Gå tilbake til:
Du er her:

Som følge av innsigelser fra statlige myndigheter og andre viktige høringsinnspill forberedes sak om tilleggshøring/ begrenset høring.

Byrådet vil legge frem sak om tilleggshøring i august/september, med sikte på å fremme ny KPA til 2.gangs behandling i desember.

Se høringsinnspillene til den ordinære høringen

Det er kom inn nærmere 700 innspill til den ordinære høringen. Høringsfrist for kommuneplanens arealdel var 31. desember 2017. Du finner en oversikt over innspillene vedlagt i kolonnen til høyre. Via denne lenken får du innsyn i alle merknadene: Innsyn i merknadene

Kartfortellingen om Kommuneplanens arealdel viser deg hvor det er foreslått endringer i plankartet

KPA2016 angir en stram arealpolitikk basert på fortetting i sentrumsområder/senterområder rundt kollektivknutepunkt, i tråd med statlige føringer om bærekraft og nullvekst i biltrafikken. Visjonene og målene fra samfunnsplanen BERGEN 2030 (vedtatt i 2015) danner ryggraden i den nye kommuneplanens arealdel.

Temakart blågrønne strukturer

Byrådet vedtok i møte 14. desember 2017 å legge Temakart for sammenhengende blågrønne strukturer ut til offentlig ettersyn, med merknadsfrist 17. februar. Lenke til kunngjøringen og temakartet:

Kartfortelling temakart blågrønne strukturer

Kunngjøring

Dette skjer videre

  • Som følge av innsigelser vil byrådet legge frem sak om tilleggshøring/begrenset høring i august/september.Fagetatens kommentarer til den nye høringen vil følge byrådssaken.
  • Tilleggshøring/begrenset høring gjennomføres i august/september.
  • Ny KPA fremmes til 2.gangs behandling i desember.

Se alle vedleggene på kunngjøringsiden.

LES OGSÅ: Ti ting du bør vite om planen som former Bergen

Bergen 2030

Logo for Bergen2030

Informasjon om Bergen kommunes arbeid med ny kommuneplan for årene 2015-2030.