
  • Januar 2022: Forslaget til klimastrategi sendes til behandling i byrådet.
  • Februar - mars 2022: Forslaget legges ut til høring i seks uker.
  • Mai 2022: Endelig forslag til klimastrategi sendes til behandling i bystyret.
  • 2022: Strategiens handlingsprogram utarbeides.

Arbeidsgrupper:

Klimaetaten ønsker å trekke både offentlige, private og sivile aktører inn i prosessen med å utvikle kunnskapsgrunnlag, strategi og handlingsplan. Dette arbeidet foregår blant annet i ulike arbeidsgrupper:

Intern arbeidsgruppe

Arbeidsgruppen består av rådgivere fra relevante byrådsavdelinger, etater og seksjoner. Oppdraget er å styrke strategiens tverrfaglige natur gjennom felles læringsprosesser og konkrete innspill til utforming og innhold. Arbeidsgruppen forankrer strategien bredt blant rådgivere, og beriker prosess og innhold med bredere innspill av innfallsvinkler. Gruppen startet arbeidet i januar 2021.

Referansegruppe

Referansegruppen består av representanter fra næringslivet, akademia, ideelle organisasjoner og fylkeskommunen – aktører som har evne til å se helheten i bergensbildet. Oppdraget er å komme med konkrete innspill, dele synspunkt og anbefalinger til strategi og handlingsprogram. Innspillene skal berike prosessen og styrke strategien, samt forankre både strategi og mål i ulike miljøer i Bergen. Gruppen hadde sitt første møte i juni 2021.

Intern ressursgruppe

Består av én representant fra hver byrådsavdeling. Oppdraget er å komme med konkrete innspill og anbefalinger til strategi og handlingsprogram. Når gruppen er blitt etablert, skal den møtes en gang i kvartalet gjennom hele rulleringsprosessen.

Innspillsgrupper

Det blir laget en innspillsgruppe for hvert av hovedsatsingsområdene i klimastrategien. Disse gruppene vil ha deltakere både fra kommunens organisasjon og fra eksterne aktører. 

Oppdraget til gruppene vil variere noe, men være sentrert rundt bidrag med dyp faglig forståelse. Innspillsgruppene vil bidra til å styrke utformingen av hvert hovedsatsingsområde, og forankre disse blant relevante aktører.