Gå tilbake til:
Du er her:
Hovedinngangen til Gullstøltunet sykehjem
SMITTEVERN VIKTIG: Gullstøltunet sykehjem har jobbet mye med smittevern etter at de fikk et utbrudd på sykehjemmet.
Bilde: ENDRE HOVLAND

Slik hindrer sykehjemmene smittespredning

Syke beboere isoleres og får behandling på sykehjemmet.

Sykehjemmene gjennomfører mange tiltak for å unngå smitte av koronavirus blant beboerne.
Så lenge det finnes smitte i samfunnet vil det ikke være mulig å stenge smitten helt ute fra alle sykehjem i Bergen, men tiltakene som er innført reduserer smitterisikoen betydelig. Alle kommunale og private sykehjem i Bergen følger samme retningslinjer for håndtering av situasjonen med koronavirus. Samtidig som sykehjemmene er opptatt av smittevern skal de gjøre den siste levetiden så god og trygg som det er mulig å få til. Da er forutsigbarhet og nærhet fra pleiere viktig.

  • Hindre smitte å komme inn på sykehjemmene

Sykehjemmene i Bergen var tidlig ute med å innføre restriksjoner for besøkende. Dette var helt nødvendige tiltak for å verne beboere mot smitte.
Se oppdatert informasjon om besøksregler på sykehjem

Ansatte har også fått opplæring i hygiene og smittevern og holder seg hjemme fra jobb selv hvis de har mild forkjølelse. Sykehjemmene har økt fokus på renhold, og kontaktpunkter blir rengjort regelmessig.

Etat for sykehjem har innført rutiner som reduserer risikoen for smitte ved leveranser til sykehjemmene av for eksempel mat og sengetøy. Bergen kommune jobber også med å sikre nok smittevernutstyr, og sykehjem som har utbrudd av covid-19, kan få tilkjørt smittevernutstyr fra kommunens sentrale beredskapslager.

  • Redusere smittespredning hvis noen blir syke

Når sykehjemmene får melding om at en beboer eller ansatt har testet positivt innkalles all nødvendig kompetanse. Etatsdirektør for sykehjem kaller da inn til møte, hvor legevaktsjef, smittevernoverlege, Enhet for sykehjemsmedisin, Etat for sykehjem, koronateamet og berørt sykehjem kan delta. Sentrale aktører får da en felles forståelse av situasjonen og blir enige om hvilke tiltak som skal settes i verk. Det blir også vurdert hvor stort behov sykehjemmet har for bistand. Dette kan være hjelp til testing av ansatte og beboere, lederstøtte, faglig veiledning eller annet. Det avtales videre møter gjennom hele utbruddsfasen.

Våren 2020 fikk ikke sykehjemmene testet ansatte og beboer før de fikk symptomer. Nå testes alle nærkontakter hver 3. dag i 10 dager fra siste kontakt med den smittede. De settes samtidig i 10 dagers karantene. Dersom smittevei inn til sykehjemmet er ukjent, eller det er andre forhold rundt smittesporingen som er krevende, testes en større gruppe ansatte og beboere. Sykehjemmet ser da om de kan finne asymptomatiske ansatte eller beboere.


Beboere som blir smittet av covid-19, isoleres på egne rom. Det samme gjelder for beboere som har vært i kontakt med den smittede. Hvis sykehjemmet har mange beboere som er smittet kan de samles på én avdeling. Alle de smittede beboerne vil fortsatt være isolerte på sine egne rom, eller det kan legges til rette for at de unntaksvis kan gå utenfor rommet sitt. Ansatte har smittevernsutstyr på seg når de er i kontakt med beboere i isolasjon.

Sykehjemmene forsøker å redusere antall ansatte som er i kontakt med smittede beboere. I utgangspunktet skal alle ansatte på sykehjemmene holde seg til én avdeling for å redusere smitterisikoen. Dette gjelder særlig for ansatte som jobber på avdelinger med smittede beboere - disse skal utelukkende jobbe på denne avdelingen.


De ansatte på sykehjem bruker nå munnbind i all nærkontakt med ansatte eller beboere. Alle besøkende må også bruke munnbind. Sykehjemmene har sikret at alle ansatte skal ha god kjennskap til riktig bruk av munnbind, noe som er avgjørende for best mulig effekt.

  • Oppfølging av smittede beboere

Det finnes ingen kur mot covid-19, og behandling vil være av støttende karakter med febernedsettende, smertestillende, oksygen og i noen tilfeller antibiotika. Hvis dette ikke bedrer tilstanden, er respiratorbehandling på sykehus den eneste måten å behandle dette på. De færreste av beboerne på sykehjem vil kunne motta respiratorbehandling på grunn av redusert fysisk og kognitiv helse. Legene på sykehus vil i stor grad avvise intensivbehandling, og beboerne vil dermed ikke motta annen behandling på sykehus enn de kan få i sykehjemmet.

Det foretas alltid en individuell vurdering, men de aller fleste beboere vil bli behandlet for covid-19 på sykehjemmet der de bor. Det er best for beboeren å få være i vante omgivelser med kjente ansatte rundt seg så langt det lar seg gjøre. Da unngår beboerne belastningen ved å bli transportert til sykehus med ukjent personell ikledd smittevernutstyr.

Sykehjemmene har god kompetanse på å gi lindrende behandling og vil kunne behandle symptomer som tungpustethet og smerte effektivt med medikamenter. Viruset kan gi respirasjonssvikt/lungesvikt som medfører redusert innhold av oksygen i blodet. Sykehjemmene har tilgang på oksygen og oksygenkonsentratorer som kan brukes når pustearbeidet blir vanskeligere.

Dersom beboeren er inne i livets siste fase, legges det til rette for at pårørende kan være med sine kjære til tross for pågående besøksrestriksjon.

Les mer om hvordan sykehjemmene har styrket bemanningen og organiseringen ved utbrudd