Gå tilbake til:
Du er her:
Klimadirektør Stina Ellevseth Oseland
STILLER KRAV: Klimadirektør Stina Ellevseth Oseland ber staten om lov til å kutte flere utslipp. Sammen med klimadirektørene i Stavanger, Oslo og Trondheim stiller hun nå seks klimakrav til regjering og storting.
Bilde: Arendalsuka

Klimadirektøren: – La oss få fjerne flere utslipp

Dagens virkemidler er ikke nok til å greie klimamålene. Bergen og de andre storbyene stiller seks klimakrav til statlige myndigheter.

Byene er spydspisser i klimaarbeidet og trenger handlingsrom til å kutte utslipp. Dagens virkemidler er ikke nok til å greie klimamålene. Det er budskapet fra klimadirektørene i Bergen, Stavanger, Oslo og Trondheim i et innlegg på NRK Ytring. Her stiller de seks klimakrav til regjering og storting.

– Må ta skikkelige jafs

– I dag har vi ikke gode nok verktøy, og vi mangler handlingsrom, sier Stina Ellevseth Oseland, direktør i Klimaetaten i Bergen kommune.

Ved å oppfylle de seks kravene vil staten bidra til at byene kan utføre sin oppgave med å gjøre lokale klimatiltak. Det vil igjen redusere nasjonale klimagassutslipp, påpeker klimadirektørene.

–  Vi trenger virkemidlene for å kunne ta skikkelige jafs og ikke bare pirke borti kaken, sier Oseland.

  • Kravene ble presentert for stortingspolitikere under Arendalsuka. Du kan se debatten her:

 

Dette er kravene

Bergen har enda større klimaambisjoner enn det nasjonale målet om 50-55 prosent utslippskutt innen 2030. Byrådet har vedtatt et mål om å bli tilnærmet utslippsfri.

– Det betyr at vi må kutte alle utslipp som kan kuttes. Kravene vi stiller til staten handler om store CO2-kutt, om nødvendige, strukturelle endringer, sier Oseland.

Du kan lese mer om kravene i debattinnlegget . Her er kortversjonen:

1. Klimavennlig avfallshåndtering med karbonfangst 
I Bergen er BIRs forbrenningsanlegg i Rådalen den største enkeltkilden til CO2-utslipp. Karbonfangst er det eneste alternativet for å redusere utslipp fra forbrenning av avfall som ikke kan resirkuleres. Vi trenger økonomiske og regulatoriske rammebetingelser for karbonfangst og -lagring så snart som mulig.

2. Bruk av biodrivstoff
Biodrivstoff er nødvendig i en overgangsfase, frem til utslippsfrie løsninger kommer på plass for tungtransport, anleggsmaskiner og lignende. Vi trenger regelendringer som gjør det enklere for kommunene å stille krav som øker biodrivstoffbruken.

3. Styrke plan- og bygningsloven som klimaverktøy
Regjeringen må slå fast at kommunene skal bruke handlingsrommet i plan- og bygningsloven til å stille klimakrav. I tillegg må loven gjennomgås og styrkes som klimaverktøy. 

Et eksempel er muligheten til å bruke loven aktivt for å redusere utslippene fra bygge- og anleggsvirksomhet, ved å gå bort fra bruk av fossilt drivstoff i gravemaskiner og andre anleggsmaskiner.

4. Videreføre Klimasats-ordningen
Støtteordningen Klimasats må bli permanent. Bevilgningene bør økes betydelig. 

5. Mobilitet og nullutslippssoner
Byene må få lovhjemmel til å innføre nullutslippssoner. Beregninger viser at slike soner bidrar til utslippskutt både i og utenfor sonen. Regjeringen har åpnet for pilotprosjekter i enkelte kommuner. Storbyene mener det juridiske rammeverket må avklares snarest mulig.

6. Heve byenes rolle i det internasjonale arbeidet 
Flere steder fungerer byene som testarena for klimaløsninger, som senere kan skaleres opp til nasjonale og internasjonale løsninger. Det foregår i dag et internasjonalt samarbeid mellom byer med ambisiøs klimapolitikk. Bergen er blant annet deltaker i EuroCities og Local Governments for Sustainability. Vi ber om at regjeringen løfter byenes rolle i det internasjonale klimaarbeidet.