Gå tilbake til:
Du er her:
UTSLIPPSKUTT: Fossilfri kollektivtransport og enda større andel av utslippsfrie biler er viktige elementer i klimabudsjettet. Her fra mobilpunktet på Danmarks plass.
UTSLIPPSKUTT: Fossilfri kollektivtransport og enda større andel av utslippsfrie biler er viktige elementer i klimabudsjettet. Her fra mobilpunktet på Danmarks plass.
Bilde: Lars Ove Kvalbein

Slik er det første klimabudsjettet for hele Bergen kommune

Utslippene går ned, men mye må fortsatt skje for at Bergen skal oppfylle egne klimamål.

Byrådet har presentert sitt forslag til budsjett for 2019. I budsjettforslaget finner vi også forslaget til nytt klimabudsjett.

Bergen kommune har også et klimabudsjett for inneværende år, men dette er første gang kommunen lager et klimabudsjett som viser et helhetlig bilde av pengebruken knyttet til kommunens klimatiltak.

Klimabudsjettet er ellers annerledes enn resten av budsjettet fordi det i første rekke er et karbonbudsjett. Det viser hvor mye klimagassutslippene må kuttes for å nå det vedtatte hovedmålet for 2020: 30 prosent reduksjon sammenlignet med 1991-nivå.

En stor andel av disse kuttene skal gjøres gjennom å oppfylle målsetninger som allerede er vedtatt av bystyret. Det gjelder blant annet enda større reduksjon i biltrafikken og fjernvarme uten fossil energi.

Utslippene er på vei ned

Statistikken fra Miljødirektoratet viser at Bergen er på rett vei.

– Utslippene nådde en topp i 2015. Nå er vi godt på vei nedover, sier Are Børjesson, rådgiver i Klimaseksjonen i Bergen kommune.

For å nå målene må utslippene i Bergen kuttes med ti prosent årlig frem mot 2020. Foreløpig går det litt for sakte. Reduksjonen fra 2015 til 2016 var på åtte prosent.

– Likevel regner vi med at vi er i rute. Det skyldes at flere av tiltakene vil gi større effekt mot slutten av perioden 2015-2020, sier Børjesson.

– Dette gjelder blant annet forbudet mot oljefyring fra 2020. Flere kommer til å skifte ut oljefyringsanlegg når forbudet nærmer seg. Et annet eksempel er elbiler. Elbilandelen har økt mer og mer for hvert år, sier Børjesson.

Bergen kommune må ha hjelp

Bergen kommune kan gjøre mye for å redusere direkte utslipp som kommer fra kommunens egen virksomhet. Disse utgjør likevel bare en liten del av klimautslippene i Bergen. Derfor inneholder klimabudsjettet også tiltak som andre enn kommunen har ansvar for.

– Det er for å synliggjøre hvem som "eier" de ulike utfordringene, sier Børjesson.

Han kommer med tre eksempler som alle handler om transport:

– Noen tiltak har kommunen full råderett over. Et eksempel er målet om å redusere utslipp fra egen bilkjøring med 75 prosent, sier Børjesson.

– Så har vi tiltak der kommunen kan bestemme rammene i ganske stor grad. Et eksempel kan være tilgang til fornybart drivstoff. I Åsane er det en hydrogenstasjon, og der har kommunen bidratt i planprosessen og forpliktet seg til bruk av hydrogenkjøretøy sammen med en rekke andre aktører slik at det er et næringsgrunnlag.

– Den tredje typen tiltak er hvor Bergen kommune ikke har noen råderett, men der vi kun kan fremme våre interesser. Et eksempel er kollektivtransporten. Fylkeskommunen har en egen plan for å gjøre bussdriften fossilfri i 2020, men Bergen kommune bestemmer ikke direkte over dette, sier Børjesson.

Handler ikke bare om klima

Klimabudsjettet handler ikke bare om antall tonn CO2. Det viser også hvor mye tiltakene koster og hvem som har mulighet til å gjennomføre dem.

– Det er viktig å understreke at mange av tiltakene ikke bare er klimatiltak. Når kommunen for eksempel jobber med å fremme sykling, er det også et helsetiltak, et luftkvalitetstiltak og et plassbesparende tiltak, sier Børjesson.

Mer usikkert mot 2030

Ifølge Grønn strategi skal Bergen kommune være fossilfri i 2030. Med "fossilfri" menes at det ikke skal brukes fossil olje eller gass til oppvarming i bygg, til transport eller i avfallshåndtering.

Kuttene som da må gjennomføres, er mer usikre enn de som er planlagt frem mot 2020. Det gjelder blant annet håndtering av avfall, som i 2015 utgjorde 20 prosent av klimagassutslippene. For å brenne avfall utslippsfritt, er det nødvendig å ta i bruk ny teknologi for fangst og lagring av CO2. Bergen kommune forutsetter i Grønn strategi at BIR gjør dette så snart det er mulig.

Det skjer også betydelige utslipp fra luftfart og sjøfart i Bergen kommune. Grønn strategi har ikke tallfestede mål om utslippskutt fra fly og båter. Bergen kommune ønsker å være en pådriver overfor statlige myndigheter for å kutte utslipp også her, men kommunen har i mindre grad egne virkemidler.

VISER HVA SOM TRENGS: Are Børjesson har hatt det faglige ansvaret for å lage det nye forslaget til klimabudsjett for Bergen kommune. – Klimabudsjettet viser hvordan målene kan nås, hvor mye det koster og hvem som har ansvaret, sier Børjesson.
VISER HVA SOM TRENGS: Are Børjesson har hatt det faglige ansvaret for å lage det nye forslaget til klimabudsjett for Bergen kommune. – Klimabudsjettet viser hvordan målene kan nås, hvor mye det koster og hvem som har ansvaret, sier Børjesson.
Håvard Prestegården

 

Videre på internett

Fakta om klimabudsjettet

Forslaget til klimabudsjett for 2019 bygger på Grønn strategi, som er Bergen kommunes klima- og energihandlingsplan.

Bergen skal være fossilfri i 2030, ifølge Grønn strategi. Med "fossilfri" menes at det ikke skal brukes fossil olje eller gass til oppvarming i bygg, til transport eller i avfallshåndtering.

Utslippsmålene er knyttet til direkte utslipp. Indirekte utslipp, fra for eksempel utenbys produksjon av varene vi kjøper, er ikke regnet med.

Bergen kommune har også et klimabudsjett i 2018. Hovedforskjellen sammenlignet med årets budsjettforslag er at kostnadene ved de ulike klimatiltakene nå er synliggjort for hele kommunen, ikke bare for tiltakene Klimaseksjonen har ansvar for.

Det er bystyret i Bergen som vedtar det endelige klimabudsjettet.

Flere artikler