Gå tilbake til:
Du er her:

6. Om steinuttak i Fanafjell og sykling utenfor turveier i nedslagsfelt for drikkevann

Spørsmål og svar om steinuttak i Fanafjell og sykling utenfor turveier i nedslagsfelt for drikkevann.

Spørsmål:

6.1. Fanafjell er tatt ut som et område for massedeponi. Hva er alternative lokaliseringer når dette nå tas ut som kan være mulig å være i drift fra 2030?

Svar:

I forbindelse med utarbeidelse av KPA2018 har samfunnsnyttig massedisponering vært et eget utredningstema.

På bestilling fra fagetaten har Asplan Viak utarbeidet rapporten «Bergen kommune – Samfunnsnyttig massedisponering». Her er det vurdert 25 konkrete arealer.

Våren 2016 inviterte kommunen grunneiere, organisasjoner og interne etater til å komme med innspill til lokaliteter for kan brukes til samfunnsnyttig anvendelse av stein, gravemasser, matjord og lokaliteter for mellomlagring, foredling og salg av masser.

En gjennomgang av alle innspillene resulterte i at det ble lagt inn 15 lokaliteter i høringsforslaget til KPA2018 (KPA2016, høring i 2017).

Disse lokalitetene er omtalt på side 50 i planbeskrivelsen, og på side 18 i fagnotatet.

Kun 2 av disse lokalitetene var avsatt til uttak av byggeråstoff:

  • R4 Fanafjell
  • D/M3 Arna jordsortering

R4 Fanafjell var tenkt som et underjordisk uttak av byggråstoff kombinert med mottak av forurensede masser for varig deponering.

Det er i dag stor mangel på lokalprodusert pukk og grus i Bergen. Fagetaten kjenner ikke til at det finnes alternative lokaliteter som det er mulig å få i drift fra 2030.

Byråden viser til at spørsmålet om aktuelle lokaliteter forutsettes arbeidet videre med.

Spørmål:

6.2. Vedrørende Bestemmelser 33.1.3.g. "Sykling tillates bare på eksisterende veier og turveier."

a. Kan bestemmelsen endres direkte i KPA

b. Hvis nei - hvem har endringskompetanse til relevant forskrift?

c. Vi er gjort kjent med en påstand vi ønsker bekreftet om stemmer. Bestemmelsene om at bestemmelsen § 33 stammer fra et vedtak gjort i bystyret 25.06.07 som lød som følger: "Forslag til forskrift overfor allmennhetens aktivitet i nedbørsfeltene til Svartediket og Sædalen vannverk oversendes Mattilsynet med anmodning om fastsettelse i henhold til § 4 i Drikkevannforskriften, jf vedlegg 5 datert 25.05.07." Dette forslaget ble aldri godkjent av Mattilsynet. Ordlyden i forslaget ble aldri vedtatt for å innlemmes i KPA og punkt 5 (punkt 33.1.3.e i bestemmelser) ble etter bystyrets vedtak endret.

d. I lys av dette, hva er begrunnelsen for at man ikke kan endre punkt 33.1.3.g til: "Sykling tillates bare på eksisterende veier, turveier og stier."

Svar:

Restriksjoner for allmennheten knyttet til drikkevann (nedbørsfeltet til Svartediket og Sædalen) er tatt inn i bestemmelsene etter innspill fra Mattilsynet og VA-etaten.

Restriksjonene ble vedtatt i bystyret (2007). Det er også bystyret som skal vedta KPA2018, og det vil derfor være kurant for dem å gjøre eventuelle endringer i forhold til sitt opprinnelige vedtak.

Restriksjonene ble innarbeidet i bestemmelsene som var på ekstraordinær høring høsten 2018. Med bakgrunn i innspill fra Bymiljøetaten og Bergen og Hordaland Turlag foreslo fagetaten en rekke endringer i bestemmelsene (bestemmelsene datert 16.11.2018)*. Byrådet har imidlertid valgt å ikke ta disse endringene til følge.

*Deriblant:

  • «Sykling tillates bare på eksisterende veier, stier og turveier»
  • «Hunder skal holdes i bånd» (strøket: «og hundelort skal plukkes opp»)

Forslag til denne bestemmelsen kan endres direkte i behandlingen av KPA ut fra at det var bystyret som vedtok forslag til forskrift i 2007, og som også skal vedta forslag til KPA. Denne bestemmelsen setter grenser for bruken av allemannsretten i byfjellene, og kan korrigeres uten at det er behov for ytterligere høring. Det er i tilfelle et mindre inngripende tiltak.

Endringen i forslag til bestemmelsen til behandling er kommet som et innspill fra Mattilsynet og VA-etaten. De restriksjonene som ble vedtatt av Bystyret i 2007 ble ikke vedtatt som forskrift, men som et forslag til forskrift som Mattilsynet skulle godkjenne. Mattilsynet gjorde ikke dette ut fra at de la til grunn at restriktsjonene skal innarbeides i bestemmelsene basert på plan- og bygningsloven.

Restriksjonene er tatt inn basert på innspel, der VA-etaten mener at sykling på stier fører til stor erosjon og utvasking av jord som er uheldig. Dette kan på sikt føre til nye elveløp med konsekvens for drikkevannskvalitet og natur.