Gå tilbake til:
Du er her:

Veileder for serveringssteder

Bergen følger fra 22. februar nasjonal veileder.

Oppdatert 23. februar

Generelt

Serveringssteder, som restaurant, kafe, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og lignende, kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig.

Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst en meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.

Skjenking

  • Serveringssteder som har skjenkebevilling kan servere alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester.
  • Servering av alkohol kan bare skje til de som får servert mat. Se hva som menes med å severe mat i Serveringsloven
  • Serveringssteder som har skjenkebevilling skal ikke slippe inn gjester etter klokken 22.00. Skjenking skal opphøre klokken 22.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette.
  • Det er ikke satt begrensninger på serveringssteders åpningstider så lenge bestemmelsene i alkoholloven og Covid-19- forskriften er oppfylt .

Avstand

Serveringsstedet skal sørge for at det er minst en meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst og at det tas hensyn til dette ved bestilling av bord. Husstandsmedlemmer kan sitte nærmere hverandre. Serveringsstedet skal treffe tiltak for å minne besøkende om at de bør holde avstand til andre enn husstandsmedlemmer.

Se "Veiledning" for informasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende forståelse av regelverkskravet.

Bordservering

Ved serveringssteder som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester. 

Buffet

Ved servering av mat og alkoholfri drikke som buffet, skal råd om trygg servering fra buffet og salatbar (fhi.no) følges.   

Kontaktopplysninger

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til én person i hver gruppe. Serveringsstedet skal likevel oppfordre til at flest mulig oppgir kontaktopplysninger. 

Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med gjesten, for eksempel telefonnummer. Serveringsstedet skal også registrere dato og tidspunkt for besøket, og om mulig plassering i lokalet. Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Ved forespørsel skal opplysningene utleveres til dette formålet. 

Kontaktinformasjon som navn og telefonnummer er personopplysninger. Datatilsynet gir veiledning om forståelsen av personvernregelverket, og har publisert en artikkel om besøksregistrering og smittesporing (datatilsynet.no). Der finnes informasjon om hvilke personvernregler som gjelder for slik registrering.

Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Serveringsstedet skal informere den som registreres om formålet med registreringen og hvor lenge kontaktinformasjonen oppbevares.

Arrangementer som gjennomføres på serveringssteder

Serveringsstedet skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn ti personer.

Arrangementer

Arrangementer og private sammenkomster bør utsettes eller avlyses.

Arrangementer utsettes dersom de samler personer fra flere kommuner, med unntak av begravelser. Dette gjelder både utendørs og innendørs. Du må følge begrensningene som arrangøren informerer om når det gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune.

Om de likevel må avholdes, gjelder reglene for arrangementer. 

Reglene for arrangement på offentlig sted er forskriftsfestet, og brudd på reglene kan straffeforfølges dersom de ikke blir overholdt. Derfor er det viktig å sette seg godt inn i reglene når man planlegger et arrangement.

Arrangøren er ansvarlig for at arrangementet følger kravene i Covid-19-forskriften.

Krav til smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av arrangementer

En person eller virksomhet skal utpekes som arrangør med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.

Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6.

Dersom arrangøren skal nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt og hvor lenge den oppbevares.

Sørge for at gjestene kan holde én meters avstand, målt fra skulder til skulder, til de man ikke bor sammen med til vanlig (unntak fra avstandsregelen gjelder for gruppene angitt i covid-19-forskriften § 13c).

Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede og gjøre det mulig å ivareta god hygiene. Arrangøren bør følge relevante standarder om smittevern.

Ved arrangementer som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordservering og gjester skal ikke slippes inn etter kl. 22.00. Utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 og forskrift om alkoholordningen for Svalbard kapittel 3 skal opphøre kl. 22.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette.

På arrangementer er det ikke et krav om at servering av alkohol bare kan skje til de som får servert mat. 

Du finner informasjonsmateriell og råd til serveringssteder her.

Har du spørsmål om smittevern eller smitte som kan oppstå på serveringssteder? Ta kontakt med Smittevernkontoret.

SE OGSÅ:
Se nasjonal veileder fra Helsedirektoratet

Råd til serveringssteder fra FHI
Covid-19 forskriften (14a.Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved serveringssteder)