Gå tilbake til:
Du er her:
Bildet viser atrium i Paradisalleen, like ved bybanestoppet på Paradis som er et av stedene det er etablert boliger med tilvisingsavtale.
Paradisalleen, like ved bybanestoppet på Paradis, er et av stedene det er etablert boliger med tilvisingsavtale.
Bilde: Ingerd Lene Nyheim

Tilvisingsavtale - Bergen kommune trenger flere utleieboliger

Bergen kommune inviterer til konkurranse for inngåelse av tilvisingsavtaler for utleieboliger til vanskeligstilte. Vi ønsker samarbeid med profesjonelle utleiere om fremskaffelse av utleieboliger.

En tilvisingsavtale gir kommunen rett til å tilvise boligsøkere til de boligene som er omfattet av avtalen, mens det enkelte leieforhold er regulert gjennom ordinær leieavtale mellom utleier og den enkelte leietaker som har fått bolig tilvist via kommunen. 

I tilvisingsavtalen skal kommunen ha tilvisingsrett til alle boligene i prosjektet, men avtalen skal begrenses inntil 40 prosent av boligene til enhver tid. De øvrige boligene, som ikke disponeres av kommunen, kan leies ut på det private leiemarked. Dette gir fleksibilitet for begge parter og bidrar til at utleieboligene med tilvisingsavtale blir spredt i ordinære og gode bomiljø. I prosjekt med fire boliger eller færre, kan kommunen ha tilvisingsrett til alle boligene. 

Dersom kommunen ikke har behov kan boligen leies ut på det åpne marked, i forhold til frister som er angitt i avtalen. For nærmere informasjon om utleieboliger med tilvisingsavtale, se: 

Veiviseren.no 

En tilvisingsavtale inngås med Bergen kommune, hvor utleieobjektet er lokalisert. Kontrakten vil ha en varighet på 20 år.   

Boligene 

Utlysning gjelder for inntil 20 boliger, som kan være i et eller flere anlegg. Kommunen har primært behov for familieboliger til store barnefamilier med 4 rom eller flere.   

Det forutsettes at boligene ferdigstilles og kan tas i bruk innen utgangen av 2026.  

Bergen kommune har til enhver tid behov for boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet.  Å være vanskeligstilt på boligmarkedet betyr at man trenger hjelp til å skaffe og beholde en egnet bolig på grunn av dårlig økonomi, nedsatt funksjonsevne og helsemessige eller sosiale problemer.  

Boligene skal ligge innenfor det som i KPA2018 er vist som byfortettingssone eller sentrumskjerne. Ved å legge tilvisingsboligene til disse områdene sikrer vi at brukerne får god kollektivdekning og at utbyggingen støtter opp om kommuneplanens fortettingsstrategi.   

Bergen kommune forutsetter at tilbudene holder seg innenfor de spesifiserte områdene i vedlegg 1.   

Finansiering 

Ved oppføring, oppgradering, ombygging og kjøp av utleieboliger der kommunen inngår tilvising- og samarbeidsavtale med utleier/ selskap, kan det søkes om lån på inntil 85 prosent i Husbanken til hele prosjektet. Husbanken skal sikre at boligene er egnet. 

Husbanken kan gi inntil 50 års varighet på lån til utleieboliger med tilvisingsavtale. Det gis også mulighet til ett års avdragsfrihet og mulighet til å binde renten i inntil 20 år. Det tas forbehold om tilgjengelige midler.  

For å få innvilget lån forutsettes det at selskapet driver profesjonell utleie og har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger. Dette må dokumenteres med firmaattest og en beskrivelse av utleieselskapet.  

For nærmere informasjon om vilkår og lånetilbud, se: 

Veileder for lån fra Husbanken 

Dokumentasjon 

Ved valg av aktør/ prosjekt vil vi vektlegge: 

  • Boligstørrelse og utforming 
  • Boligforvaltning 
  • Tidspunkt for ferdigstillelse 
  • Beliggenhet 

Boligutbyggere kan tilby leiligheter i flere prosjekter og de må selv skaffe tomt til prosjektene. 

Vennligst se følgende dokumentasjon:

All innsendt dokumentasjon fra tilbydere vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått. 

Frister 

  • Kunngjøring av konkurranse 4. november 2022. 
  • Tilbudsfrist 10. mars 2023.  

Kontakt 

For mer informasjon ta kontakt med seksjonssjef Trond Stigen.  

E-post: trond.stigen@bergen.kommune.no  

Eventuelle spørsmål rettes til kontaktpersonen per e-post.  

Det skal ikke være kontakt/kommunikasjon med andre personer hos oppdragsgiver enn nevnte kontaktperson. 

Tilbudet kan leveres på følgende måter: 

Elektronisk

e-post: innkjop.bksi@bergen.kommune.no   

Med post:  

Bergen kommune 
Byrådsavdeling for barnevern og sosiale tjenester – v/Trond Stigen 
Postboks 7700 
5020 Bergen 

Utlysing på Doffin: https://www.doffin.no/Notice/Details/2022-689724