Gå tilbake til:
Du er her:

Koronainformasjon fra Etat for utbygging til leverandører og kontraktsparter

Etat for utbygging følger nøye med på utviklingen hva gjelder koronaviruset. Nedenfor finner dere informasjon om hvordan viruset kan påvirke kontraktsforholdene til etaten.

Denne informasjonen er generell og kun av orienterende karakter. Hvordan koronaviruset påvirker det enkelte kontraktsforholdet, beror på vilkårene i den enkelte kontrakten.

Vi har delt informasjon inn i fire kategorier:

  1. Pågående prosjekt
  2. Pågående anbudskonkurranser/prosjekt uten tildelt kontrakt
  3. Planlagte anskaffelser
  4. Informasjon til innleide prosjekt- og byggeledere

Pågående prosjekt

Den oppståtte situasjon knyttet til forhold som har til hensikt å begrense spredningen av koronaviruset vil kunne ha innvirkning på fremdriften i våre prosjekter. Etat for utbygging anser imidlertid disse forhold som force majeure, hvilket gir grunnlag for fristforlengelse og suspensjon av eventuelt avtalt dagmulkt, men ikke vederlagsjustering.

Generelt gjelder at dersom man mener seg berettiget til fristforlengelse på grunn av force majeure skal det varsles om dette i form av nøytralt varsel uten ugrunnet opphold. Gitt den oppståtte situasjon vil Etat for utbygging ikke påberope seg at varsel er fremsatt for sent. Byggherren/oppdragsgiver er ikke pliktig til å besvare mottatte nøytrale varsler. Vår svarplikt inntrer når det fremsettes spesifiserte og begrunnede krav.

Til tross for den oppståtte situasjon er Etat for utbygging opptatt å holde vår virksomhet og våre prosjekter i gang. Vi henstiller til våre kontraktsparter om også å bidra til dette. Som det fremgår av NS-standardene plikter partene å forebygge og begrense skadevirkningene av en fristforlengelse og samarbeide med hverandre om de tiltak som kan iverksettes.

Vi ser frem til en god dialog i det enkelte prosjekt mellom Etat for utbygging som byggherre/oppdragsgiver og våre kontraktsparter.

Pågående konkurranser

Etat for utbygging vurderer i den enkelte saken om vi skal utsette fristen for tilbudsinnlevering. Tilbydere er også velkomne til å kontakte oss via Mercell hvis oppgitte frister synes å være for knappe.

Hvorvidt det foreligger force majeure i pågående konkurranser, hvor kontraktsinngåelse vil skje etter at Koroanaviruset ble erklært å være en pandemi, vil bero på en konkret vurdering.  

Ved utarbeidelse av fremdriftsplaner ved kontraktsinngåelsen, vil EFU hensynta de restriksjonene som p.t. er innført.

Planlagte anskaffelser

Etat for utbygging har fokus på at anskaffelser i størst mulig grad gjennomføres som planlagt for å redusere de økonomiske skadevirkningene i samfunnet samtidig som bestemmelser og råd om smittespredning ivaretas.

Det kan bli utsettelser på noen av de planlagte anskaffelsene som følge av sykdom/karantene samt nødvendige myndighetsavklaringer og godkjenninger.

Informasjon til innleide prosjekt- og byggeledere

Etat for utbygging ber alle våre innleide prosjektledere og byggeledere om å holde seg løpende oppdatert om råd som kommer fra helsemyndighetene. Disse rådene skal til enhver tid følges. Så langt som mulig vil alle våre anlegg fortsette framdriften som planlagt. Møtevirksomhet begrenses og vi anbefaler mest mulig bruk av digitale hjelpemidler. Det er spesielt viktig å følge opp entreprenørene, og presisere at renhold og hygiene er ekstraordinært viktig nå for tiden.

Kontaktinformasjon til Etat for utbygging