Gå tilbake til:
Du er her:

Flere måter å skaffe bolig til flyktninger

Flyktninger kan bli bosatt på forskjellige måter i Bergen. I dag bosettes de fleste i privat utleiebolig. Her beskrives tre alternativer.

Kommunale utleieboliger
Bergen kommune har kommunale utleieboliger til de som er vanskeligstilte. Det er flere søkere til disse boligene enn det er boliger. Det er derfor både venteliste og behovsprøving til kommunale utleieboliger. Flyktninger som skal bosettes i Bergen kan derfor ikke regne med å få tildelt kommunal utleiebolig selv om de er en prioritert gruppe.

Privat utleiebolig gjennom Bergen Bidrar
«Bergen Bidrar» er et kontaktsenter i Bergen Kommune som samarbeider med private huseiere som ønsker å leie ut til flyktninger. Aktuelle boliger vil bli tilbudt bosettingsklare flyktninger – både familier og enepersoner.

Leiekontrakt inngås mellom utleier og leietaker (flyktningen) og det er flyktningen selv som er ansvarlig for boforholdet, husleiekontraken og innbetaling av husleie.

Enslige personer vil som oftes bosettes i bofellesskap, der 3 til 4 personer deler kjøkken, stue og bad.

Bergen Bidrar gir oppfølging til utleier og leietaker i forbindelse med inngåelse av kontrakt og ved behov for hjelp i startfasen av et boforhold.

Avtalt selvbosetting
Bergen kommune har åpnet for selvbosetting av et begrenset antall flyktninger. Hvem som prioriteres, antall og tidspunkt for mottak av nye kontrakter vil bli annonsert.

Selvbosetting betyr at flyktningen selv finner bolig på det private leiemarked. Dette gjelder flyktninger som ikke er tildelt bostedskommune av IMDi eller som har fått tildelt Bergen som bostedskommune, og som klarer å skaffe bolig selv.

I Bergen kommune er det Introduksjonssenteret for flyktninger som kontaktes for vurdering av husleiekontrakten ved selvbosetting. Ordningen gjelder både for familier og enslige, gift eller ugift.

Ved selvbosetting gjør vi spesielt oppmerksom på følgende:

  • Du må ikke skrive under på kontrakten før den er godkjent av Bergen kommune i samarbeid med IMDI.
  • Du må ikke betale noe til huseier før kontrakten er godkjent
  • Introduksjonssenteret undersøker kontrakten, og godkjenner denne blant annet ut fra pris, standard og innholdet i kontrakten.
  • Fra forslag til kontrakt blir levert, tar det 3-5 virkedager før du kan forvente svar fra Introduksjonssenteret.
  • Bergen kommune betaler ikke kontant depositum, men kan gi Garanti for depositum.
  • Det forutsettes at du skal bo på den adressen som står i kontrakten, og at du aksepterer leievilkårene i kontrakten.