Gå tilbake til:
Du er her:

Slik blir hverdagen når skolene åpner for alle igjen

Fra tirsdag 11. mai fortsetter den gradvise gjenåpningen av skolene for alle elevene. For å ivareta smittevernet, vil hverdagen fremdeles bli litt annerledes i skolene og SFO'ene

Med gode smitteverntiltak vil det være trygt å være på skolen.

7. og 10. trinn er avgangstrinn på henholdsvis barne- og ungdomsskolen, og vil derfor bli prioritert først. Alle elevene på 7. og 10. trinn starter tirsdag 12. mai 2020. De øvrige trinnene (5.,6., 8. og 9. trinn) starter fra torsdag 14. mai 2020. 

Nasjonale føringer for smittevern

Regjeringen sin veileder ble presentert 20. april med følgende føringer for åpning av skolene:

  1. Syke personer skal ikke være i skolen/SFO
  2. God hygiene
  3. Redusert kontakthyppighet mellom personer

Etat for skole har utarbeidet rutiner som skal følges for åpning av våre kommunale grunnskoler og SFO. Disse vil bli oppdatert ved endringer i nasjonale veiledere og forskrifter. 

Slik blir rutinene i skolen/SFO:

Åpningstid

Mellomtrinn og ungdomsskoler åpnes gradvis fra tirsdag 12.05.
7. og 10.trinn starter tirsdag 12.05 og skal ha tilbud på skolen hver dag.

For de andre trinnene gjelder følgende:
Alternativ 1 :
De skolene som har tilstrekkelig plass og bemanning åpner for hele mellomtrinnet og ungdomstrinnet torsdag 14. mai.

Alternativ 2:
De skolene som ikke har tilstrekkelig plass, eller tilgang på alternative lokaler, åpner opp etter følgende ordning fra den 14. mai:   

7. og 10. trinn skal prioriteres og skal være på skolen hver dag. De andre elevene på 5. – 10. trinn skal være på skolen minimum halvparten av dagene i løpet av en 14-dagers periode. Opplæring i hjemmet fortsetter de dagene det ikke er undervisning på skolen. 

5. og 8. trinn møter på skolen to dager i oddetallsuker, og tre dager i partallsuker. 6. og 9. trinn er på skolen to dager i partallsuker, og tre dager i oddetallsuker. På skoler hvor ikke alle trinn kan være på skolen samtidig innebærer dette at 6. og 9. trinn har første skoledag torsdag 14. mai, mens 5. og 8. trinn har første skoledag fredag 15. mai.

Uansett hvilket alternativ skolene har anledning til å gjennomføre er det er åpnet for å ha noe kortere skoledager for å gi elevene på disse trinnene et så hyppig skoletilbud som mulig innen smittevernreglene.

Skolefritidsordninger som på grunn av smittevernhensyn har behov for kortere åpningstider kan redusere åpningstidene, men må holde åpent mellom klokken 08.30-15.30. 

Omsorgstilbud

For elever som går på skoler som har vanlig åpningstid, bortfaller omsorgstilbudet. Hvis skoledagen omorganiseres slik at elevens normale skoledag forkortes, vil omsorgstilbud for elever med foresatte i kritisk samfunnsfunksjon opprettholdes for elever på 5.- 7.trinn frem til fylte 12 år. Det samme gjelder elever på 5.-10.trinn med plass i SFO/UFO.

Faste grupperinger (Kohorter)

Skolene/SFO skal dele elevene inn i faste kohorter og ansatte tilknyttet disse. En kohort kan for eksempel være skolens normale klasseinndeling. I mange tilfeller vil det være til elevenes og skolens beste å opprettholde de ordinære gruppene. Den faste sammensetningen av kohorten er det viktigste smitteverntiltaket. Disse gruppene skal i størst mulig grad være fast fordelt på sine rom i skole/SFO.

Avstand mellom elevene skal ifølge den nasjonale veilederen være minimum en meter. Opplæring i grupper på tvers av klasser og trinn, som valgfag og språkfag, kan ikke samles i samme rom. Her må det planlegges for alternativ undervisning som for eksempel strømming.

Skyss - Velg alternativ transport

Når avgjørelse er tatt om hvilken innretning åpning av mellomtrinn/ungdomstrinn får, og hvilke avstandskrav som skal gjelde på bussene, vil Skyss sende ut et eget skriv til skoler og foresatte med informasjon om hvordan skoleskyss skal gjennomføres.
 Skyss vil også sende ut en egen retningslinje for skoleskyss som utføres med drosje.

Hvis alle elever som reiser kollektivt til vanlig fortsetter med det når alle trinn åpner igjen, vil Skyss få store kapasitetsutfordringer med de kravene til avstand mellom passasjerene som gjelder nå.
 Man er derfor avhengige av at så mange som mulig reiser på andre måter for å sikre kapasitet for de elevene som ikke har andre alternativer. Skyss ønsker derfor at skolene oppfordrer de elevene som kan om å bruke alternativ transport.

Friminutt

Skolene må legge til rette for at smittevernrådene for skole og SFO også følges i friminutt og aktiviteter. Dette kan innebære friminutt til ulike tidspunkt for de ulike gruppene. 

Garderobesituasjon

Skolene må legge til rette for at smittevernrådene for skole og SFO også følges i garderobesituasjonen. Dette kan innebære at ansatte følger elevene puljevis i garderoben.

Matpakke på skolen og SFO

Alle elever må ha spist frokost før de kommer til skole og SFO. Alle elever må ha med egen matpakke til skole og SFO. Når det gjelder matpenger vil det utgå så lenge matpakkeordningen gjelder. Det skal ikke lages mat i SFO. For at kravene til gruppestørrelse skal ivaretas må voksenressurs i SFO prioriteres til dette, fremfor matlaging og rydding.

Uteskole og uteaktiviteter

I den grad det er mulig kan det legges opp til uteskole/uteaktiviteter deler av dagen. Utforming av lokalet kan være av betydning for hvor mange elever og ansatte som kan være til stede i samme rom. For å unngå for tett kontakt mellom kohortene, kan det legges opp til økt bruk av uteaktiviteter så langt det er mulig.

Oppstart og avslutning på skoledagen

Ansatte i skole/SFO skal ta imot elever og foresatte ute. Dette for å unngå at for mange personer skal samles inne i lokalene. Skole og SFO må informere elever og foresatte hvor de skal møte opp.

God og hyppig håndvask

De viktigste tiltakene for å hindre smitte, er god og hyppig håndvask. Alle ansatte og elever må vaske hender når de kommer på skole/SFO, før og etter måltid, etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, når de går inn og ut av skolebygningen og ved synlig skitne hender i henhold til rutiner for håndvask i nasjonal veileder. Skole/SFO må ha tilgjengelig alkoholholdige desinfiseringsmidler til bruk der ikke vask med såpe og vann er mulig, f.eks på tur.

Tilrettelegger læringsmiljøet

Læringsmiljøet inne og ute må tilrettelegges slik at nødvendige og realistiske smittevernhensyn ivaretas. Noe undervisningsmateriell og leker må ryddes bort, særlig materiell som er vanskelig å rengjøre.

Forsterket renhold

Grundig og hyppig renhold er viktig for å forebygge smitte. Det er viktig med forsterket renhold på utsatte områder. Felles undervisningsmateriell som datamaskiner, konkreter, og lignende tørkes av etter bruk. Leker i SFO må vaskes daglig. Der dette ikke er mulig må disse lekene ryddes vekk.

Kronisk syke barn

Norsk barnelegeforening mener at de aller fleste barn med kroniske sykdommer kan og bør gå i barnehage og skole. Det vil være behandlende lege som skal gjøre disse vurderingene. Mer informasjon om vurdering av barn med kronisk sykdom finner dere på legeforeningen sine nettsider.

Elever med luftveissyptomer skal ikke være på skolen

Elever og ansatte som har luftveissyptomer, eller er syke skal ikke være i skole/SFO. Ved symptomer skal elevene sendes hjem eller hentes så raskt det lar seg gjøre, og være hjemme til de har vært symptomfri et døgn.  Foresatte som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan følge og hente barna sine på skole/SFO, men må følge skolens lokale retningslinjer for levering og henting.

Regjeringen har følgende liste over risikogrupper. Personer i disse gruppene må avklare med sin lege om de kan komme i skole/SFO.