Gå tilbake til:
Du er her:

Se hvor langt skolene er kommet

Ny østfløy på Alvøen er ferdig. Damsgård har tett bygg. Nordnes rives innvendig. Erstatningsskolen i Åsane reiser seg. Se bilder og status fra pågående skoleprosjekter her.

Alvøen

FOTO: BERGEN KOMMUNE

Den nye østfløyen på Alvøen skole er ferdigstilt. To hjemmeområder ble klare til skolestart. De kreative avdelingene, som musikkrommet, i underetasjen (bildet under) ble klare i høstferien.

Nå pågår arbeidene med å rehabilitere administrasjonsbygget. I mellomtiden har administrasjon og lærere flyttet inn i paviljongen. Arbeidene skal etter planen være ferdig her sommeren 2018. Da skal paviljongbygget fjernes og utearealet oppgraderes.

Prosjektet på Alvøen skole har en kostnadsramme på 135 millioner kroner.

Damsgård

Foto: BERGEN KOMMUNE

På Damsgård jobbes det med å bygge en helt ny skole. Huset er tett og det pågår innvendige arbeider med å dele opp rom. Arbeidet med å få på plass tekniske installasjoner foregår paralellt.

Foto: BERGEN KOMMUNE

Etter planen skal den nye skolen stå ferdig til skolestart 2018. I mellomtiden har skolen tilhold i erstatningslokaler i Lynghaugparken. Prosjektet har en kostnadsramme på 234 millioner kroner.

Eidsvåg og erstatningsskole

Erstatningsskolen under oppføring. Foto: BERGEN KOMMUNE

Ved Eidsvåg skole pågår arbeidene med å bygge erstatningsskole. Erstatningsskolen skal først huse Eidsvåg skole mens denne går gjennom rehabilitering. Når arbeidene på Eidsvåg skole er ferdig, skal erstatningsskolen brukes av andre skoler i Åsane hvor det pågår byggearbeid.

ILLUSTRASJON: ABO PLAN OG ARKITEKTUR

Erstatningsskolen blir bygget med moduler. I midten av november var alle modulene i 1. etasje levert. Erstatningsskolen skal være ferdig våren 2018. Den har en prosjektkostnad på 125 millioner kroner.

ILLUSTRASJONEN: FORTUNEN ARKITEKTER

Eidsvåg skole skal rehabiliteres og bygges om. Det har i høst vært jobbet med å prosjektere arbeidene. I desember blir det jobbet med å ferdigstille skisseprosjektet. Arbeidet med å starte opp forprosjektet begynner straks skisseprosjektet er godkjent.

Det må utarbeides en reguleringsplan for arbeidene. Forslag til reguleringsplan er under arbeid.

Kostnadsrammen for prosjektet på Eidsvåg har en ramme på 313,6 millioner kroner. Etter planen skal prosjektet være ferdig 2021.

Holen

ILLUSTRASJON: FORTUNEN ARKITEKTER

Ungdomsskoledelen på Holen (tidligere Håstein skole) ble fraflyttet ved skolestart høsten 2017. Ungdomselevene har nå tilhold i erstatningsskole i Lynghaugparken. For tiden blir ungdomsskolebygget tømt for inventar og gjort klart for rivning. Det jobbes med å lage konkurransegrunnlag for rivning, utbedring av kryss, grunnarbeid og bygging.

Bystyret har tidligere vedtatt at ungdomsskolebygget ved Holen skal rives og erstattes av et nytt bygg. Arbeidet med reguleringsplan for hele skoleområdet, både ungdomsskolen og barneskolen, pågår. Det pågår fremdeles arbeid med reguleringplan for skolen. Elevene ved barnetrinnet skal også flytte til erstatningslokaler i Lynghaugparken. Det vil skje sommeren 2018. Planen er å starte byggearbeidene da.

Prosjektet har en kostnadsramme på 417,4 millioner kroner.

Kronstad

ILLUSTRASJON: RAMBØLL AS

Forslag til reguleringsplanen for Kronstad oppveksttun er nå sendt til første gangs behandling. Det er planlagt å starte opp forprosjekt 1. kvartal 2018.

Bystyret har vedtatt at det skal etableres et oppveksttun for 300 elever og 80 barnehagebarn i Kronstad og Hunstad skole. Prosjektet handler om å slå de to skolebyggene sammen. Kronstad skole har behov for bygningsmessig oppgradering for å tilfredsstille krav til inneklima. Det er også behov for økt kapasitet.

Planforslaget åpner for at mellombygget mellom nordfløyen og østfløyen på Kronstad kan rives og erstattes med et nytt mellombygg i tre etasjer. Det er også forslag om å rive den midtre paviljongen på Hunstad skole og erstatte den med en ny paviljong på tre etasjer. Gymsalen skal rives og erstattes av nybygg.

Prosjektet har en kostnadsramme på 306,1 millioner kroner. Etter planen skal det være ferdig 2021.

Nordnes

ILLUSTRASJON: LUND & LAASTAD

Nordnes skole er nå fraflyttet i påvente av oppstart av byggearbeidene. Elevene har tilhold i erstatningsskoler. Skolen skal rehabiliteres og moderniseres. I tillegg skal oppveksttunet få flere barnehageplasser.

Det er inngått kontrakt med entreprenør om rivearbeid. Rivearbeider omfatter riving av parkbygg, innvendig riving i skolebygg og innvendig riving i Fredriksberg barnehage.

Konkurransen for byggearbeidene blir lyst ut rundt juletider. Det antas at byggearbeidene kan ta til i månedsskiftet mars/april 2018. Skolen er planlagt ferdigstilt til skolestart 2020.

Rolland

ILLUSTRASJON: RAMBØLL AS

Bystyret har bestemt at Rolland skole skal rives og erstattes av nybygg. Forslag til reguleringsplan for det nye skoleanlegget er utarbeidet og er på vei til annengangs behandling i byrådet og bystyrets organer.

I dag består Rolland skole av et hovedbygg og de to spredte grendaskolene Kollåsen og Storåsen. Planarbeidet skal regulere ny grunnskole for 1. til 7. klassetrinn i et nytt og større hovedbygg på ca. 4.000 kvadratmeter. Skolen skal ha kapasitet til 350 elever.

Tunesflaten

På Tunesflaten pågår arbeidene med å bygge et skolebygg som skal avlaste og gi økt kapasitet til Søråshøgda skole. Modulskolen skal huse 200 elever og gi plass til to av klassetrinnene på Søråshøgda.

Filmen nedenfor viser hvordan det så ut på byggeplassen 20. november:

Se film