Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjonsfoto
KLIMAUNDERSØKELSEN 2021: Spørreundersøkelsen viser bevegelser i bergensernes holdninger til klimamål og tiltak.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Dette mener bergenserne om lokale klimatiltak

Store forskjeller mellom kjønn, inntekts- og aldersgrupper.

Resultatene fra Klimaundersøkelsen 2021 er klare. Tusen bergensere er spurt om hva de synes om ulike klimatiltak i byen vår.

De fleste spørsmålene er de samme som i tilsvarende undersøkelse fra 2019

Har bergenserne endret holdninger?

Klimamål mindre viktig

Illustrasjon
BERGENS KLIMAMÅL: Her ser du hvor mange prosent i de ulike aldersgruppene som synes målet om at Bergen kommune skal være fossilfri i 2030 er svært eller ganske viktig.
 

Den største forskjellen fra 2019 handler om byens mål om utslippskutt. Hvor viktig er det at Bergen skal være fossilfri i 2030?

Drøyt halvparten av bergenserne, 53 prosent, mener målet er svært eller ganske viktig. Det er 23 prosentpoeng lavere enn i 2019. 

Men, som grafikken over viser: Det kommer an på hvem en spør. I de yngre aldersgruppene er det langt større oppslutning om klimamålene enn blant bergensere over 60 år.

Denne ulikheten mellom aldersgruppene går igjen i undersøkelsen – men kanskje ikke alltid slik du hadde trodd. 

Hvem er, for eksempel, mest ivrige på å kutte sitt eget forbruk? De yngre, eller de eldre?

Grafikk
FORBRUK: Slik svarer bergenserne på spørsmålet om de tror de kommer til å redusere eget forbruk i løpet av de neste to årene.
 

Syv av ti bergensere under 30 år sier det er svært eller ganske sannsynlig med reduksjon i personlig forbruk. Det er en betydelig høyere andel enn blant dem over 60 år, men: En større andel blant de eldste oppgir at de allerede gjør dette fullt ut.

Blant de yngre er det flere som sier de sannsynligvis vil:

 • reise mer kollektivt
 • redusere matsvinn
 • kjøpe mer brukt
 • dele eller leie
 • spise mindre kjøtt
 •  sykle og gå mer 

De over 60 år oppgir oftest  at de allerede gjør tiltak. Det gjelder både:

 • sortering av avfall
 • reduksjon av matsvinn
 • dele og leie
 • reparere ting som blir ødelagt
 • energieffektivisere
 • å gå mer

Unge bergensere har altså høyere ambisjoner om å leve mer bærekraftig, mens hos de eldste er det flere som oppgir at de allerede har en bærekraftig livsstil.

Undersøkelsen viser også en forskjell mellom kjønnene: Blant kvinner er det en høyere andel som sier seg villige til å gjennomføre ulike tiltak som handler om personlig forbruk og transportvaner.

Svarene på disse spørsmålene ligner dem vi fikk i 2019, men med noen unntak:

Grafikk
FORBRUK: Søylene viser prosentandelene som sier de sannsynligvis vil gjennomføre tiltakene de neste to årene, eller allerede gjør dette fullt ut.
 

Her ser vi at en lavere andel tror de kommer til å kutte ned på kjøttspisingen i årene som kommer. Derimot er det flere som er innstilt på å fly sjeldnere: 56 % tror det blir færre flyturer, en andel som har økt med 25 prosentpoeng siden 2019.

Stor støtte til kollektiv og myke trafikanter

De fleste bergensere er enige i at en bør satse mer på kollektiv og at det trengs flere tiltak for å gjøre det enklere å gå og sykle. For eksempel mener syv av ti at det bør satses mer på kollektivtrafikken for å redusere behovet for bil. Kun 13 prosent er ganske eller svært uenige i påstanden. 

Bergenserne mener også at forholdene for gående og syklende er for dårlige på vinterstid, og andelen økte under den – etter bergensk målestokk – nokså snørike vinteren.

Uenigheten er størst når det kommer til bilkjøring. Vi har blant annet spurt om Bergen sentrum bør være mest mulig bilfritt. Svarene tyder på at folket er delt omtrent på midten: 40 prosent er enige, og 41 prosent er uenige.

Det er generelt noe større motstand mot tiltak for å redusere bilbruk nå enn i 2019. En større andel er uenige, og færre er enige i at Bergen bør ha flere bilfrie gater  og om viktigheten av miljø- og tidsdifferensierte bompenger.

Samtidig er det like mange i dag som er innstilt på å la bilen stå: 38 prosent sier seg villige til å bruke bilen mindre for at Bergen kommune skal nå klimamålene.

De som tjener minst vil begrense biltrafikken

Grafikk
INNTEKT: Meningene om biltrafikk henger sammen med husstandsinntekten. Søylene indikerer dem som er svært eller ganske enige i påstandene.
 

Holdningene til tiltak rettet mot bilbruk er tett knyttet til hvorvidt en selv har bil, som igjen henger sammen med alder og inntekt. De over 45 år har høyere inntekt og flere biler i husstanden.

De med lavest inntekt er i større grad enige i at Bergen bør ha:

 • flere bilfrie gater
 • et mest mulig bilfritt sentrum
 • bompenger for å redusere forurensningen

I tillegg er denne gruppen mer villige til å bruke bilen mindre og å bruke delingsordninger enn bergenserne som tjener mest.

Enige i at klimatiltak gjør byen bedre

Tross disse uenighetene er flertallet enig i at arbeidet med å nå Bergens klimamål vil gjøre byen bedre å bo i. 56 prosent er svært eller ganske enig i påstanden. 17 prosent er uenige. 

Også her ser vi at alder har betydning. Andelen som mener klimaarbeidet gjør byen bedre synker signifikant mellom hver aldersgruppe. 

Disse forskjellene henger godt sammen med andre funn i undersøkelsen: De yngste svarer at de er betydelig mer bekymret, engasjerte og villige til å gjøre endringer.

Grafikk
KLIMA VIKTIGST BLANT UNGE: Her ser du andelene som sier seg enige i påstanden "Arbeidet med å nå klimamålene vil gjøre byen bedre å bo i".
 

Fakta om Klimaundersøkelsen 2021:

 • Hensikten er å avdekke bevegelser i befolkningens holdninger til klimamål og tiltak, identifisere potensialet for atferdsendringer og indikere hvordan innbyggerne vurderer kommunens innsats på klimaområdet.
 • Gjennomført av Opinion på vegne av Klimaetaten i Bergen kommune.
 • 1000 respondenter over 20 år.
 • Samlet feilmarginer på mellom 1,4 til 3,1 prosentpoeng.
 • Gjennomført 14. februar - 28. februar 2021.

(Grafikk: Vecteezy.com / Bergen kommune)