Gå tilbake til:
Du er her:

Vaksine til barn i alderen 5 til 11 år

Bergen kommune tilbyr koronavaksine til barn i aldersgruppen 5 til 11 år.

Innbyggere i alderen 5 til 11 år kan nå få to doser koronavaksine, dersom foresatte og barnet selv ønsker det. Dette gjelder årskullene 2010 til 2016 samt barn fra årskull 2017 som har fylt 5 år. All vaksinasjon er frivillig.

Nasjonale myndigheter har bestemt at barn i denne aldersgruppen skal få mulighet til å ta vaksine mot covid-19, men det er ikke gitt en oppfordring eller anbefaling om at denne gruppen bør vaksinere seg. Det er derfor viktig at foresatte selv tar stilling til om de vil vaksinere barnet sitt.   

Vaksinen er særlig aktuell for: 

  • Barn med kroniske sykdommer 
  • Barn i familier som har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse 
  • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en svært utsatt situasjon 

Om vaksinen

Det vil bli benyttet en egen vaksine fra Pfizer som er tilpasset barn, til denne aldersgruppen. Vaksinen er ikke godkjent for barn under 5 år. Barn født i 2017 må derfor vente med å få vaksinen til de har fylt 5 år.

Ifølge FHI gir én dose best balanse mellom nytte og ulempe for barn i alderen 5 til 11 år, men det er mulig å gi dose 2 til barnet dersom foresatte ønsker dette. 

Et langt intervall på tolv uker mellom dosene gir den beste vaksineresponsen og vil være viktig for langsiktig beskyttelse i denne aldersgruppen. Det vil være rom for fleksibilitet i intervallet, og minimumsintervallet er åtte uker. Barnet ditt vil altså ikke få andre vaksinedose før det har gått minst åtte uker siden første dose, med mindre det er spesielle medisinske grunner for et kortere intervall.

Slik bestiller du vaksinetime til barnet ditt

I Bergen kommune er det bestemt at vaksineringen av barn i alderen 5 til 11 år skal skje i regi av skolehelsetjenesten for elever og helsestasjonen for barnehagebarn over 5 år. Sted for selve vaksineringen er foreløpig ikke bestemt.

Foresatte kan kontakte skolehelsetjenesten til barnet sitt via HelseNorge innen 04.02.22, og be om at barnet får vaksinetime. Foresatte til barn som ikke har begynt på skolen, kan ta kontakt med helsestasjonen barnet tilhører via HelseNorge eller pr telefon. 

Foresatte til barn som er bosatt i Bergen kommune, men som går på skole i annen kommune, kan henvende seg til helsestasjon i byområdet der de bor.   

Krav om samtykke 

Begge foreldre med foreldreansvar samtykke til koronavaksinasjon. Det blir ikke gjort unntak fra denne regelen med mindre en forelder har foreldreansvar alene og kan dokumentere dette. Send samtykke til at barnet blir vaksinert via HelseNorge til skolehelsetjenesten. Har dere ikke mulighet til å benytte den digitale løsningen kan dere fylle ut vedlagte samtykkeskjema. Skriv det ut og ta det med til vaksinetimen. Minst én av foreldrene som har undertegnet samtykkeskjemaet må følge barnet til vaksinering. 

Barns rett til medvirkning

Barn har rett til å få tilpasset informasjon. Foresatte bør snakke med sine barn om valget rundt vaksinasjon og hjelpe til med å formidle viktig informasjon knyttet til dette. Barn og unge skal bli hørt ut fra alder og modenhet. 

Informasjon til deg med barn født i 2010 som har fylt 12 år

Er barnet ditt født i 2010 og har fylt 12 år? Les mer informasjon om vaksinetilbudet til barn i aldersgruppen 12 til 15 år i artikkelen “Vaksine til innbyggere født 2006-2010”

Informasjon til foresatte i omegnskommunene

Etter at myndighetene har åpent for at alle barn i alderen 5 til 11 år kan få koronavaksine, har Bergen kommune valgt å avslutte tilbudet om å vaksinere barn fra omegnskommunene med alvorlig grunnsykdom. Denne gruppen vil nå bli ivaretatt i egen kommune. 

Har du barn i aldersgruppen 5 til 11 år og er bosatt i en av våre omegnskommuner, må du henvende deg til egen hjemkommune for informasjon om koronavaksine til barnet ditt.