Gå tilbake til:
Du er her:

Se hvor langt skolene er kommet

Nye Damsgård er klar til skolestart og får spennende kunst. Erstatningsskolen i Åsane er ferdig. Se bilder og status fra pågående skoleprosjekter her.

Damsgård

Foto: BERGEN KOMMUNE

Til skolestart kan elever og ansatte flytte tilbake til en helt ny Damsgård skole. I byggeperioden har skolen hatt tilhold i erstatningsskole i Lynghaugparken. Det gjenstår arbeid med uteområdene som vil pågå noen uker inn i skoleåret.

Illustrasjon: PATRIK ENTIAN

Lokalhistorie på gymveggen. Kunstneren Patrik Entian har tatt utgangspunkt i Damsgårdssundets historie når han har laget den innvendige utsmykningen av veggene i biblioteket og gymsalen.

Eidsvåg og erstatningsskole

Foto: BERGEN KOMMUNE

Erstatningsskolen, som skal huse Eidsvåg skole under ombygging og nybygg, ble ferdig i begynnelsen av juni. Skolen har tatt den i bruk. Erstatningsskolen er nabo til hovedskolen. Den skal senere fungere som erstatningsskole ved rehabilitering av andre skoler i Åsane. For hovedprosjektet for Eidsvåg jobber Etat for utbygging med å sluttføre forprosjektet.

Garnes ungdomsskole og erstatningslokaler

Foto: SVEIN HARKESTAD

Garnes ungdomsskole skal rives og erstattes av et nybygg samme sted. I byggeperioden skal elevene ha tilhold i en erstatningsskole. Det blir tidligere Arna gymnas i Garnesstølen.

Den fylkeskommunale eiendommen i Garnesstølen 63 er valgt som endelig plassering av erstatningslokaler. På tomten blir det satt opp en paviljong og de nåværende lokalene skal oppgraderes. Det er forventet at erstatningslokalene skal stå ferdig til skolestart 2019. Når Garnes-elevene har flyttet inn i erstatningslokalene, kan byggearbeidene ta til.

Holen

ILLUSTRASJON: FORTUNEN ARKITEKTER

Reguleringsplanen for Holen skole er lagt ut til offentlig ettersyn og skal siden til førstegangsbehandling. Planforslaget legger til rette for oppføring av nytt skolebygg med gymsal og tilhørende uteareal.

Eksisterende hovedbygg til barneskolen skal bevares og rehabiliteres. Dagens skolebygg skal ellers rives, herunder ungdomsskolen, gymnastikkbygg og øvrige deler av barneskolen.

Ungdomsskoleelevene har i dag tilhold i erstatningsskole i Lynghaugparken. Der skal også barneskoleelevene før byggearbeidene kan ta til.

Det er gjennomført prekvalifisering i konkurransen om byggentreprisen. Rivearbeidene kan ikke ta til før ny reguleringsplan er vedtatt. Riving er planlagt utført våren 2019.

Kronstad

ILLUSTRASJON: RAMBØLL AS

Reguleringsplanen for Kronstad har vært til førstegangsbehandling. Den har vært ute på høring. Merknadene vil bli gjennomgått og sendt til annengangsbehandling.

Bystyret har vedtatt at det skal etableres et oppveksttun for 300 elever og 80 barnehagebarn i Kronstad og Hunstad skole. Prosjektet handler om å slå de to skolebyggene sammen. Kronstad skole har behov for bygningsmessig oppgradering for å tilfredsstille krav til inneklima. Det er også behov for økt kapasitet.

Planforslaget åpner for at mellombygget mellom nordfløyen og østfløyen på Kronstad kan rives og erstattes med et nytt mellombygg i tre etasjer. Det er også forslag om å rive den midtre paviljongen på Hunstad skole og erstatte den med en ny paviljong på tre etasjer. Gymsalen skal rives og erstattes av nybygg.

Nordnes

ILLUSTRASJON: LUND & LAASTAD

Skolen er fraflyttet. De innvendige rivearbeidene er ferdig. Etat for utbygging har inngått kontrakt med Constructa Entreprenør AS om å gjennomføre byggearbeidene. Prosjektet er nå inne i en forprosjektfase. Det blir arbeidet med planløsningen for eksisterende bygg og uteområdene.

Skolen skal rehabiliteres og moderniseres. I tillegg skal oppveksttunet få flere barnehageplasser.