Gå tilbake til:
Du er her:

Oversikt reduserte kommunale tilbud

Flere av kommunens tjenester er åpnet gradvis opp med begrenset åpningstid eller tilbud. Andre er fortsatt stengt.

Disse korona-rådene gjelder nå og hvor du får hjelp

Informasjonstelefon korona 55 56 77 00
 

Kommunale kundesentre og kemneren
 

Innbyggerservice, Kaigaten 4:
Mandag til fredag: klokken 08.00–15.00.
Innbyggerservice er tilgjengelig på telefon 55 56 55 56 hverdager klokken 08.00–15.00.

Plan og bygningsetaten, Autogården:
Publikumsmottak er fortsatt stengt, men kundesenteret er tilgjengelig på
telefon 55 56 63 10 mandag til fredag klokken 08.00–15.00.

Bymiljøetaten, Autogården: Publikumsmottaket er fortsatt stengt, men
kundesenter er tilgjengelig på telefon 55 56 56 90 mandag til fredag klokken 08.00–15.00.

Boligetaten, Domkirkegaten 6A: Publikumsmottaket åpent for timebestilling.
Telefon 55 56 65 76 er betjent mandag til fredag klokken 08.00–15.00.

Vann- og avløpsetaten, Fjøsangerveien 68: Publikumsmottak er fortsatt
stengt, men kundesenter er tilgjengelig på telefon 55 56 60 00 mandag til
fredag klokken 08.00–15.00.

Etat for boligforvaltning: Publikumsmottaket er fortsatt stengt. Etat for boligforvaltning er tilgjengelig på telefon 55 56 56 00 mandag til fredag klokken 08.00-14.30.

Kemneren: Publikumsmottaket er fortsatt stengt. Kemneren er tilgjengelig
på telefon 53 03 08 00 mandag til fredag klokken 09.00-14.00.

NAV-kontorene er fortsatt stengt, men åpner for bestilling av avtale. NAV Årstad er åpent for drop-in for brukere i hele Bergen. Telefon alle NAV-kontor er 55 55 33 33.

Akutt hjelp
 

Legevakten, legevaktstasjoner i bydelene, brannvesen, Barnevernvakten og Livskrisehjelpen er åpne som vanlig. Vaktsentralen er også døgnåpen for meldinger om feil på å det offentlige vei-, vann- og avløpsnettet, samt kommunale bygninger og anlegg.
 

Bilde fra en idrettshall
Idrettshallene åpner gradvis.
Bilde: Andrew M.S. Buller

Kultur, idrett og arrangementer
 

Helse og omsorg

Hjemmetjenester

I perioder med mye sykdom vurderer Etat for hjemmebaserte tjenester bemanningen daglig og forkorter eller avlyser enkeltoppdrag. Tjenester som er nødvendige for å opprettholde liv og helse, prioriteres. Reduksjonen i tilbudet gjelder både for hjemmesykepleie og hjemmehjelpstjenester. I perioder med lite sykdom er tilbudet tilnærmet normalt. 

Sykehjem

Tjenester og tilbud er berørt av koronasituasjonen. Sykehjemmene i Bergen åpner gradvis opp for besøkende, og det er ukentlig mulig for besøkende å komme på besøk. Ta gjerne kontakt med det enkelte sykehjem for å få informasjon om hvordan besøkene gjennomføres på det enkelte sykehjem. Les mer her.

Legetjenester

Alle legene er med i en kollegaring, der de vikarierer for hverandre i ferien så langt det er praktisk mulig. Se fastlegenes ferieoversikt her.

Det er få fastleger i karantene, og pågangen ved Bergen legevakt er moderat. Dersom fastlegene er i karantene, er det kolleger som ivaretar pasientene. Mange fastleger betjener også en del av sine pasienter hjemmefra via e-konsultasjon og videokonsultasjon.
Sengeposten Øyeblikkelig hjelp døgnenhet (ØHD) tar imot ordinære pasienter og er i beredskap som koronaklinikk.

Hjelpemiddelhuset

Hjelpemiddelhuset har midlertidig stengt for besøkende og for tilbudet "fullstendig saksbehandling".

Vi vil være tilgjengelig på telefon og epost innenfor ordinær åpningstid og telefontid.

Øvrige tjenester på Hjelpemiddelhuset holder åpent som før. Ved behov for hjelpemidler vil det fortsatt være mulig å få hjelp via vårt korttidslager.

Fysioterapi og rehabilitering

Ergo- og fysioterapeuter har gradvis og kontrollert gjenåpnet sin virksomhet. Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten kan igjen drive mer som vanlig når forskriftsfestede krav om smittevern følges. Dette gjelder også for Innsatsteamene.  Alle innendørs gruppeaktiviteter i Habiliterings –og rehabiliteringstjenesten fortsatt avlyst inntil videre. Har du behov for hjelp fra tjenestene eller har spørsmål om ventetid med mer, ta kontakt i den bydel du bor.

Fysioterapeuter med driftstilskudd følger samme retningslinjer som Habiliterings - og rehabiliteringstjenesten.

Frisklivs- og mestringssenteret

All innendørs gruppetrening og kursvirksomhet hos Frisklivs- og mestringssenteret (FMS) er avlyst inntil videre. Dette omfatter også Sterk & Stødig-gruppene. Forebyggende hjemmebesøk har starter opp med redusert tilbud om hjemmebesøk til friske, hjemmeboende eldre over 80 år. FMS tilbyr individuell oppfølging per telefon og Skype ved behov, og Frisklivssentralens gode tips og råd for aktivitet og trening i hverdagen kan følges på Facebooksiden.

Frivilligsentraler og seniorsentre

Frivilligsentralene i Åsane, Ytrebygda og Laksevåg har mange frivillige som ønsker å bidra med hjelp til aktiviteter som handling, hundelufting, transport og annet for dem som trenger det. Frivilligsentralene bidrar også inn med å dele ideer og prosjekter i Idèbanken, som er nyopprettet av Norges Frivilligsentraler. De ordinære gruppeaktivitetene er avlyst inntil videre. 

Seniorsentre er stengt.

 

Helsestasjon

Helsestasjon vil følge opp de minste barna, barnevaksiner og de med spesielle behov for oppfølging. Gravide skal møte opp på avtalt time dersom du ikke har hørt noe annet. Les mer 

NAV

Alle NAV-kontorene er åpne for avtalte samtaler. Her prioriteres brukere med størst behov og som har vansker med å uttrykke seg eller nyttiggjøre seg andre kanaler. 

Flere gruppebaserte tiltak for brukere er åpnet. Antall deltakere, aktivitet og lokaler er tilpasset retningslinjer fra myndighetene om avstand, gruppens størrelse, smittevern og hygiene.

NAV Årstad er åpent for direkte fremmøte uten timeavtale (drop inn) for bruker fra hele Bergen.

Hvem kan møte til drop-in?
  • personer med språkutfordringer som ikke kan gjøre seg forstått på telefon
  • personer som ikke oppnår kontakt med sitt lokalkontor og har hastehenvendelser som ikke kan vente til neste dag (uten fast bolig, nødhjelp)
  • personer som ikke har mulighet til å kontakte eget lokalkontor / NAV Kontaktsenter av ulike grunner

Du når NAV-kontorene på telefon 55 55 33 33 eller ved innlogging på NAV.no. Søknader og andre henvendelser kan sendes elektronisk via NAV.noInformasjon om søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp ser du her

Introduksjonssenteret for flyktninger

Midlertidig stengt for publikum. Om du har behov for å snakke med din integreringskonsulent, vennligst ta direkte kontakt på telefon eller via ekspedisjonen, telefon 55 56 79 01. Du vil da få oppgitt telefonnummer til din integreringskonsulent. Inntil videre vil henvendelser om avtalt selvbosetting ikke bli behandlet. 

Tjenester til utviklingshemmede

Dagsentrene for utviklingshemmede er fortsatt delvis stengt. Driften i avlastningsboliger, bofellesskap og hjemmetjenesten til utviklingshemmede opprettholdes, samt tilbud til brukere som bor hjemme hos foreldre. Dagsentertjenesten vil åpnes for alle tjenestemottakerne når gjeldende smittevernhensyn tillater dette. Dette under forutsetning av at vi klarer å følge anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. 

Psykisk helse og rustjenester

MO-senterne – redusert antall gjester

MO senterne har åpent med redusert antall gjester.  Se mer informasjon på sentrenes nettsider eller på Facebook. 

Brukerrommet – er åpent, redusert antall brukere

Brukerrommet på MO-Gyldenpris er åpent, nå også for inhalasjon. 

Tverrfaglig overdoseteam

Tverrfaglig overdoseteam har redusert tjenestetilbud. Tjenestemottakere som har høy overdosefare vil bli prioritert.  

Aktivitetssentre psykisk helse - redusert drift

Aktivitetssenterne har åpnet igjen, men med redusert antall gjester.  Se mer informasjon på sentrenes nettsider eller på facebook. 

Aktivitetssentrene tilbyr turer og aktiviteter ute med et få antall deltagere. Ta kontakt med nærmeste aktivitetssenter for nærmere informasjon om hva de tilbyr. Dette gjelder Aktivitetshus Arna/Åsane, Sydnes aktivitetssenter, Gnisten aktivitetssenter, Treffstedet Fyllingsdalen, Linken aktivitetshus, Treffstedet Ytrebygda og Fredheim kurs- og aktivitetshus.  

Oppfølgingstjenesten – psykisk helse 

Tjenestemottakere fra oppfølgingstjenesten (tidligere psykiatritjenesten) vil oppleve et redusert tjenestetilbud. Nødvendige helse- og omsorgstjenester vil bli gjennomført. Tjenestemottakere må påberegne at ansatte i oppfølgingstjenesten tar kontakt på telefon fremfor hjemmebesøk.   

 Tilrettelagte botilbud og institusjoner med bemanning

Tjenestemottakere i tilrettelagte botilbud og institusjoner må påregne redusert tjenestetilbud. Personalet vil orientere den enkelte tjenestemottakerne fortløpende.  

Se også Helsedirektorates liste over tiltak

Temaside koronavirus Bergen kommune