Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune og BIR har som grunneiere inngått et samarbeid om utvikling av Grønneviken fram mot felles salg.

Et av byens viktigste utviklingsområder

Tomten har en unik beliggenhet på sørsiden av Store Lungegårdsvann og ved Møllendalselvens utløp, sentralt i et av byens viktige utviklingsområder.

Arealet er benevnt som byggeområde S1 i områdeplan Møllendal Vest, og er regulert til blandet sentrumsformål med underformålene bolig, barnehage, forretning, tjenesteyting, kontor, kulturbasert næring, overnatting og bevertning.

Deltok i EUROPAN 13 - konkurransen

Første ledd i den videre utvikling har vært å delta med tomten i den europeiske arkitektur og – byutviklingskonkurransen EUROPAN13 med hovedtema «Adaptable city». Tomtens beliggenhet og kvaliteter tilsier at den egner seg som et visningsområde for framtidsrettede løsninger. I konkurransegrunnlaget ba kommunen om forslag til nyskapende løsninger for utvikling av et kompakt og bymessig boligområde med gode fellesareal og fellesskapsløsninger både inne og ute, spesielt med tanke på barnefamilier.

Vinner av konkurransen ble det norske arkitektfirmaet LalaTøyen i samarbeid med firmaet Kåmmån, med forslaget «Our City, Our Collective».

Skal videreutvikle vinnerforslaget

Bergen kommune har inngått avtale med LalaTøyen om bearbeiding og videreutvikling av vinnerforslaget, hvor det skal sees nærmere på blant annet tomteutnyttelse, inndeling i hensiktsmessige tomter, forholdet mellom privat, felles og offentlig areal, innhold og funksjoner på gateplan mm. Det skal også sees nærmere på delingskonseptet.

Dette skjer parallelt

Parallelt med dette arbeides det med øvrige nødvendige avklaringer som flytting av helikopterlandingsplass, nye lokaler for BIR og planlegging av salgsprosess som skal sikre at prosjektet blir realisert i samsvar med kommunens målsettinger. Tidspunkt for salg avhenger av når dagens aktiviteter kan flyttes, men siktemålet er å kunne starte salg i 2018.