Gå tilbake til:
Du er her:

Veileder for serveringssteder

Bergen følger nasjonal veileder.

Oppdatert 15. april.
Veilederen vil oppdateres ved endringer.
Regler til og med 15. april finner du lengre ned i artikkelen.

Nasjonale regler som gjelder fra 16. april:

 

Generelt

 • Utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 og forskrift om alkoholordningen for Svalbard kapittel 3 skal opphøre kl. 22.00
 • Servering av alkohol kan bare skje til de som får servert mat.
 • Serveringssteder som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester.
 • Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre 22:30. Dette er ikke til hinder for å utøve skjenkebevilling som gjelder minibar eller room service.
 • Serveringssteder som har skjenkebevilling skal ikke slippe inn gjester etter kl. 22.00. 
 • Serveringssteder, som restaurant, kafe, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og lignende, kan allikevel holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig.
 • Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten skal tilrettelegge og sørge for at besøkende og personell kan holde minst en meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt. 
 • Serveringssteder skal før gjesters ankomst tilrettelegge hele serveringslokalet for at alle kan holde minst 1 meter avstand
 • Oppdekking og stolplassering skal være med minst 1 meter avstand, serveringssteder skal påse at dette opprettholdes under hele åpningstiden.
 • Husstandsmedlemmer kan sitte nærmere hverandre etter ankomst. Serveringsstedet skal treffe tiltak for å minne besøkende om at de bør holde avstand til andre enn husstandsmedlemmer.
 • Serveringsstedet skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn ti personer.
 • Det er anbefalt å holde to meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med.

Se også
Krav til smittevernfaglig drift av serveringssteder
Råd til Serveringssteder(FHI)

Kontaktopplysninger

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til én person i hver gruppe. Serveringsstedet skal likevel oppfordre til at flest mulig oppgir kontaktopplysninger. 

Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med gjesten, for eksempel telefonnummer. Serveringsstedet skal også registrere dato og tidspunkt for besøket, og om mulig plassering i lokalet. Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Ved forespørsel skal opplysningene utleveres til dette formålet. 

Kontaktinformasjon som navn og telefonnummer er personopplysninger. Datatilsynet gir veiledning om forståelsen av personvernregelverket, og har publisert en artikkel om besøksregistrering og smittesporing (datatilsynet.no). Der finnes informasjon om hvilke personvernregler som gjelder for slik registrering.

Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Serveringsstedet skal informere den som registreres om formålet med registreringen og hvor lenge kontaktinformasjonen oppbevares.

Arrangementer som gjennomføres på serveringssteder

Arrangementer og private sammenkomster bør utsettes eller avlyses.

Arrangementer utsettes dersom de samler personer fra flere kommuner, med unntak av begravelser. Dette gjelder både utendørs og innendørs. Du må følge begrensningene som arrangøren informerer om når det gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune.

Om de likevel må avholdes, gjelder reglene for arrangementer. 

Reglene for arrangement på offentlig sted er forskriftsfestet, og brudd på reglene kan straffeforfølges dersom de ikke blir overholdt. Derfor er det viktig å sette seg godt inn i reglene når man planlegger et arrangement.

Arrangøren er ansvarlig for at arrangementet følger kravene i covid-19-forskriften.

Krav til smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av arrangementer

En person eller virksomhet skal utpekes som arrangør med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.

Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6.

Dersom arrangøren skal nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt og hvor lenge den oppbevares.

Sørge for at gjestene kan holde én meters avstand, målt fra skulder til skulder, til de man ikke bor sammen med til vanlig (unntak fra avstandsregelen gjelder for gruppene angitt i covid-19-forskriften § 13c).

Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede og gjøre det mulig å ivareta god hygiene. Arrangøren bør følge relevante standarder om smittevern.

Du finner informasjonsmateriell og råd til serveringssteder her.

Har du spørsmål om smittevern eller smitte som kan oppstå på serveringssteder? Ta kontakt med Smittevernkontoret.

SE OGSÅ:
Se nasjonal veileder fra Helsedirektoratet
Råd til serveringssteder fra FHI
Covid-19 forskriften (14a.Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved serveringssteder)

Nasjonale regler som gjelder til og med 15. april:

Generelt

 • Forbudt å skjenke alkohol.
 • Serveringssteder, som restaurant, kafe, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og lignende, kan allikevel holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig.
 • Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten skal tilrettelegge og sørge for at besøkende og personell kan holde minst en meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt. 
 • Serveringssteder skal før gjesters ankomst tilrettelegge hele serveringslokalet for at alle kan holde minst 1 meter avstand
 • - oppdekking og stolplassering skal være med minst 1 meter avstand, serveringssteder skal påse at dette opprettholdes under hele åpningstiden.
 • Husstandsmedlemmer kan sitte nærmere hverandre etter ankomst. Serveringsstedet skal treffe tiltak for å minne besøkende om at de bør holde avstand til andre enn husstandsmedlemmer.
 • Serveringsstedet skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn ti personer.
 • Det er anbefalt å holde to meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med.

Se også
Krav til smittevernfaglig drift av serveringssteder
Råd til Serveringssteder(FHI)

Kontaktopplysninger

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til én person i hver gruppe. Serveringsstedet skal likevel oppfordre til at flest mulig oppgir kontaktopplysninger. 

Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med gjesten, for eksempel telefonnummer. Serveringsstedet skal også registrere dato og tidspunkt for besøket, og om mulig plassering i lokalet. Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Ved forespørsel skal opplysningene utleveres til dette formålet. 

Kontaktinformasjon som navn og telefonnummer er personopplysninger. Datatilsynet gir veiledning om forståelsen av personvernregelverket, og har publisert en artikkel om besøksregistrering og smittesporing (datatilsynet.no). Der finnes informasjon om hvilke personvernregler som gjelder for slik registrering.

Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Serveringsstedet skal informere den som registreres om formålet med registreringen og hvor lenge kontaktinformasjonen oppbevares.

Arrangementer som gjennomføres på serveringssteder

Arrangementer og private sammenkomster bør utsettes eller avlyses.

Arrangementer utsettes dersom de samler personer fra flere kommuner, med unntak av begravelser. Dette gjelder både utendørs og innendørs. Du må følge begrensningene som arrangøren informerer om når det gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune.

Om de likevel må avholdes, gjelder reglene for arrangementer. 

Reglene for arrangement på offentlig sted er forskriftsfestet, og brudd på reglene kan straffeforfølges dersom de ikke blir overholdt. Derfor er det viktig å sette seg godt inn i reglene når man planlegger et arrangement.

Arrangøren er ansvarlig for at arrangementet følger kravene i covid-19-forskriften.

Krav til smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av arrangementer

En person eller virksomhet skal utpekes som arrangør med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.

Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6.

Dersom arrangøren skal nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt og hvor lenge den oppbevares.

Sørge for at gjestene kan holde én meters avstand, målt fra skulder til skulder, til de man ikke bor sammen med til vanlig (unntak fra avstandsregelen gjelder for gruppene angitt i covid-19-forskriften § 13c).

Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede og gjøre det mulig å ivareta god hygiene. Arrangøren bør følge relevante standarder om smittevern.

Du finner informasjonsmateriell og råd til serveringssteder her.

Har du spørsmål om smittevern eller smitte som kan oppstå på serveringssteder? Ta kontakt med Smittevernkontoret.

SE OGSÅ:
Se nasjonal veileder fra Helsedirektoratet
Råd til serveringssteder fra FHI
Covid-19 forskriften (14a.Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved serveringssteder)