Gå tilbake til:
Du er her:
Hovedinngangen til Gullstøltunet sykehjem
SMITTEVERN VIKTIG: Gullstøltunet sykehjem har jobbet mye med smittevern etter at de fikk et utbrudd på sykehjemmet.
Bilde: ENDRE HOVLAND

Slik hindrer sykehjemmene smittespredning

Syke beboere isoleres og får behandling på sykehjemmet.

Sykehjemmene gjennomfører mange tiltak for å unngå smitte av koronavirus blant beboerne. Det er krevende å unngå smittespredning siden beboere og ansatte lever under tette forhold. Dessuten har mange beboere en svekket helsetilstand med andre underliggende sykdommer, og dette gjør at de er ekstra sårbare for å få alvorlig forløp av covid-19.

Så lenge det finnes smitte i samfunnet vil det ikke være mulig å stenge smitten helt ute fra alle sykehjem i Bergen, men tiltakene som er innført reduserer smitterisikoen betydelig. Alle kommunale og private sykehjem i Bergen følger samme retningslinjer for håndtering av situasjonen med koronavirus. Samtidig som sykehjemmene er opptatt av smittevern skal de gjøre den siste levetiden så god og trygg som det er mulig å få til. Da er forutsigbarhet og nærhet fra pleiere viktig.

  • Hindre smitte å komme inn på sykehjemmene

Sykehjemmene i Bergen var tidlig ute med å innføre restriksjoner for besøkende, og etter hvert besøksforbud. Dette var helt nødvendige tiltak for å verne beboere mot smitte.
Se oppdatert informasjon om besøksregler på sykehjem

Sykehjemmene har endret sine rutiner slik at ansatte holder nødvendig avstand til beboerne i situasjoner hvor dette er mulig. Ansatte har også fått opplæring i hygiene og smittevern og holder seg hjemme fra jobb selv hvis de har mild forkjølelse. Sykehjemmene har økt fokus på renhold, og kontaktpunkter blir rengjort regelmessig.

Etat for sykehjem har innført rutiner som reduserer risikoen for smitte ved leveranser til sykehjemmene av for eksempel mat og sengetøy. Bergen kommune jobber også med å sikre nok smittevernutstyr, og sykehjem som har utbrudd av covid-19, får tilkjørt smittevernutstyr flere ganger i uken fra kommunens sentrale beredskapslager.

  • Redusere smittespredning hvis noen blir syke

Beboere som blir smittet av covid-19, isoleres på egne rom. Sammen med Smittevernkontoret kartlegger sykehjemmet hvem beboeren har vært i kontakt med i tiden før symptomene oppstod. Beboere som har vært i kontakt med den smittede isoleres, og de testes hvis de får symptomer. Hvis sykehjemmet har mange beboere som er smittet kan de samles på én avdeling. Alle de smittede beboerne vil fortsatt være isolerte på sine egne rom, eller det kan legges til rette for at de unntaksvis kan gå utenfor rommet sitt. Ansatte har smittevernsutstyr på seg når de er i kontakt med beboere i isolasjon.

Sykehjemmene forsøker å redusere antall ansatte som er i kontakt med smittede beboere. I utgangspunktet skal alle ansatte på sykehjemmene holde seg til én avdeling for å redusere smitterisikoen. Dette gjelder særlig for ansatte som jobber på avdelinger med smittede beboere - disse skal utelukkende jobbe på denne avdelingen.
Ansatte som har hatt nærkontakt med en smittet beboer må i karantene i 14 dager. Dette gjelder ikke dersom smitten allerede var oppdaget, og den ansatte hadde beskyttelsesutstyr på seg.

  • Oppfølging av smittede beboere

Det finnes ingen kur mot covid-19, og behandling vil være av støttende karakter med febernedsettende, smertestillende, oksygen og i noen tilfeller antibiotika. Hvis dette ikke bedrer tilstanden, er respiratorbehandling på sykehus den eneste måten å behandle dette på. De færreste av beboerne på sykehjem vil kunne motta respiratorbehandling på grunn av redusert fysisk og kognitiv helse. Legene på sykehus vil i stor grad avvise intensivbehandling, og beboerne vil dermed ikke motta annen behandling på sykehus enn de kan få i sykehjemmet.

Det foretas alltid en individuell vurdering, men de aller fleste beboere vil bli behandlet for covid-19 på sykehjemmet der de bor. Det er best for beboeren å få være i vante omgivelser med kjente ansatte rundt seg så langt det lar seg gjøre. Da unngår beboerne belastningen ved å bli transportert til sykehus med ukjent personell ikledd smittevernutstyr.

Sykehjemmene har god kompetanse på å gi lindrende behandling og vil kunne behandle symptomer som tungpustethet og smerte effektivt med medikamenter. Viruset kan gi respirasjonssvikt/lungesvikt som medfører redusert innhold av oksygen i blodet. Sykehjemmene har tilgang på oksygen og oksygenkonsentratorer som kan brukes når pustearbeidet blir vanskeligere.

Dersom beboeren er inne i livets siste fase, legges det til rette for at pårørende kan være med sine kjære til tross for pågående besøksrestriksjon.