Gå tilbake til:
Du er her:

Byrådet har vedtatt å legge endringer til KPA ut til offentlig ettersyn. Merknadsfrist er 16. oktober.

Forslag til ny kommuneplanens arealdel (KPA2016) var på høring vinteren 2017. Det kom inn nærmere 700 innspill til den ordinære høringen. Som en følge av innspill og innsigelser blir det nå foreslått en del endringer i bestemmelser og plankart.

Merknadsfrist 16. oktober

Hovedformålet med endringene er å imøtekomme innsigelsene, samt å styrke kvalitetskrav til boliger og bomiljø på grunnlag av innkomne merknader. I tillegg skal tema om fortetting med kvalitet, utbygging i byfortettingssonen, håndtering av støy, blågrønne strukturer, forutsigbarhet om utbygging av infrastruktur og om bruk av vannscooter tydeliggjøres.

Dokumentene til de konkrete endringene i bestemmelser og plankart som er på høring finner du på kommunens kunngjøringsside

Arbeidstittel endret til KPA2018

Det åpnes ikke for nye innspill til planforslaget som helhet, og det er ikke er nødvendig å sende inn tidligere innspill på nytt. Samlede innspill vil legges ved saken til politisk behandling. Byrådet legger til grunn at planforslaget i sin helhet skal fremlegges for bystyret primo 2019. Arbeidstittelen er endret til KPA2018.

Fagetatens kommentarer til innspillene til den ordinære høringen finner du i vedleggene til høyre. Oversikt over høringsinnspill fremgår av vedlegg D0, og deretter er innspillene sortert og kommentert tematisk i vedlegg D1 til D20. Disse vil legges ved saken til politisk behandling, i tillegg til kommentarer til nye innspill.

Innsyn i merknadene

Det er ikke gitt fyldig resyme av innspillene i vedleggene. Du kan lese innspillene til den ordinære høringen Innsyn i merknadene

I listen til høyre er det også vedlegg med oversikt over innsigelser og innspill fra kommunale etater, samt noen tematiske vedlegg som utdyper noen av endringene som er foreslått.

Andre dokumenter (vedlegg til bestemmelsene) vil bli oppdatert frem til 2. gangs behandling. Dette gjelder også selve planbeskrivelsen.

Dette skjer videre

  • Byrådet vedtok å legge endringer i forslag til KPA 2018, ut til offentlig ettersyn, i møte 24.august 2018.
  • Begrenset høring gjennomføres i september/oktober. Høringsfrist 16.oktober.
  • Eventuelle gjenstående innsigelser må avklares.
  • Byrådet legger til grunn at planforslaget i sin helhet skal fremlegges for bystyret primo 2019.

Dersom du har spørsmål rundt høringen eller dokumenter knyttet til KPA-saken, kan du kontakte prosjektleder Mette Iversen på epost mette.iversen@bergen.kommune.no

Bergen 2030

Logo for Bergen2030

Informasjon om Bergen kommunes arbeid med ny kommuneplan for årene 2015-2030.