Gå tilbake til:
Du er her:
TILTAKSPAKKE: Byrådsleder Roger Valhammer og finansbyråd Erlend Horn presenterte tiltakspakken for næringlivet.
TILTAKSPAKKE: Byrådsleder Roger Valhammer og finansbyråd Erlend Horn presenterte tiltakspakken for næringlivet.
Bilde: Nina Blågestad

Lokal tiltakspakke for koronarammet næringsliv

Byrådet legger frem en tiltakspakke med en verdi på minst 210 millioner kroner. Målet med pakken er å lette byrden for næringslivet og sikre aktivitet under og etter koronakrisen.

 - Det er statlige myndigheter som har de sterkeste virkemidlene, men som kommune skal vi gjøre vårt for å støtte opp et hardt presset næringsliv i Bergen. For oss har det vært viktig å fremme tiltak vi vet treffer næringslivet godt og at vi skal strekke oss langt innenfor de rammene vi har, sier byrådsleder Roger Valhammer.

Samlet ramme på minst 210 millioner kroner

Byrådet la på en pressekonferanse i ettermiddag frem en omfattende liste over små og store tiltak som skal lette byrdene særlig for de mest rammede delene av kultur- og næringslivet i Bergen. Byrådet kommer i morgen til å legge frem den politiske saken. Flere av tiltakene må behandles av Bergen bystyre.

Tiltakspakken har en økonomisk ramme på 210 millioner kroner, hvor av 150 millioner kroner er foreslått i investeringsbudsjettet. Byrådet foreslår å finansiere pakken gjennom å bruke disposisjonsfondet til kommunen.

Aktivitet, nytenkning og lette byrden

Koronakrisen har gitt dramatiske konsekvenser for næringslivet. Arbeidsledigheten har skutt i været.  Over halvparten av bedriftene til NHO Vestland har gått til permitteringer. Frykten for å ikke ha penger i kassen og gå konkurs er også stor. Det haster med å få på plass tiltak.

- Vi vil stimulere til aktivitet og nytenkning, lette på det økonomiske presset og også ha med tiltak som kan brukes i kommunens egen virksomhet, sier byråd for finans, næring og eiendom, Erlend Horn.

Den kommunale tiltakspakken er et supplement til det som er lagt i bordet av statlige myndigheter.

- Vi vil fortsette dialogen med nærings- og kulturlivet. Det er viktig for byrådet å lette byrden og sikre at Bergen blir en attraktiv og spennende by også når denne krisen er over. Samtidig må tiltakene veies opp mot den økonomiske handlefriheten til kommunen, sier Horn.

Deler av tiltakspakken krever behandling i bystyrets organer.

Dette er hovedpunktene i byrådets tiltakspakke: 

ØKT AKTIVITET

 • Økt bevilgning til utbygging og vedlikehold: Byrådet foreslår å øke bevilgningen til utbyggings- og vedlikeholdsprosjekter i Bergen kommune med 150 millioner kroner. Byrådet vil også utrede hvilke vedtatte utbyggingsprosjekter som kan bli gjennomført raskere.
 • Sikre rask saksbehandling av plan- og byggeprosjekter, samt forsere arbeidet med å gjøre flere områder klare for byggeaktivitet i kommunen: Byrådet foreslår å bruke 10 millioner kroner til flere prosjektstillinger innenfor byutviklingsområdet. Dette skal bidra til å sikre at gode planer og byggeprosjekter som ellers er klare for realisering får rask kommunal saksbehandling. Videre er det i kommuneplanens arealdel områder hvor vi vil forsere arbeidet for å gjøre dem klare for byggeaktivitet.
 • Utbedring og vedlikeholdsoppgaver i skoler og barnehager. Byrådet foreslår å iverksette tiltak for utbedring og vedlikeholdsoppgaver som for eksempel møblering av uteområder, beplantning, skilting vask og lignende. Kostnadsberegnet til 3 millioner kroner. 

FRITAKSORDNINGER OG UTSETTELSER

 • Umiddelbar utbetaling til kommunens leverandører: Kommunen kjøper årlig for 7,7 mrd. kroner fra næringslivet. Kommunen skal betale regninger så snart de er kontrollert og godkjent. Vanlig praksis er at kommunen har en kredittid på 30 dager.
 • Fritak for salgs- og bevillingsgebyr: Kommunen krever til vanlig inn 8 millioner kroner årlig i avgift for salg og skjenking av alkohol. Disse gebyrene vil det i år bli gitt fritak for.
 • Fritak for leie og avgifter ved leie av kommunal grunn: Byrådet vil gi fritak for leie av byrom og avgift for uteservering på kommunal grunn. Entreprenører vil også få fritak for leie av plass til anleggsrigger. Dette utgjør en total kostnad på 5,9 millioner kroner.
 • Byrådet åpner opp for søknader om utsettelse eller fritak av betaling av leie fra nærings- og kulturaktører hvor kommunen er huseier. En del aktører som Kode og Visit Bergen har allerede fått innvilget utsettelse. Byrådet vil be bystyret om en fullmakt til å kunne gi fritak etter en individuell vurdering.
 • Automatisk fornye skjenkebevillinger frem til 31. desember 2021. Hensikten med dette er å avlaste skjenkestedene som vanligvis måtte søkt om fornyelse denne sommeren.
 • Forventer ikke utbytte: Byrådet foreslår at kommunen ikke skal forvente utbytte fra selskaper som er hardt rammet av koronakrisen, som Fløibanen AS, Bergen kino AS og Bergen parkering AS. Dette har en anslått verdi av fem millioner kroner.
 •  Utsatt innbetaling av eiendomsskatt for næring: Byrådet vil utsette betalingsfristen for eiendomsskatt for næringseiendommer til november 2020 med rentefritak.

ØKT TILSKUDD TIL NÆRINGSLIVET

 • Økt støtte tilskuddsordning næringsutvikling: Byrådet vil sette av 10 millioner kroner i økt støtte til nettverksorganisasjoner og næringsklynger som f.eks. Visit Bergen. Byrådet prioriterer å styrke Bergen som destinasjon.  Byrådet vil at tiltaket skal styrke og bevare et levende sentrum, utvikle hjemleveringsløsninger og føre til ny forretnings- og produktutvikling.
 • Økt støtte til ny tilskuddsordning grønn næringsutvikling: Byrådet vil sette av 5 millioner kroner til å utvikle klima- og miljøvennlige næringer og støtte omstilling av virksomhet som vil gå i denne retningen.
 • Økt støtte til innovasjon: Byrådet vil sette av 5 millioner kroner til å støtte innovasjonsprosjekter som løser behov i kommunen og utvikler nye, grønne og fremtidsrettede løsninger.
 • Nærings- og kulturaktører får utbetalt vedtatt tilskudd selv om de ikke kan gjennomføre aktivitetene som planlagt. I en normalsituasjon er mange tilskudd forutsatt at aktiviteter gjennomføres, og dette er et viktig bidrag til aktørenes likviditet.
 • Fritak for egenandeler på tjenester som ikke kan leveres: Byrådet vil ikke sende ut faktura for tjenester som på grunn av koronasituasjonen ikke blir levert.  Byrådet vil anbefale bystyret å gi fritak i den perioden tjenester ikke kan leveres.

ARBEIDSRETTEDE TILTAK

 • Ingen permitteringer: Byrådet legger videre til grunn at ingen ansatte i Bergen kommune skal permitteres som følge av koronakrisen. Selv om koronakrisen medfører stenging av enkelte tjenester, er det en grunnleggende verdi for byrådet at alle kommunens ansatte skal holdes i arbeid og beholde jobbene sine.  
 • Ta inn flere lærlinger. Byrådet ønsker å utvide antall læreplasser i kommunen, innenfor fag hvor kommunen er godkjent lærebedrift og hvor kommunen kan ta imot flere lærlinger. Dette skal bidra til at lærlinger som ikke kan fortsette i egen lærebedrift kan få mulighet å fullføre læretiden.
 • Øke kommunens plasser i Trainee Vest. Byrådet vil foreslå å øke antall stillinger fra 1 til 3. Dette er beregnet til å koste en million kroner i 2020.
 • Opprette prosjekt sommerjobb for 2020: Byrådet foreslår å sette av 2,5 millioner kroner til sommerjobb på sykehjem for unge mellom 16 og 18 år.
 • Gjenopprette Mulighetsbanken: Byrådet vil gjenopprette Mulighetsbanken og foreslår å sette av en million kroner til dette. Mulighetsbanken er et tilbud til arbeidssøkende i Bergensregionen med fokus på inspirasjon, motivasjon, kunnskap og nettverksbygging.