Gå tilbake til:
Du er her:

Svar på ofte stilte spørsmål om nye smittevernregler

Her får du svar på noen av de vanligste spørsmålene vi får fra innbyggere.

Vi får svært mange henvendelser, og svar på det meste finner du i oversikten Smittevernregler i Bergen. Den oppdateres fortløpende. 

Svar på mer spesifikke spørsmål, er samlet under. 
 

Praktiske spørsmål om forskriften  

Kan vi planlegge for at alle restriksjoner opphører fra 7. desember? 

Selv om forskriften gjelder til og med 6. desember vil det bli vurdert fortløpende om det er behov for enten å endre forskriften eller forlenge den utover 6. desember. Det vil hele tiden være smittesituasjonen som avgjør hvilke tiltak byrådet vedtar skal gjelde. 

Hvem er det som bestemmer hva som skal stå i forskriften? 

Etter "lov om vern mot smittsomme sykdommer" er det kommunen som har hjemmel, ansvar og plikt til å innføre lokale tiltak. I Bergen kommune er det byrådet som har denne fullmakten fra Bystyret, og vedtar forskriften. 

Gjelder Bergen kommunes forskrift også for nabokommuner? 

Byrådet vedtar forskrift for Bergen. Nabokommunene har vedtatt tilsvarende forskrift for samme periode. Det gjelder kommunene Alver, Askøy, Bjørnafjorden, Osterøy, Samnanger, Vaksdal og Øygarden. Følg gjerne med på din kommune sitt nettsted. 
 

Utesteder og restauranter  

Hvor lenge kan skjenkesteder holde åpen? 

Serveringssteder og skjenkesteder kan holde åpent til klokken 22.00 og skjenke alkohol til 21.30. Pålegget gjelder ikke take-away-salg. For utdypende om reglene se oversikten Smittevernregler for Bergen

Kan skjenkesteder, restauranter, kafeer og kantiner bortvise gjester som ikke overholder én-metersregelen og som ikke kommer fra samme husstand? 

Ja, gjester som ikke overholder én-metersregelen, og som ikke kommer fra samme husstand, kan bortvises fra lokalet. Det er arrangøren eller innehaver av stedet som har ansvar for at smittevernreglene følges i lokalet. 

Kan hvem som helst få se liste på gjester for en aktuell dag? 

Nei, liste om hvem som har besøkende, er underlagt personvernhensyn, og restauranter, skjenkesteder, kafeer og kantiner skal kun forevise listen til smittevernkontoret på forespørsel. Arrangøren skal oppbevare listene slik at de ikke er synlige for de andre gjestene. Listene skal makuleres etter 10 dager. 

Bensinstasjoner og kiosker som selger mat, kan de fortsatt gjøre dette? 

Ja, de kan selge take-away, men stenge sitteplasser etter 22.00. De følger med andre ord reglene for serveringssteder. For utdyping se oversikten Smittevernregler for Bergen
 

Innendørs arrangementer på offentlig sted 

Hvor mange kan være til stede på for eksempel et kulturarrangement nå? 

Innendørs er det maks 20, med unntak for gravferder som er 50. Utendørs følger vi nasjonale regler. For utdyping av reglene se oversikten Smittevernregler for Bergen

Må man ha fast plass på arrangementer? 

Ja, på innendørs arrangement må man ha fast sitteplass. For utdyping se oversikten Smittevernregler for Bergen
 

Private sammenkomster 

Hvor mange kan vi være samlet privat?

I Bergen kommune er det nå en grense på maksimalt 5 personer som kan være sammen privat, inkludert dem som bor der. Er man flere enn dette i samme husstand, kan selvsagt alle være hjemme samtidig. Endring fra 23. november: Husstander som er 4 eller flere medlemmer, kan likevel ha inntil to gjester. For utdyping se oversikten Smittevernregler for Bergen

Hvor mange gjester kan vi ha?

Er du én i husstanden, kan du ha fire gjester. Er dere to, kan dere ha tre gjester. Er dere tre, kan dere ha to gjester. Er dere fire eller flere i husstanden, kan dere likevel ha to gjester. For utdyping av hvem som inngår i en husstand, se Smittevernregler for BergenAnbefalingen er uansett å gjennomføre færrest mulig besøk.

Hva hvis man bor flere steder, for eksempel har delt bosted mellom flere foreldre? 

Alle kan være hjemme, selv om de kan ha flere bosteder. Dette gjelder også i tilfeller der en er besøkshjem, avlastningsbolig eller lignende. 

Kan mitt barn ha besøk av klassevennene sine selv om det da blir flere enn 5 personer hjemme? 

Barn fra samme kohort i barnehage eller barneskole er unntatt fra kravet om maks 5 personer. Dette unntaket gjelder ikke for ungdomsskole og videregående skole, her gjelder kravet om maks 5 personer til stede. 

Hvilket ansvar har jeg dersom jeg har gjester hjemme hos meg? 

Du må tilrettelegge for at smittevernrådene kan overholdes, samt ha oversikt over alle som er til stede med dato, tidspunkt, navn og telefonnummer for å kunne bistå ved en eventuell senere smitteoppsporing. Oversikten skal oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter ti dager. Du må informere de som er til stede om at det nedtegnes slik oversikt. 

Vil støttekontakter og avlastere fortsatt kunne utføre oppdrag selv om det utfordrer antallet på maksimalt 5 personer?

Disse oppdragene kan gjennomføres. Det oppfordres til at det ikke medfører at det blir flere enn 5 personer samlet, men oppdraget må sees på som en del av mottakerens hjemmeforhold og dermed komme innenfor unntaket om at familier som bor i samme husstand som er flere enn 5 personer fortsatt kan være samlet. 
 

Butikker  

Vil butikken bli pålagt å holde stengt? 

Nei, butikker kan fremdeles holde åpen med vanlige åpningstider.

Er det påbudt med munnbind i butikkene? 

Det er påbudt med munnbind i butikkene når det er fare for at det ikke er mulig å holde en meters avstand. Mer info under  Smittevernregler for Bergen

Kan butikkene slippe inn så mange kunder de ønsker? 

Nei, nå er det en begrensning som sier at butikken kun kan slippe inn så mange kunder at det kan være minst to meter mellom hver kunde. Butikken må beregne hvor mange de kan slippe inn samtidig basert på lokalenes utforming og størrelse. Dersom butikken ikke klarer å kontrollere antallet som slippes inn selv må de engasjere en vektertjeneste eller lignende som ivaretar dette. 

Hvordan skal butikker og kjøpesenter regne ut hvor mange som kan være i senteret og butikken samtidig?

Det er ikke mulig å gi et generelt svar, eller lage en formel for utregning på, hvor mange kvadratmeter per besøkende en butikk eller et kjøpesenter må ha. Dette er fordi hver enkelt butikk er ulikt utformet, blant annet med hyller og hvor stor plass det er mellom hyllene. Butikkene må selv vurdere sine egne lokaler, og vurdere hvor mye gulvplass de har. Det viktigste er at hver kunde skal ha mulighet til enhver tid å holde to meter til andre kunder. Butikker som har trange passasjer mellom hyller kan også innføre tiltak som at en kun kan gå en vei i passasjen. Tilstrekkelig kapasitet ved kassene vil også være et viktig tiltak for å få så hurtig gjennomstrømming av kunder som mulig. 

Er det begrensning på hvor mange i en familie som kan handle samtidig? 

Nei, det er ikke laget begrensning på dette, men dersom butikkene skal klare å ivareta smittevernreglene oppfordres det til at en begrenser hvor mange som handler samtidig. 
 

Kollektivtransport  

Er det begrensning på hvor mange som kan ta bussen eller Bybanen samtidig? 

Nei, det ikke en plassbegrensning i forskriften, men en skal rette seg etter Skyss sine oppslag og begrensninger. Om mulig skal en alltid overholde minst en meter avstand til andre, hvis ikke er det påbudt med munnbind. 

Er det krav om munnbind på kollektivtransport?

Når det er fare for at avstandskravet på én meter ikke kan overholdes, er det påbudt å bruke munnbind på kollektivtransport. Hvis avstandskravet kan overholdes er det ikke påbudt å ha på seg munnbind. Mer om når du skal bruke munnbind, se oversikten Smittevernregler for Bergen

Er det krav om munnbind for taxi? 

Ja, både sjåfør og passasjerer i taxi skal bruke munnbind i bilen. I de periodene hvor taxisjåføren ikke har passasjer i bilen, er det ikke krav om munnbind. 

Gjelder de samme regler for kollektiv til og fra nabokommunene? 

Ja, alle kommunene rundt Bergen har vedtatt de samme reglene, og de gjelder derfor også både internt i kommunen og mellom kommunene rundt Bergen. 
 

Idrett  

Vil all idrettsaktivitet nå være forbudt? 

Nei, det er viktig at noe aktivitet kan opprettholdes. Barn og unge under 20 år kan derfor drive idrettsaktivitet gjennom organisert trening. Toppidrett er også tillatt for dem over 20 år. 

For mer om regler idrett og hva som er stengt ned, se oversikten Smittevernregler for Bergen

Hvor mange tilskuere kan være til stede på et toppidrettsarrangement innendørs? 

Dersom det er faste sitteplasser tilgjengelig, er det ifølge smittevernregler for Bergen tillatt med inntil 20 tilskuere. På  steder hvor det ikke finnes faste sitteplasser innendørs, er det føglelig ikke tillatt med tilskuere. 

Er det samme retningslinjene som gjelder for toppidrettsarrangement utendørs? 

Nei, her følger vi de nasjonale retningslinjene, med maks 600 personer fordelt på tre grupper på maks 200 og fastmonterte seter. Les mer i smittevernregler for Bergen 

Hvorfor må treningssentrene være stengt?

Både nasjonale og lokale smittevernmyndigheter har spesifikt anbefalt å stenge treningssentre. Trening er også en aktivitet som kan gjennomføres på andre arenaer enn på treningssentre.

Vil gruppetreninger med personlig trener kunne gjennomføres utendørs? 

Nei, dette er heller ikke tillatt. Én-til-én trening med personlig trener utendørs tillates. 

Kan jeg gå på fysikalsk behandling/trening hos fysioterapeut eller lignende? 

Ja, all behandling kan ifølge smittevernregler for Bergen fortsette også i denne perioden, og også dersom trening og aktivitet er en del av behandlingen og det skjer i behandlers lokaler. Det er svært viktig at smittevern overholdes i slike situasjoner. 

Skole og barnehage 

Er barnehagene, barne- og ungdomsskolene stengt? 

Nei, barnehagene, barneskolene og ungdomsskolene er ikke stengt. De følger gult nivå i henhold til smittevernreglene. Dette betyr blant annet: 

  • Ingen syke skal møte på skolen eller i barnehagen . 

  • Forsterket renhold og god hånd- og hostehygiene. Unngå håndhilsing og klemming.

  • Inndeling i kohorter og kontaktreduserende tiltak. 

Ungdomsskolene forbereder seg også på at det kan bli aktuelt å justere til rødt nivå dersom smittesituasjonen tilsier at det er nødvendig og riktig. 

For mer informasjon, se veiledere om gult nivå for barnehage her.
Mer informasjon om smitteverntiltak i skole og barnehage

Luftveissymptomer: Når kan barnet gå i barnehage og skole?

Hvorfor er ikke ungdomsskolene på rødt nivå slik smittesituasjonen er nå? 

Lokale smittevernmyndigheter og FHI anbefaler ikke rødt nivå per nå. For elevene vil det både faglig og sosialt være mer utfordrende med rødt nivå enn med gult nivå. Byrådet har derfor etter råd fra både smittevern og fra faglige instanser i skole og barnehage valgt å videreføre gult nivå slik situasjonen er nå. Dette vil imidlertid bli vurdert fortløpende. 

Er videregående skole stengt? 

Nei, men alle videregående skoler er pålagt å innføre rødt nivå. Dette gjelder også private videregående skoler. Krav og definisjoner følger nasjonale veiledere.

Ta kontakt med din egen skole eller følg med på Vestland fylkeskommunes nettside for mer informasjon om dette. 

Gjelder samme regler for de som driver "Åpen barnehage" som ordinære barnehager? 

Det er anbefalt at "Åpen barnehage"-tilbud holder stengt i denne perioden.  I "Åpen barnehage" er ikke barna en del av samme kohort, og det er også foreldre med barna. Det vil derfor ikke være samme regler her som for ordinære barnehager. 

For "Åpen barnehage" vil det ikke være mulig å ha faste plasser en ikke fraviker, og den eneste muligheten vil være å følge reglene for private arrangement med begrensning på 5 til stede samtidig. Det er derfor anbefalt at "Åpen barnehage"-tilbud holder stengt. 

Flere elever ved ungdomsskolene og videregående skole har praksis i barnehager og på sykehjem, kan de fortsatt ha det nå? 

Se informasjon i avsnittet praksisplasser i kommunen i artikkelen smittevernregler for Bergen
 

Universitet og høyskoler 

Er universiteter og høyskoler stengt? 

Nei, universitet og høyskoler er ikke stengt, men ved universiteter, fagskoler og høgskoler skal undervisning og eksamen gjennomføres digitalt.   

Hvilke regler gjelder for praktiske eksamener og undervisning, samt for klinisk undervisning? 

Krav om digital undervisning gjelder ikke praktiske prøver eller praktiske eksamener som ikke er mulig å gjennomføre som hjemmeeksamen. Bestemmelsen gjelder heller ikke klinisk undervisning og utstyrsintensiv undervisning for mindre grupper som ikke kan løses digitalt.  Det er svært viktig at smittevernet ivaretas i slike tilfeller. 

Kan studenter gjennomføre obligatorisk praksis? 

Praksis kan gjennomføres dersom det ikke er mulig å utsette denne til et senere tidspunkt. Det må imidlertid sikres at smittevernet ivaretas. Studenter som har praksis i skole, barnehage eller helseinstitusjoner skal være særlig oppmerksom på at de ikke bryter smittevernregler eller går i praksis hvis de har symptomer eller har grunn til å mistenke at de kan være smittet av covid-19 virus.  Det er den enkelte studieinstitusjon som er ansvarlig for studentpraksis, og som avgjør om praksis skal utsettes. Dette gjelder så lenge Bergen kommune ikke har vedtatt at det ikke er tillatt med studenter i hele eller deler av de kommunale tjenestestedene. Det samme gjelder for private virksomheter som mottar studenter fra universitet og høyskoler.

Kan studenter møte på campus/lesesaler for å arbeide med studiene?

Det er et generelt krav at de som kan, skal ha hjemmekontor. Hovedregelen er derfor at studenter ikke skal oppsøke campus for studiearbeid, men arbeide hjemmefra. Studiestedene avgjør selv om de holder campus stengt eller delvis åpen, og kan gi enkelte studenter som har særskilte behov tilgang til campus/lesesaler. Studiestedet må ha oversikt over hvem som eventuelt er tilstede på campus og lagre lister over det i ti dager.  

 

Hjemmekontor  

Kan arbeidsgiver pålegge den ansatte karantene ved mistanke om smittefare? 

Nei, arbeidsgiver kan ikke pålegge karantene, det må helsemyndighetene gjøre. Men arbeidsgiver kan innenfor styringsretten beslutte at den ansatte ikke møter på jobb, slik at man unngår eventuell smitte.  

Hva betyr obligatorisk hjemmekontor? 

Bruk av hjemmekontor er påbudt der dette er mulig. Arbeidsgiver er ansvarlig for å vurdere om det er mulig å utføre arbeidet ved hjemmekontor.  Unntak gjelder for samfunnskritiske tjenester, tjenester innen psykisk helse, samt for tjenester til sårbare grupper av barn og unge. 

Kan arbeidsgiver pålegge den ansatte til å jobbe hjemmefra? 

Ja, arbeidsgiver kan også pålegge den ansatte å jobbe hjemmefra.  I de tilfeller den ansatte ikke kan jobbe hjemmefra, men samtidig blir pålagt hjemmekontor, får arbeidsgiver lønnsplikt i denne perioden. 

Hva om den ansatte ikke kan arbeide på hjemmekontor?

Der ansatte ikke kan arbeide på hjemmekontor oppfordres arbeidsgiver sterkt til at det legges til rette for at den ansatte får en tilpasset arbeidstid, som tilsier at en kan redusere og unngå passasjertettheten på kollektivtrafikk i rushtrafikken. 

Hvordan skal vi gjennomføre møter?

Det anbefales å unngå fysiske møter i denne perioden. I så stor grad som mulig anbefaler Bergen kommune å legge til rette for å gjennomføre møtevirksomhet elektronisk. 
 

Straff ved brudd på forbud eller påbud 

Kan jeg bli straffet hvis jeg bryter påbudene eller forbudene i forskriften? 

Ja, forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser av i denne forskrift kan straffes i henholt til lov om vern mot smittsomme sykdommer.

Det er politiet som har myndighet til å gripe inn mot brudd på forskriften. De kan ilegge bøter, men først og fremst vil politiet veilede i tilfeller der overtredelser oppdages. Alvorlige eller gjentatte brudd kan gi bøter, og en vil selvsagt også kunne få reaksjoner dersom en ikke følger politiets instrukser. 

Hvem er det som kan straffes, arrangører eller deltagere på arrangement som bryter forskriften?

Ved alvorlige eller gjentatte brudd vil både arrangører og deltagere kunne bli utsatt for reaksjoner eller straff. 

Har du innspill eller spørsmål?

Send tilbakemelding på nettskjemaet under. Ved direkte spørsmål, spør oss på chat nederst på siden eller send til redaksjonen@bergen.kommune.no

Sjekk gjerne om du finner det du leter etter her: 

Smittevernregler i Bergen

Regler for karantene og isolasjon

Testing, sykdom og legehjelp

Her kan du ringe oss