Gå tilbake til:
Du er her:
Utsikt over Bergen
Bergen kommune har behov for flere utleieboliger.
Bilde: Nina Blågestad

Tildelingsavtale - utleieboliger i samarbeid med ideelle organisasjoner

Bergen kommune ønsker inngå tildelingsavtale med ideelle organisasjoner. Vi søker samarbeid med ideelle organisasjoner om fremskaffelse av utleieboliger med tilknyttet personalbase.

Bergen kommune ønsker å inngå tildelingsavtale med inntil to ideelle organisasjoner som kan tilby anlegg med inntil 6-8 boenheter og personalbase. Hvem som skal gi tjenester fra personalbase vil bli avklart i egen utlysning, uavhengig av denne konkurransen. 

Formål med konkurransen er å fremskaffe flere kommunalt disponerte utleieboliger slik at særlig sårbare personer, med behov for oppfølging, sikres gode og stabile boforhold.  Boligene vil være for særlig sårbare boligsøkere med rus- og psykiske helseutfordringer, som har behov for tett oppfølging for å mestre og opprettholde boforholdet. 

Ideelle organisasjoner betyr i denne sammenheng ikke-offentlig styrte organisasjoner som ikke har erverv til formål, jfr. Skattelovens definisjon. 

Tildelingsavtaler brukes i prosjekt der alle utleieboliger i et anlegg er forbeholdt vanskeligstilte på boligmarkedet, og anbefales når beboerne trenger oppfølgingstjenester for å opprettholde boforholdet. Det enkelte leieforhold reguleres av Husleieloven og inngås mellom utleier og den enkelte leietaker. Dersom kommunen ikke benytter seg av sin tildelingsrett, er kommunen  ansvarlig for  tomgangsleie inntil boligen er tildelt. 

Tildelingsavtalen inngås mellom utleier og kommunen og har en varighet på 30 år. 

Mer informasjon om tildelingsavtaler finner du på Veiviseren.no

Boligene

Boligene skal ha god kvalitet, og en hensiktsmessig utforming/planløsning tilpasset målgruppen. Bergen kommune og Husbanken skal sikre at boligene er egnet for målgruppen. Prosjekter som tilfører nærmiljøet en positiv merverdi er særlig etterspurt. 

I tillegg til krav om å oppfylle forskriftskravene, stiller Bergen kommune krav om at boligene tilfredsstiller Husbankens krav til omsorgsboliger. 

Prosjektene skal bestå av selvstendige boliger tilpasset en-personshusholdning. Ved evaluering av tilbudene vektlegges det i hvilken grad tilbudet inneholder de foretrukne kvaliteter og løsninger som er beskrevet i kravspesifikasjon. 

Finansiering

Ved oppføring, oppgradering, ombygging og kjøp av utleieboliger der kommunen inngår tildeling- og samarbeidsavtale med utleier/ selskap, kan det søkes om lån på inntil 85 prosent i Husbanken til prosjektet. Husbanken skal sikre at boligene er egnet. 

For å få innvilget lån forutsettes det at selskapet driver profesjonell utleie og har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger. Dette må dokumenteres med firmaattest og en beskrivelse av utleieselskapet.  

For nærmere informasjon om vilkår og lånetilbud, se: 

Veileder for lån fra Husbanken 

Dokumentasjon 

Ved valg av tilbud vil vi vektlegge:

  • Bygget/omgivelsene/uteområdet  
  • Boligforvaltning 
  • Tidspunkt for ferdigstillelse 
  • Beliggenhet 

Tilbydere må selv skaffe tomt til prosjektene. 

Vennligst se følgende dokumentasjon:

All innsendt dokumentasjon fra tilbydere vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått. 

Frister 

  • Kunngjøring av konkurranse 10. februar 2023. 
  • Tilbudsfrist 5. mai 2023.  

Kontakt 

For mer informasjon ta kontakt med seksjonssjef Trond Stigen.  

E-post: trond.stigen@bergen.kommune.no  

Eventuelle spørsmål rettes til kontaktpersonen per e-post.  

Det skal ikke være kontakt/kommunikasjon med andre personer hos oppdragsgiver enn nevnte kontaktperson. 

Tilbudet kan leveres på følgende måter: 

Elektronisk

e-post: innkjop.bbs@bergen.kommune.no   

Med post:  

Bergen kommune 
Byrådsavdeling for barnevern og sosiale tjenester – v/Trond Stigen 
Postboks 7700 
5020 Bergen