Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjonsbilde fra Apeltun skole
VASKE HENDER: Tiltakene som gjelder gult nivå fortsetter. Her fra Apeltun skole.
Bilde: Nina Johnsen

Holder SFO og skole åpen med tiltak på gult nivå

Byrådet viderefører tiltakene på gult nivå i skolene. De strenge tiltakene som nå er innført, skal gjøre det mulig å holde skolene åpne for å skjerme barn og unge.

INFORMATION IN OTHER LANGUAGES 

OPPDATERT ONSDAG 11. NOVEMBER

Les om de siste tiltakene fra byrådet.

Med gode smitteverntiltak vil det være trygt å være på SFO og skolen.

Se oppdaterte veiledere for barnehager, barneskoler og ungdomsskoler på Helsedirektoratets nettsider.

Gult nivå

Regjeringen har kategorisert koranapandemien i tre ulike nivå, rød, gul og grønn. Fra og med 2. juni har vi vært på gult nivå, og tiltakene fortsetter etter ferien.

Følgende tiltak gjelder for gult nivå

1) Ingen syke skal møte på skolen
2) God hygiene og forsterket renhold
3) Kontaktreduserende tiltak: Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming). Hele klasser regnes som en kohort, men ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser. Trinnvise kohorter på SFO. Unngå trengsel og store samlinger. Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt.

Når kan barna komme på skolen/SFO?

Elever og ansatte skal komme på skolen/SFO:

 • Når de ikke har symptomer på sykdom.
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan elever komme tilbake når de har god allmenntilstand.
 • Ansatte med luftveisinfeksjon skal teste seg og kan komme tilbake når de har et negativt resultat og allmenntilstanden er god.
 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven og den ansatte møte i skole/SFO som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra skolen/SFO dersom de får symptomer (se under).
 • Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skole/SFO.
 • Mange yngre barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme på skolen/SFO såfremt barnet ikke har feber og ellers er friskt.

Elever og ansatte skal ikke komme på skolen:

 • Elever og ansatte med luftveissymptomer: Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem og holdes hjemme inntil tilstanden er avklart. Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte på skole/SFO. Ansatte med luftveisinfeksjoner skal teste seg og komme tilbake hvis prøven er negativ og allmenntilstanden er god, mens elever skal holdes hjemme til allmenntilstanden er god. Det anbefales at barnet testes etter et par dager dersom barnet ikke blir bedre.
 • Elever eller ansatte som har bekreftet covid-19:  Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskriften som regulerer isolasjon er gitt av Helsedirektoratet.
 • Elever eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19:  Helsetjenesten beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskriften som regulerer karantene er gitt av Helsedirektoratet.
 • Alle som har en kjent eksponering for covid-19-smitte de siste 10 dagene (nærkontakter, innreisende fra område med høy forekomst land eller annen kjent eksponering for bekreftete tilfeller), bør testes selv om de ikke har symptomer. Dette inkluderer følgende grupper:  Nærkontakter i ungdomsskolealder og eldre som er ilagt karantene. Disse kan testes for å fremskynde videre smittesporing, men prøvesvaret vil ikke påvirke tid i karantene. Foreslått prøvetidspunkt for å fange de fleste; mellom dag 3 og 7, gjerne dag 5.
 • Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon: Skal ikke møte på skole/SFO, og må finne andre løsninger for følging og henting av barna. Foresatte som har hatt covid-19, men som har avsluttet isolasjon etter anbefaling fra helsetjenesten, kan møte på skolen som normalt.

Les mer om testing og symptomer

Slik blir hverdagen i skolen ved gult nivå

Åpningstid

Skolene åpnes for drift etter gult nivå fra tirsdag 2. juni. Drift etter gult nivå innebærer at skolene og SFO har normale åpningstider.

Organisering

På gult nivå vil vanlig klasse/undervisningsgruppeinndeling være utgangspunkt for kohortinndelingen. For baseskoler bør elevene deles inn i grupper tilsvarende størrelsen på en vanlig klasse. Kohortstørrelsen kan tilpasses lokale forhold, størrelsen på klassen, og den enkelte skoles forutsetninger. Regelen om 1-metersavstand innad i kohorten bortfaller, og det vil nå være mulig å ha hele klassen/undervisningsgruppen i samme klasserom, som i normalsituasjon. Kohortene bør opprettholdes også på SFO. Ansatte kan gå mellom kohortene. I veileder for ungdomstrinnet presiseres det at ansatte kan gå mellom kohortene, men at de bør holde avstand til elevene.

To kohorter kan samarbeide, fortrinnsvis utendørs. På gult nivå skal man unngå store samlinger og trengsel. Dette betyr at en ikke kan arrangere fellesarrangementer.

Spesielt for ungdomstrinnet: I opplæring i grupper på tvers av klasser og trinn, som valgfag og språkfag, kan elever fra ulike kohorter samles i samme rom. Elevene kan enten sitte kohortvis, eller ha faste plasser i klasserommet.

Friminutt

Kohortene må få tildelt egne områder å være i når det er pause. Flere kohorter kan bruke samme område etter hverandre, uten at det er nødvendig med renhold mellom kohortene.

Måltid

Alle elever må ha spist frokost før de kommer til skolen og ha med seg matpakke til både skole og SFO. Elevene spiser i sine kohorter. 

Hygiene og smittevern

Alle elever og ansatte skal være hjemme ved påvist smitte eller ved symptomer på sykdom.

God håndhygiene bør utføres på rett måte, til rett tid og med effektive og skånsomme produkter. Alle ansatte og elever må vaske hender når de kommer på skolen, før måltid, etter hosting/nysing, etter toalettbesøk og ved synlig skitne hender i henhold til rutiner for håndvask i nasjonal veileder. Skolen må ha tilgjengelig alkoholholdige desinfiseringsmidler til bruk der ikke vask med såpe og vann er mulig.

Skyss

Utdanningsdirektoratet har myket opp reglene om smittevern ved skoleskyss slik at alle barn og unge som er avhengige av skoleskyss, fremdeles skal kunne få dette tilbudet. Les mer

Risikogrupper

Regjeringen har følgende liste over risikogrupper. Personer i disse gruppene må avklare med sin lege om de kan komme på skolen.